Usnesení - 04.10.2023

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 4. října 2023

Usnesení č. 91/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1348/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 313 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 1488-134/2023 jako 1348/3 o výměře 82 m2 panu J. Š., Jablonec nad Nisou za cenu 23.800,- Kč.

Usnesení č. 92/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 872/17 – ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 333 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 786-135/2023 jako 872/63 o výměře 205 m2 panu A. K., Jablonec nad Nisou za cenu 124.700,-Kč.

Usnesení č. 93/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje a vypracování znaleckého posudku na pozemky ppč. 179/2 – trvalý travní porost o výměře 666 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a stpč. 590 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 26 m2.

Usnesení č. 94/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje a vypracování geometrického plánu na část pozemku ppč. 34/2 - trvalý travní porost o celkové výměře 651 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 95/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 1987/2023/PANO na vedené inženýrské sítě (vodovodní řad a kanalizační řad a s ním související objekty) na pozemku ppč. 859 k. ú. Hraničná nad Nisou pro Severočeskou vodárenskou společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 za cenu 41.600,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 96/2023

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 78/2023 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a Dohodu o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 105212/IV-12-4023875 na pozemku ppč. 859 v k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 10.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 97/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a Dohodu o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 105212/IV-12-4023875 na pozemku ppč. 859 v k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 8.600,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 98/2023

ZO Janov nad Nisou souhlasí s rozdělením pozemku ppč. 1044/2 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 328 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a s vypracováním geometrického plánu.

Usnesení č. 99/2023

ZO Janov nad Nisou vydává obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Usnesení č. 100/2023

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č. 5/2023

 OdPaPol 
V 2212 5171 1,000.000,-
V 6171 6121 - 1,000.000,-
V 1039 5169 200.000,-
V 6171 6121 -200.000,-

Příjem: 0,-

Výdej: 0,-

Usnesení č. 101/2023

ZO Janov nad Nisou v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 434/6 v k.ú. Janov nad Nisou, předložený p. V. O., dle důvodové zprávy neschvaluje.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h