Usnesení - 14.12.2022

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 14. prosince 2022

Usnesení č. 111/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 262/2 -- ostatní plocha v k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 4 394 m2 označené GP č. 732 -- 100/2022 jako část a) o výměře 41 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 112/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 1470/1- trvalý travní porost o výměře 2 568 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou za minimální kupní cenu 5,293.000,- Kč s tím, že pozemek je zatížen věcným břemenem a bude prodáván s podmínkou dle usnesení č. 12/2016.

Usnesení č. 113/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu případně i znaleckého posudku na část pozemku ppč. 860 -- ostatní plocha -- ostatní komunikace o celkové výměře 1102 m2 a ppč. 146/5 -- trvalý travní porost o celkové výměře 406 m2 oba v k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 114/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu a případně znaleckého posudku na oddělení části pozemku ppč. 1297/10 -- ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 149 m2 a části pozemku ppč. 1353/8 -- ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 5 170 m2.

Usnesení č. 115/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 832/2 -- ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 372 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 709-149/2022 jako 832/5 o výměře 267 m2 manželům K. za cenu 82.000,- Kč.

Usnesení č. 116/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4014586_JN-Janov n.N., Hraničná, 172-svod, kNN, SS100 H2B na pozemku ppč. 865 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Cena bude činit 2.600,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 117/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IP-12-4014760/JN-Janov nad Nisou ppč. 979 -- svod,SS100 na pozemku ppč. 1041/3 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Cena bude činit 2.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 118/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-4023333 JN-Bedřichov, 1717 -- posílení sítě na pozemku ppč. 865 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Cena bude činit 2.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 119/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje

a) koupi pozemku stpč. 547 -- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 115 m2 jehož součástí je rodinný dům č. p. 519 za vzájemně dohodnutou cenu 5, 200.000,- Kč, z důvodu přímého vlivu této nemovitosti na stavebně technický stav budovy radnice Janov nad Nisou 520.

b) kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi

- paní J. M.

- panem V. M.

a

- Obcí Janov nad Nisou, IČ: 00262358, DIČ: CZ00262358, se sídlem Janov nad Nisou č. p. 520, Janov nad Nisou, PSČ 468 11

c) smlouvu o úschově finančních prostředků mezi:

- paní J. M.

- panem V. M.

( jako „Oprávnění")

- Obcí Janov nad Nisou, IČ: 00262358, DIČ: CZ00262358, se sídlem Janov nad Nisou č. p. 520, Janov nad Nisou, PSČ 468 11

( jako „Složitel")

- Mgr. Ing. Kateřinou Červenou, advokátkou, zapsanou v seznamu České advokátní komory pod č. ev. 17101, IČO: 640 57 917, se sídlem Liberec II -- Nové Město, Kostelní 11/3, PSČ 460 01

( jako „Schovatel")

Usnesení č. 120/2022

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce jednáním s KSS LK, p.o. (Libereckým krajem) o možném odprodeji pozemků ppč. 1395/14 a 1395/15 k. ú. Janov nad Nisou od Obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 121/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje

a) koupi

1) pozemku ppč. 793/3 o výměře 36 m2 druh pozemku ostatní plocha zapsaném v katastrálním území Janov nad Nisou, Janov nad Nisou ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, na listu vlastnictví č. 385.

2) 2 320 m vodovodního řadu OC DN 170, vedeného tak jak je orientačně zakresleno v situačním plánu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, za vzájemně dohodnutou cenu 1, 308.190,- Kč. Důvodem koupě je další prodej předem určenému zájemci TJ Bižuterie z. s., IČ: 00526690, Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, který předmět převodu užívá jako infrastrukturu k zasněžování lyžařského areálu SKI areál Severák.

b) kupní smlouvu mezi

obchodní společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, DIČ CZ 49099469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce 466, zastoupená Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem společnosti na základě pověření představenstva společnosti.

Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú. 711620257/0100

na straně jedné jako „prodávající"

a

Obcí Janov nad Nisou, se sídlem Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, IČ 00262358, DIČ CZ00262358, zastoupená Mgr. Danielem Davidem, starostou obce

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č. ú.: 2522451/0100

na straně druhé jako „kupující".

Usnesení č. 122/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje

1) pozemku ppč. 793/3 o výměře 36 m2 druh pozemku ostatní plocha zapsaném v katastrálním území Janov nad Nisou, Janov nad Nisou ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.

2) 2 320 m vodovodního řadu OC DN 170, vedeného tak jak je orientačně zakresleno v situačním plánu,

předem určenému zájemci TJ Bižuterie z.s., IČ: 00526690, Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, který předmět převodu užívá jako infrastrukturu k zasněžování lyžařského areálu SKI areál Severák.

Ke zveřejnění prodeje dojde po nabytí vlastnického práva k uvedenému předmětu převodu.

Usnesení č. 123/2022

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2022. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2023.

Usnesení č. 124/2022

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č. 5/2022

 OdPaPol 
P   4111 41.400,-
V 6115 5029 23.500,-
V 6115 5139 777,-
V 6115 5175 1.680,-
V 6115 5169 4.267,-
P   4116 74.800,-
P   1111 300.000,-
P   1112 80.000,-
P   1113 250.000,-
P   1121 1.000.000,-
P   1211 2.500.000,-
P   1334 9.000,-
P   1381 50.000,-
P   4121 50.000,-
P 1039 2111 800.000,-
P 3639 2119 10.000,-
P 3725 2324 60.000,-
P 6171 2112 2.000,-
V 1039 5169 225.000,-
V 2212 6121 36.300,-
V 3319 5021 1.200,-
V 3319 5194 - 1.200,-
V 3632 5171 7.000,-
V 5311 5139 15.000,-
V 5311 5169 10.000,-
V 5512 5139 20.000,-
V 5512; 5156 20.000,-
V 6171 5132 3.000,-
V 6171 5136 2.000,-
V 6171 5171 100.000,-
V 6171 5163 - 30.000,-
V 6320 5163 20.000,-
V 6399 5362 479.776,-
V 6171 6121 5.200.000,-
V 6171 6121 - 5.200.000,-
V 6171 6121 1.308.190,-
V 6171 6121 2.980.710,-

Příjem celkem: 5.227.200,-

Výdej celkem: 5.227.200,-

Usnesení č. 125/2022

ZO schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023 dle přiložené důvodové zprávy

Usnesení č. 126/2022

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zařazením částky 100.000,- Kč do rozpočtu obce Janov nad Nisou na rok 2023 a pověřuje starostu obce přípravou smlouvy o spolupráci s obcí Bedřichov na podporu cestovního ruchu (Informačního centra).

Usnesení č. 127/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočtový výhled na období 2023 -- 2025.

 202320242025
Daňové příjmy 28000 28840 29705
Nedaňové příjmy 4000 4040 4080
Kapitálové příjmy 500 500 500
Vlastní příjmy celkem 32500 33380 34286
Přijaté transfery 2000 2000 2000
Příjmy celkem 34500 35380 36286
       
Běžné výdaje 29000 29870 30766
Kapitálové výdaje 7000 10000 5000
Výdaje celkem 36000 39870 35766
       
Saldo příjmů a výdajů -1500 -4490 519
Splátka úvěru -1000 -1000 -1000
Financování celkem 2500 5490 481

Usnesení č. 128/2022

ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje příspěvek obce pro děti s trvalým pobytem v obci Janov nad Nisou na vleky provozované jmenovanou společností na zimní sezónu 2022/2023 a to ve výši: dětem 0 -- 6 let částkou 500,-Kč a dětem 7 -- 18 let částkou 1.000,- Kč.

b) pověřuje starostu obce Janov nad Nisou zajištěním vyplácení příspěvku pokladnou obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zaplacení permanentky.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h