Usnesení - 27.01.2021

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 27. ledna 2021

Usnesení č. 1/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočet na rok 2021 jako schodkový.

Takto schválený rozpočet představuje:

příjmy celkem: 22 627 972 Kč

výdaje celkem: 42 682 413,57 Kč

financování + 20 054 441,57 Kč

v tom: zapojení prostředků minulých let (pol. 8115) + 21 054 449,57Kč

splátky dlouhodobých závazků (pol. 8124) - 1 000 008,00 Kč

Usnesení č. 2/2021

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 87/2019 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 100.000,- Kč na akci „Oprava opěrných zdí a schodů v areálu pomníku padlým z 1. světové války“, Římskokatolické farnosti Janov nad Nisou.

Usnesení č. 3/2021

ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 200.000,- Kč na akci „Oprava opěrných zdí a schodů v areálu pomníku padlým z 1. světové války“, Římskokatolické farnosti Janov nad Nisou.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Římskokatolickou farností Janov nad Nisou

Usnesení č. 4/2021

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

neschvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou zkráceným postupem pořizování, předložený R. J. dle důvodové zprávy. Možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na části pozemku p.č. 518/10 v k.ú. Janov nad Nisou bude prověřena změnou Územního plánu Janov nad Nisou až v případě, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci.

Usnesení č. 5/2021

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou jmenuje do správní rady Janovská o.p.s. za Obec Janov nad Nisou Mgr. Marii Bürgerovou a p. Pavla Kittela a do dozorčí rady  Janovská o.p.s. za Obec Janov nad Nisou Mgr. Adama Kulicha a za TJ Sokol Janov nad Nisou Ing. Radka Jelínka a Mgr. Daniela Davida.

Usnesení č. 6/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Janov na Nisou 2021“.

Usnesení č. 7/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh k předkládání žádostí na rok 2021 – Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2021 s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 105.000,- Kč.

Usnesení č. 8/2021

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje podmínky a vyhlášení programu k předkládání žádostí o příspěvek včetně povinných příloh k předkládání žádosti na rok 2021 „Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2021" s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 85.000,-Kč.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h