Usnesení - 28.04.2021

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 28. dubna 2021

Usnesení č. 33/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje koupi pozemku st.p.č. 574/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 255m2 jehož součástí je stavba budova Janov nad Nisou č.p. 601, jiná stavba a pozemku p.p.č.65/3 – ostatní plocha o výměře 13m2 , to vše v k.ú. Janov nad Nisou , obec Janov nad Nisou evidovaných na LV č. 1125 pro uvedené k.ú. a obec v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecká kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou , za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 2,000.000,- Kč ( slovy dva miliony korun českých) a ukládá Danielu Davidovi starostovi obce zajistit splnění usnesení.

Usnesení č. 34/2021

ZO schvaluje účetní závěrku a závěrečný účet /dle vyhlášky 220/2013 Sb./ příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2020. K řádnému schválení účetní závěrky a závěrečného účtu byly předloženy ZO dokumenty Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a dokument Příloha.

Usnesení č. 35/2021

ZO schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2020 ve výši + 79 442,43 Kč a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši + 2.138,18 Kč do rezervního fondu školy a zároveň nařizuje příspěvkové organizaci převedení částky + 77 304,25 Kč / ve výši snížených výdajů za mandatorní položky/ zřizovateli školy.

Usnesení č. 36/2021

O nařizuje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou převedení částky + 43 869,- Kč /odpisy/ z fondu reprodukce majetku školy zřizovateli školy.

Usnesení č. 37/2021

ZO schvaluje „Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů“, včetně obsahu a udělení Plné moci, formy a postupu uplatňování slev.

Usnesení č. 38/2021

ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov nad Nisou ve výši 5.000,- Kč pro Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, se sídlem Vaňurova 465/20 Liberec 3 na projekt: Ekologická výchova dětí v Libereckém kraji.

Usnesení č. 39/2021

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč pro BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s. IČ. 27006891, DIČ CZ27006891 se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 16021 na pořízení a provoz babyboxu v nemocnici v Jablonci nad Nisou

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h