Zápis - 28.02.2007

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. února  2007

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 8 členů

*Volba ověřovatelů:
- Mgr. David  navrhuje MUDr. Kvasničku  - přijímá
- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat
hlasování: PRO  8   PROTI  0   ZDRŽEL  0

p. MUDr. Kvasnička  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

-      Mgr. David navrhuje p. Mgr. Pilze  - přijímá
-      Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat
hlasování: PRO  8   PROTI  0   ZDRŽEL  0
p. Mgr. Pilz  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu


*Volba návrhové komise:
- Mgr. David navrhuje ing. Jelínka  - přijímá
- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat
hlasování: PRO  8   PROTI  0   ZDRŽEL  0
ing. Jelínek  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje pí. Blahoutovou - přijímá
- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat
  hlasování: PRO  8  PROTI  0   ZDRŽEL  0
pí. Blahoutová  byla  zvolena  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení:
Usnesení č. 1/2007 - splněno
Usnesení č. 2/2007 - splněno
Usnesení č. 3/2007 - trvá
Usnesení č. 4/2007 - trvá
Usnesení č. 5/2007 - je v platnosti

* Schválení zápisu z minulého zasedání:
- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.
pí. Blahoutová - nemá připomínky
p. Kout - nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají
-   Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:
- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:
1) Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu )
2) Informace SCHKO JH ( na žádost SCHKO JH - informace o vzniklých problémech )
3) Schválení pravidel prodeje obecního majetku
4) Prodej majetku obce
5) Schválení vodného - stočného pro rok 2007
6) Různé a interpelace
7) Závěr
hlasování: PRO  8   PROTI  0   ZDRŽEL  0
Program dnešního zasedání byl schválen

2. Informace SCHKO JH ( na žádost SCHKO JH - informace o vzniklých problémech ) 

- Mgr. David přivítal zástupce SCHKO JH pana Huška, pana Doláka a paní Mejzrovou
- p. Hušek konstatoval, že se na obcích po volbách vyměnili zastupitelé, a proto by se s nimi rádi setkávali a jednali o problémech, které jejich společná práce denně přináší. Od 1. 1. 2007  vyšel v platnost nový stavební zákon a s tím i nové posuzování z hlediska územních plánů obcí.
- pí. Mejzrová ukázala zastupitelům mapu "zájmů ochrany přírody" a seznámila je s novými přístupy z hlediska posuzování  územního plánu.
 Hlavně se zaměřila na spolupráci s obcí Bedřichov při projednávání záměru vybudování lyžařských tratí.
- Mgr. David dále vyzval zastupitele i občany, aby se obrátili na zástupce SCHKO JH se svými konkrétními dotazy.

- Jelikož na minulém zasedání ZO se zasupitelé dohodli, aby fy Wild Oak ( zájemci o koupi obecních pozemků na výstavbu bytových domů) předvedla svůj záměr, pozval starosta zástupce firmy na dnešní jednání.
- Zásupci firmy Wild Oak seznámili zasupitele i občany se svou studií a poté odpovídali na dotazy přítomných.
- Mgr. David poděkoval za prezentaci zástupcům firmy.

3. Schválení pravidel prodeje obecního majetku

- Mgr. David se dotazuje zastupitelů, zda mají nějaké připomínky k vypracovaným " Zásadám prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou"
- zastupitelé mají pouze formální připomínky
- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje " Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou".
- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu
hlasování: PRO  8   PROTI  0   ZDRŽEL  0
- návrh Mgr. Davida  byl schválen
( Tyto zásady budou přílohou tohoto zápisu)

4. Prodej majetku obce

- Návrh prodeje stpč. 153/1 k. ú. Janov n. N.  o výměře 60 m2 - zastavěná plocha- zbořeniště, v ÚP - zastavitelná plocha
- Komise rozvoje a výstavby s prodejem nesouhlasí z důvodu přístupu k ostatním nemovitostem přes tento pozemek.
- Zastupitelé souhlasí s názorem komise.

- Návrh prodeje ppč. 229/2 k. ú. Janov n. N. O  výměře 1088 m2 - zahrada
ppč. 230/1 k. ú. Janov n. N. O výměře 657 m2 - ostatní plocha
 - v ÚP oba pozemky - zastavitelná plocha

- MUDr. Kvasnička navrhuje 200,- Kč/m2
- Mgr.  David dává hlasovat o návrhu MUDr. Kvasničky
            hlasování: PRO  6   PROTI  1   ZDRŽEL  1
- návrh MUDr. Kvasničky  byl schválen
 
 - Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej  ppč. 229/2 k. ú. Janov n. N. - zahrada  o výměře 1088 m2 a ppč. 230/1 k. ú. Janov n. N.  - ostatní plocha o výměře 657 m2 a zároveň navrhuje minimální cenu 200 Kč/m2.
- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu
hlasování: PRO  7   PROTI  0   ZDRŽEL
- návrh Mgr. Davida byl schválen
- navržená jistina: 22. 000,- Kč.
 
