Usnesení - 30.03.2022

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 30. března 2022

Usnesení č. 22/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku - ppč. 36/8- ostatní plocha o výměře 140 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a ppč. 44/6- trvalý travní porost o výměře 175 m2 v k. ú. Janov nad Nisou J.V. za cenu 555.000,- Kč.

Usnesení č. 23/2022

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním směny pozemků takto:

- část pozemku ppč. 124/4 -- ostatní plocha o celkové výměře 3 291 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označený geometrickým plánem č. 697-1/2022 jako část a) o výměře 38 m2 v majetku S.L. a I.L.

- část pozemku ppč. 152/4 -- trvalý travní porost o celkové výměře 3 697 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označený geometrickým plánem č. 697-1/2022 jako část c) o výměře 39 m2 v majetku S.L. a I.L.

za

- část pozemku ppč. 852/2 -- ostatní plocha o celkové výměře 2 215 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označený jako 852/3 o výměře 73 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, IČ: 00262358.

Usnesení č. 24/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č. 1/2022

OdPa Pol
P 1122 576.080,-
P 1337 - 1.000.000,-
P 1345 1.000.000,-
V 3113 6121 - 600.000 ,-
V 3113 5171 600.000,-;
V 6399 5365 576.080,-
V 6320 5362 4.320,-
V 5213 5139 4.620,-
V 6402 5364 4.756,-
V 6171 6121 - 2.013.696,-
V 2212 6121 2.000.000,-

Příjem celkem: 576.080,-

Výdej celkem: 576.080,-

Usnesení č. 25/2022

ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2022 níže uvedeným žadatelům na projekt ve výši:

žadatel Sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. projekt výše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Advent 14.733,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 00079481 Mariánská pouť 8.333,- Kč
Adam Kulich Rozsvěcení vánočního stromu 3.000,- Kč
Adam Kulich Svatováclavská stezka odvahy 6.500,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Memoriál Jaroslava Sasky 8.708,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj Open 12.417,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 km, běh a turistický pochod 14.000,- Kč
Michal Surkov Čarodějnice 5.500,- Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadatelem

Usnesení č. 26/2022

ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Podpora činnosti NNO 2022 v Janově nad Nisou níže uvedeným žadatelům ve výši:

Žadatel Adresa Počet členů Výše podpory
Školní sportovní klub v Janově n.N. Janov nad Nisou 374, 468 11 96 20.000 Kč
TJ Sokol Janov nad Nisou Janov nad Nisou 504, 468 11 111 32.500 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov n.N 52 17.500 Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

Usnesení č. 27/2022

ZO Janov nad Nisou :

a) schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec -- IV Perštýn ve výši 6.845,- Kč

b) schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

c) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem s. Zdislavy, o.p.s.

Usnesení č. 28/2022

ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov nad Nisou ve výši 5.000,- Kč pro Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, se sídlem Vaňurova 465/20 Liberec 3 na projekt: Zvýšení retence vody v Národní rezervaci Rašeliniště Jizery.

Usnesení č. 29/2022

ZO obce Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov nad Nisou ve výši 20.000,- Kč pro Fokus Liberec o.p.s., se sídlem Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec 15 na sociální službu domov se zvláštním určením.

Usnesení č. 30/2022

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu „Kapličky" předem danému zájemci J.R., z důvodu přechodu nájemní smlouvy po zesnulém manželovi a nutnosti změny živnostenského oprávnění.

Usnesení č. 31/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování pečovatelské služby pro obyvatele obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 32/2022

ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h