Usnesení - 27.04.2022

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 27. dubna 2022

Usnesení č. 33/2022

ZO schvaluje účetní závěrku a závěrečný účet /dle vyhlášky 220/2013 Sb./ příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2021. K řádnému schválení účetní závěrky a závěrečného účtu byly předloženy ZO dokumenty Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a dokument Příloha.

Usnesení č. 34/2022

ZO schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2021 ve výši + 164.318,08 Kč a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši + 164.318,08 Kč do rezervního fondu školy a zároveň nařizuje příspěvkové organizaci převedení částky + 134.532,65 Kč / ve výši snížených výdajů za mandatorní položky/ z rezervního fondu do fondu investic.

Usnesení č. 35/2022

ZO nařizuje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou převedení částky + 182 401,65 (134.532,65 / ve výši snížených výdajů za mandatorní položky/ 47.869,- Kč /odpisy/) z fondu investic školy zřizovateli školy.

Usnesení č. 36/2022

ZO schvaluje přílohu č.1 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Janov nad Nisou p.o.

Usnesení č. 37/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje a vypracování znaleckého posudku na pozemek ppč. 854/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 154 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 38/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 832/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 372 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 39/2022

za

Usnesení č. 40/2022

a) Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhoduje o zrušení zákazu zatížení a zcizení následujících nemovitých věcí ve vlastnictví TJ Sokol Janov nad Nisou:

Usnesení č. 41/2022

a) Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje uzavření darovací smlouvy, na základě které obec bezúplatně nabyde do svého vlastnictví (přijme dar) od TJ Sokol Janov nad Nisou, z.s., IČO: 44223692, následující nemovité věci:

b) ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce Janov nad Nisou podpisem darovací smlouvy včetně souvisejících dokumentů (návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí)

Usnesení č. 42/2022

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č. 2/2022

OdPa Pol
V 3326 5223 790.000,-
V 6171 5171 2.300.000,-
V 3613 6121 - 1.600.000,-
V 6171 6121 - 1.490.000,-
P 3639 3111 500.000,-
V 2212 6121 500.000,-

Příjem celkem: 500.000,-

Výdej celkem: 500.000,-

Usnesení č. 43/2022

ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 790.000,- Kč na akci „Oprava opěrné zdi u pomníku padlým z 1. světové války – etapa 2“, Římskokatolické farnosti Janov nad Nisou.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Římskokatolickou farností Janov nad Nisou.

Usnesení č. 44/2022

ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy mezi Římskokatolickou farností Janov nad Nisou a Obcí Janov nad Nisou

b) pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy mezi Římskokatolickou farností Janov nad Nisou a Obcí Janov nad Nisou

Usnesení č. 45/2022

ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje provedení celkové obnovy tramvajové zastávky na st.pč.444 k.ú. Janov nad Nisou firmou SV Finance s.r.o. za celkovou částku 2,216.720,- Kč vč. DPH

b) schvaluje smlouvu na provedení stavebních prací mezi obcí Janov nad Nisou a firmou SV Finance s.r.o.

Usnesení č. 46/2022

ZO Janov nad Nisou stanovuje počet členů Zastupitelstva obce Janov nad Nisou pro příští volební období 2022 – 2026 na 9 členů.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h