- Návrh prodeje ppč. 1366/5 k. ú. Loučná n. N. o výměře 28 m2 - trvalý travní porost - v ÚP - zastavitelná plocha.
- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej  ppč. 1366/5 k. ú. Loučná  n. N.  - trvalý travní porost o výměře 28 m2 a zároveň navrhuje minimální cenu 300 Kč/m2
- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu
hlasování: PRO  8   PROTI  0   ZDRŽEL
- návrh Mgr. Davida byl schválen
- navržená jistina: 1. 000,- Kč.

*    Návrh prodeje ppč. 1020/1 k. ú. Janov n. N. o  výměře 1946 m2 - ostatní plocha
ppč. 1020/3 k. ú. Janov n. N. o výměře 3 854 m2 - trvalý travní porost
 v ÚP oba pozemky - nezastavitelná plocha
 - Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem zveřejnit prodej  ppč. 1020/1 k. ú. Janov n. N. - ostatní plocha  o výměře 1946 m2 a ppč. 1020/3 k. ú. Janov n. N.  - trvalý travní porost o výměře 3 854 m2 a zároveň navrhuje minimální cenu 500 Kč/m2.

- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu
                hlasování: PRO  8   PROTI  0   ZDRŽEL  0
- návrh Mgr. Davida byl schválen
- navržená jistina: 30. 000,- Kč.

- Návrh prodeje  - části ppč. 1609/2 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 2 794 m2 - trvalý travní porost
- části ppč. 1609/4 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 8 775 m2 - trvalý travní porost
- v ÚP oba pozemky - účelové komunikace
- Komise rozvoje a výstavby prodej nedoporučuje, z důvodu možného využití této účelové komunikace jako příjezdové cesty k nově postaveným bytovým domům.
- zastupitelé souhlasí s tímto názorem a doporučují v budoucnu toto ošetřit zapsáním věcného
 břemene.
- Návrh prodeje části ppč. 873/4 k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 865  m2 - ostatní plocha, v ÚP část zastavitelná plocha a část účelová komunikace.
- Komise prodej doporučuje.Nejdříve se doporučuje vypracovat GP.
- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s rozdělením ppč. 873/4 k. ú. Hraničná n. N. dle předloženého nákresu.
- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu
                hlasování: PRO  8   PROTI  0   ZDRŽEL  0
- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David se dále dotazuje zastupitelů, jak postupovat při doručení dalších nabídek na koupi pozemků určených k výstavbě bytových domů.
- Zastupitelé navrhují, aby starosta projednal se zástupci SCHKO JH možnou podobu této lokality a na základě tohoto návrhu pak budou jednotlivé žádosti posuzovány.
- každý žadatel pak musí předložit studii svého návrhu.

5.  Schválení vodného - stočného pro rok 2007

- Mgr. David informuje zastupitele o skutečných nákladech na vodné a stočné za rok 2006.
 Náklady na vodné činí 10,50 Kč/m3
 Náklady na stočné činí 23,60 Kč/m3
 navrhuje tedy cenu vodného na  rok 2007   11,- Kč/m3 a cenu stočného 24,- Kč/m3
- Mgr. David se dotazuje přítomných zstupitelů, zda mají nějaké připomínky k jeho návrhu - nemají
- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje náklady na vodné v roce 2006 ve výši 10,50 Kč/m3 a náklady na stočné v roce 2006 ve výši  23,60 Kč/m3.
- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu
                hlasování: PRO  8   PROTI  0   ZDRŽEL  0
- návrh Mgr. Davida byl schválen
- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje cenu vodného  a stočného pro rok 2007 ve výši
 vodné 11,-  Kč/m3 a stočné 24,- Kč/m3.
- Mgr. David dává hlasovat o svém návrhu
hlasování: PRO  8   PROTI  0   ZDRŽEL  0
- návrh Mgr. Davida byl schválen

6. Různé a interpelace

- p. Hrabák reaguje na připomínky od pí. Šnytrové
- p. Hrabák konstatuje, že svolá schůzku zastupitelů a na příštím zasedání ZO bude předloženo programové prohlášení ZO.

- dále zastupitelé odpovídají na dotazy občanů
 
Ve 20,10 hodin končí starosta obce Mgr. Daniel David 2. zasedání Zastupitelstva obce Janov n. N.

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

ověřovatelé: MUDr. Milan Kvasnička, Mgr. Pavel Pilz

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h