Zápis - 01.11.2006

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 1. listopadu 2006

1. Zahájení

Jednání ustavujícího Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno pí. Marií Blahoutovou  v 17,00 hodin za přítomnosti 8 členů nově zvoleného ZO.(chybí Mgr. Pavel Pilz ). Zastupitelstvo obce bude po nezbytném složení zákonem předepsaného slibu podle § 69, odst. 2 zákona o obcích usnášeníschopné.

- pí.  Blahoutová přivítala všechny přítomné nově zvolené zastupitele a sdělila jim, že p. P. Pilz je na dnešním zasedání omluven a slib tedy složí na příštím zasedání.

- pí. Blahoutová informuje přítomné zastupitele, že jednání ZO se bude řídit platným jednacím řádem a zároveň žádá všechny přítomné zastupitele, aby si každý vzal  jednací řád ZO Janov n. N. k prostudování a aby připomínky a doplňky k tomuto jednacímu řádu doručili do 10. 11. 2006 . Připomínky budou zapracovány do jednacího řádu, který bude předložen k projednání a schválení na dalším zasedání ZO.

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisů

- pí. Blahoutová určila: 

- jako zapisovatelku zápisu M. Kejzlarovou

- jako ověřovatele zápisu p. Jelínka  – přijímá

- jako druhého ověřovatele zápisu  p. Kouta - přijímá

3) Kontrola osvědčení o zvolení

- pí. Blahoutová sděluje zastupitelům, že byla provedena kontrola osvědčení o zvolení členů zastupitelstva a vše je v pořádku. Osvědčení zastupitelé dostanou po složení slibu.

4) Složení slibu

- pí. Blahoutová přečetla  slib a požádala pí. Kejzlarovou, aby postupně představila jednotlivé členy zastupitelstva a požádala je, aby po pronesení slova „slibuji“ se podepsali pod textem slibu.

Text slibu: „ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.

- zastupitelé postupně po vyzvání předstupují a stvrzují svůj slib podpisem: Mgr. Daniel David, Jaroslav Hrabák, ing. Radek Jelínek, Rudolf Kout, MUDr. Milan Kvasnička, Ivo Richter,  Mgr. Jana Tomešová, Marie Blahoutová.

- pí. Blahoutová všem zastupitelům blahopřeje ke složení slibu.

- pí. Blahoutová dává návrh usnesení : „ZO Janov nad Nisou bere na vědomí, že 8 přítomných členů ZO – Marie Blahoutová, Mgr. Daniel David, Jaroslav Hrabák, ing. Radek Jelínek, Rudolf Kout, MUDr. Milan Kvasnička,  Ivo Richter,  Mgr. Jana Tomešová složilo zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů - předepsaný slib.“

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh pí. Blahoutové byl schválen

5) Schválení programu

- pí. Blahoutová dává hlasovat o programu dnešního zasedání v tomto znění:

1) Zahájení

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisů

3) Kontrola osvědčení o zvolení

4) Složení slibu členů zastupitelstva obce

5) Schválení programu

6) Návrh na členy volební a návrhové komise

7) Volba volební a návrhové komise

8) Seznámení s volebním řádem

9) Návrh na funkci starosty obce

10)  Volba starosty obce

11)   Návrh na funkci místostarosty obce

12)   Volba místostarosty obce

13)   Zřízení výborů Zastupitelstva obce

- návrh na předsedy – finančního výboru

- - kontrolního výboru 

14)  Volba předsedů – finančního výboru

-  kontrolního výboru

15)   Diskuse, různé

16)   Závěr

  hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- program dnešního zasedání byl schválen

6) Návrh na členy volební a návrhové komise

- pí. Blahoutová navrhuje: jako předsedu návrhové komise MUDr. Kvasničku – přijímá

jako člena návrhové komise p. Hrabáka - přijímá

jako předsedu volební  komise Mgr. Tomešovou – přijímá

jako člena volební  komise p. Richtera - přijímá

7) Volba volební a návrhové komise

 - pí. Blahoutová dává hlasovat o tom, aby předsedou návrhové komise byl MUDr. Kvasnička

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- MUDr. Kvasnička byl schválen předsedou návrhové komise

- pí. Blahoutová dává hlasovat o tom, aby členem návrhové komise byl p. Hrabák

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Hrabák  byl schválen členem návrhové komise

- pí. Blahoutová dává hlasovat o tom, aby předsedou volební komise byla Mgr. Tomešová

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Tomešová  byla  schválena předsedkyní  volební komise

- pí. Blahoutová dává hlasovat o tom, aby členem volební komise byl p. Richter

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Richter  byl schválen členem volební komise

8) Seznámení s volebním řádem

- pí. Blahoutová předává slovo předsedkyni volební komise Mgr. Tomešové, která předkládá členům ZO ke schválení  volební řád:

a) k platnému rozhodnutí – usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů ZO

b) stanoví se, zda volba proběhne veřejně, tajně nebo aklamací

c) rozhodne se o způsobu navrhování kandidátů – předkládají členové ZO ústně nebo prostřednictvím volební komise

d) rozhodne se o pořadí při volbě starosty a místostarosty

- pořadí dle návrhu

- pořadí dle abecedy

- pořadí losem

e) získá-li některý z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů ZO, stává se starostou (místostarostou ) a hlasování je ukončeno

- předseda návrhové komise MUDr. Kvasnička dává návrh usnesení:  ZO Janov n. N. schvaluje obecná pravidla daná volebním řádem pro volbu starosty a místostarosty obce Janov nad Nisou

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh MUDr. Kvasničky byl schválen

- předseda návrhové komise MUDr. Kvasnička konstatuje, že je třeba určit počet uvolněných a neuvolněných členů ZO.

