Usnesení - 29.03.2023

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 29. března 2023

Usnesení č. 22/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 217/15 -- ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 200 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou K. M. za cenu 65.000,- Kč.

Usnesení č. 23/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 793/3 o výměře 36 m2 druh pozemku ostatní plocha zapsaném v katastrálním území Janov nad Nisou, Janov nad Nisou ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou a 2 320 m vodovodního řadu OC DN 170, vedeného tak jak je orientačně zakresleno v situačním plánu,

předem určenému zájemci: TJ Bižuterie z.s., IČ: 00526690, Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, který předmět převodu užívá jako infrastrukturu k zasněžování lyžařského areálu SKI areál Severák za cenu 1,311.000,- Kč.

Usnesení č. 24/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. ČEZD_SPBS VB 70911/IZ-12-4001928 na pozemku stpč. 546 v k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 2.000 Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 25/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 16010-065597- VPI Hraničná (JN), apartmány SO404 na pozemku ppč. 884 v k. ú. Hraničná nad Nisou pro CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063. Cena bude činit 1.000 Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 26/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 1470/1 - trvalý travní porost o výměře 2 568 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou J. J., za cenu 5,293.000,- Kč, včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek"), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení" znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb" znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 27/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene -- služebnosti IP-12-4013886/VB/02 na umístění, provozování, opravy a udržování zařízení distribuční soustavy na pozemku ppč. 805/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 2. 000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 28/2023

ZO Janov nad Nisou souhlasí s odkoupením části pozemku ppč. 146/9 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 812 m2 od L. V..

Usnesení č. 29/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření 1/2023

OdPa Pol
P 4111 38.600,-
V 6118 5029 29.300,-
V 6118 5139 408,-
V 6118 5169 5.280,-
V 6118 5175 3.612,-
P 1122 900.220,-
V 6399 5365 900.220,-
V 6402 5364 9.400,-
V 6402 5364 1.776,-
V 6402 5364 5.712,-
V 6171 6121 - 16.888,-

Příjem: 938.820,-

Výdej: 938.820,-

Usnesení č. 30/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje ponížení alokace v rámci vyhlášeného programu Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2023, který byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 12/2023 ze dne 25. 1.2023 z původní částky 105.000 Kč na konečnou výši 65.000 Kč a rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2023 níže uvedeným žadatelům o dotaci ve výši:

Žadatel Adresa Počet členů Výše podpory
TJ Sokol Janov nad Nisou Janov nad Nisou 504, 468 11 111 40.000 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov n.N 64 25.000 Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

Usnesení č. 31/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje navýšení alokace v rámci vyhlášeného programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2023, který byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 11/2023 ze dne 25. 1.2023 z původní částky 85.000 Kč na konečnou výši 125.000 Kč, a rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2023 níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:

Žadatel Sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. projekt výše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Advent 14.750,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 00079481 Mariánská pouť 10.700,- Kč
A.K. Rozsvěcení vánočního stromu 3.500,- Kč
A.K. Svatováclavská stezka odvahy 7.500,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 km, běh a turistický pochod 12.350,- Kč
M.S. Čarodějnice 7.300,- Kč
A.S. Tábor I 12.950,- Kč
A.S. Tábor II 12.950,- Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadatelem

Usnesení č. 32/2023

a) schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec -- IV Perštýn ve výši 6.665,- Kč

b) schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

c) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem s. Zdislavy, o.p.s.

Usnesení č. 33/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování pečovatelské služby pro obyvatele obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 34/2023

ZO Janov nad Nisou schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě s Centrem sociálních služeb o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 35/2023

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zapojením obce Janov nad Nisou do projektu „Další kompostéry pro Mikroregion Jizerské hory" připravovaný Mikroregionem Jizerské hory.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h