Usnesení - 23.02.2022

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 23. února 2022

Usnesení č. 10/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje bezúplatný převod pozemku v k. ú. Janov nad Nisou: - pozemkové parcely č. 471/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, chráněná krajinná oblast II. - IV. zóna, z vlastnictví státu do vlastnictví obce Janov nad Nisou, včetně znění Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva a o zřízení věcného práva č. 866/ULB/2022.

Usnesení č. 11/2022

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 72/2018 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zřízením zástavního práva k pozemku p.č. 1437/13 – trvalý travní porost v k.ú. Loučná nad Nisou ve prospěch Raiffeisenbank a. s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn B 2051, pro účely poskytnutí hypotéky na úhradu kupní ceny za převod vlastnických práv k zastavenému pozemku kupujícímu: T. L.

Usnesení č. 12/2022

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zřízení zástavního práva k pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost o celkové výměře 1 368 m2 označeného dle GP č. 323-46/2019 jako část b) o výměře 1 189 m2, část pozemku ppč. 1438/3 – trvalý travní porost o celkové výměře 186 m2 označené dle GP č. 323-46/2019 jako část c) o výměře 20 m2 a část pozemku ppč. 1750/1 – ostatní plocha o celkové výměře 2 014 m2 označené dle GP č. 323-46/2019 jako část g) o výměře 140 m2 – celkově sloučených do pozemku označeného jako ppč. 1437/13 o výměře 1349 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou ve prospěch Raiffeisenbank a. s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn B 2051, pro účely poskytnutí hypotéky na úhradu kupní ceny za převod vlastnických práv k zastavenému pozemku kupujícímu: T. L.

Usnesení č. 13/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 1337/2 – ostatní plocha o výměře 135 m2 k. ú. Janov nad Nisou panu P. S. za cenu 81.000,- Kč. K ceně bude připočtena částka 1.720,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku.

Usnesení č. 14/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 36/5- trvalý travní porost o výměře 77 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a pozemku ppč. 36/3- ostatní plocha o výměře 466 m2 v k. ú. Janov nad Nisou panu J. V. za cenu 180.820,- Kč.

Usnesení č. 15/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemků ppč. 36/8 – ostatní plocha o výměře 140 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a pozemku ppč. 44/6 – trvalý travní porost o výměře 175 m2 v k. ú. Janov nad Nisou obálkovou metodou za minimální kupní cenu 222.000,- Kč s využitím bodu č.6 Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce ze dne 5.9.2019.

Termín dodání obálek je do 30. 3. 2022 do 17,00 hodin na OÚ Janov nad Nisou.

Usnesení č. 16/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. č. IP-12-4011202/VB/01 na umístění, provozování, opravy a udržování zařízení distribuční soustavy na pozemku ppč. 887 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 3.406,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 17/2022

ZO schvaluje náklady na vodné v roce 2021 ve výši 32,03 Kč/m3 bez DPH a náklady na stočné v roce 2021 ve výši 26,56 Kč/m3 bez DPH.

Usnesení č. 18/2022

ZO schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2022 ve výši - vodné 34,27 Kč bez DPH (37,70 Kč/m3 s DPH) a stočné 28,42 Kč bez DPH (31,26 Kč/m3 s DPH).

Usnesení č. 19/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje Ceník č. 1/2022 za pronájem a služby na veřejném pohřebišti Janov nad Nisou.

Usnesení č. 20/2022

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu (dále jen „Rámcová smlouva“) mezi obcí Janov nad Nisou se sídlem [Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou

a

Českou spořitelnou, a. s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, a níže uvedená právní jednání související s Rámcovou smlouvou:

Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce k podpisu Rámcové smlouvy a výše uvedených právních jednání souvisejících s Rámcovou smlouvou.

Usnesení č. 21/2022

ZO schvaluje podání žádosti pod názvem „Zřízení ordinace praktického lékaře v objektu radnice Janov nad Nisou 520“ do Dotačního fondu: Program 2.1 - Program obnovy venkova ve výši 1,200.000,- Kč požadovaná výše dotace je 300.000,-. Vlastní podíl bude hrazen z prostředků rozpočtu roku 2022, kde je s opravou počítáno v paragrafu 3613 Nebytové hospodářství, v rozpočtu roku 2022 je alokována částka na celou opravu.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h