- předseda návrhové komise MUDr. Kvasnička navrhuje, aby v obci pracoval jeden uvolněný starosta a dává návrh usnesení: ZO Janov n. N. souhlasí, aby v novém volebním období 2006 – 2010 pracoval v obci Janov n. N. jeden dlouhodobě uvolněný člen ZO – starosta.

- předsedkyně volební komise Mgr. Tomešová dává hlasovat o tomto návrhu

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh MUDr. Kvasničky byl přijat

- předseda návrhové komise MUDr. Kvasnička navrhuje, aby v obci pracoval jeden neuvolněný místostarosta a dává návrh usnesení: ZO Janov n. N. souhlasí, aby v novém volebním období 2006 – 2010 pracoval v obci Janov n. N. jeden neuvolněný člen ZO – místostarosta

- předsedkyně volební komise Mgr. Tomešová dává hlasovat o tomto návrhu

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh MUDr. Kvasničky byl přijat

- Mgr. Tomešová navrhuje, provést volbu veřejně a dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Tomešové byl schválen

- Mgr. Tomešová navrhuje, aby návrhy kandidátů byli předkládány ústně a dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Tomešové byl schválen

- Mgr. Tomešová navrhuje, aby hlasování probíhalo postupně podle pořadí návrhů a dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Tomešové byl schválen

9) Návrh na funkci starosty obce

- MUDr. Kvasnička navrhuje do funkce starosty obce Mgr. Davida - přijímá

- jiný návrh není

10)  Volba starosty obce

- Mgr. Tomešová dává návrh usnesení: ZO v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích  ve znění pozdějších předpisů volí starostou obce Janov n. N. p. Mgr. Daniela Davida.

- Mgr. Tomešová dává o návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Tomešové byl schválen

- Mgr. David děkuje zastupitelům za důvěru. Pí Blahoutová blahopřeje Mgr. Davidovi za zvolení do funkce starosty a předává mu vedení jednání ZO Janov n. N.

11) Návrh na funkci místostarosty obce

- MUDr. Kvasnička navrhuje do funkce místostarosty p. Hrabáka - přijímá

- jiný návrh není

12) Volba místostarosty obce

- Mgr. Tomešová dává návrh usnesení: ZO v souladu se zákonem č. 128/200 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů volí místostarostou obce p. Jaroslava Hrabáka

 hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  2

- návrh Mgr. Tomešové byl schválen

- Mgr David blahopřeje p. Hrabákovi ke zvolení místostarostou obce

- p. Hrabák děkuje zastupitelům za důvěru a sděluje jim, že bude aktivně pomáhat starostovi obce,  aby jejich společná práce byla obci prospěšná.

13)   Zřízení výborů Zastupitelstva obce

– návrh na předsedy -  finančního výboru - kontrolního výboru

- MUDr. Kvasnička navrhuje zřízení Finančního výboru a Kontrolního výboru

- Mgr. Tomešová dává hlasovat o tomto návrhu

 hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh MUDr. Kvasničky  byl schválen

- MUDr. Kvasnička navrhuje za předsedu finančního výboru  ing. Jelínka - přijímá

- jiný návrh není

- MUDr. Kvasnička navrhuje za předsedu kontrolního  výboru  p. Kouta - přijímá

- jiný návrh není

14)  Volba předsedů – finančního výboru

-kontrolního výboru

- MUDr. Kvasnička dává návrh usnesení: ZO zvolilo předsedou finančního výboru ing. Radka Jelínka

- Mgr. Tomešová dává hlasovat o tomto návrhu

 hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh MUDr. Kvasničky  byl schválen

- MUDr. Kvasnička dává návrh usnesení: ZO zvolilo předsedou kontrolního výboru p. Rudolfa Kouta

- Mgr. Tomešová dává hlasovat o tomto návrhu

 hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  1

- návrh MUDr. Kvasničky  byl schválen

15)   Diskuse, různé

- Mgr. David informuje zastupitele, že je třeba schválit termíny řádných zasedání ZO pro letošní rok a dává návrh usnesení: ZO schvaluje termíny řádných zasedání ZO na 22. 11. a 20. 12. 2006.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida  byl schválen

- p. Mašek se dotazuje, jaký program nové ZO na příští 4 roky má.

- Mgr. David odpovídá panu Maškovi, že program bude do konce roku zveřejněn

- p. Richter za svou stranu sděluje, že bude hájit zájmy zejména okrajových částí obce

- p. Kout konstatuje, že jistě každý ze členů ZO šel do této funkce s úmyslem konat pro obec to nejlepší

- p. Doležálek poblahopřál všem členům ZO k jejich zvolení a popřál jim mnoho zdaru a úspěchů ve své práci.

- MUDr. Kvasnička navrhuje ukončení bodu Diskuse a různé a dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh MUDr. Kvasničky  byl schválen

16)   Závěr

V 17,25 hodin ukončuje starosta obce ustavující zasedání Zastupitelstva obce

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

Ověřovatelé: Ing. Radek Jelínek, p. Rudolf  Kout

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h