Usnesení - 28.06.2023

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 28. června 2023

Usnesení č. 67/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2023 a to na 6. 9., 4.10., 1.11., 13.12.

Usnesení č. 68/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1348/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 313 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 1488-134/2023 jako 1348/3 o výměře 82 m2 panu J. Š. za cenu 23.800,- Kč.

Usnesení č. 69/2023

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 26/223 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 1470/1 -trvalý travní porost o výměře 2 568 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou panu J. J. za cenu 5,293.000,- Kč, včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 70/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 1470/1 -trvalý travní porost o výměře 2 568 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou panu J. J. za cenu 5,293.000,- Kč, včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu jakékoli ubytovací zařízení;

2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba penzionu, hotelu, turistické ubytovny, domu s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 71/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č. 3/2023

OdPa Pol
P 1334 3.000,-
P 1335 41.000,-
P 1356 -300
P 1342 200.000,-
P 4116 10.000,- 170529031
P 4116 314.390,42 143133092
P 4116 1.036.954,58 143533092
P 3113 2122 34.945,15
P 3632 2111 1.500,-
P 3639 2119 76.000,-
V 2321 5171 30.000,-
V 3113 5336 314.390,42 143133092
V 3113 5336 1.036.954,58 143533092
V 3745 5169 100.000,-
V 6171 5168 10.000,-
V 6171 5171 100.000,-
V 6171 6121 - 3.073.254,85
V 6171 6123 3.073.254,85
V 6171 6123 126.745,15

Příjem: 1.718.090,15 .

Výdej: 1.718 090,15

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h