Zápis - 28.03.2007

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. března 2007

1.  Z a h á j e n í

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  7 členů ZO

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje pí. Blahoutovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- pí. Blahoutová byla schválena ověřovatelkou zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhou ověřovatelku zápisu Mgr. Janu Tomešovou -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Tomešová byla schválena druhou ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Mgr. Pavla Pilze - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

 hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Pilz byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise p. Rudolfa Kouta - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Kout byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Usnesení č. 6/2007 - na vědomí

Usnesení č. 7, 8, 9/2007 - splněno

Usnesení č. 10/2007 - trvá

Usnesení č. 11, 12/2007 - na vědomí

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomného ověřovatele zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 28. února 2007 Mgr. Pilze  zda má  nějaké připomínky k zápisu - nemá, MUDr. Kvasnička také nedodal žádné připomínky

-  Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání -   nikdo nemá

- p. Hanzlovič se dotazuje, co je v programu v bodu 6 Revizní komise, p. starosta se omlouvá a nahrazuje za Kontrolní výbor, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

 1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2. Prodej majetku obce

3. Zpráva finančního výboru

4. Schválení určeného zastupitele

5. Programové prohlášení

6. Podnět Kontrolního výboru

7. Různé a interpelace

8. Závěr 

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- žádost paní Markéty Mauermannové, trvale bytem Dukelská 221/9, Mladá Boleslav o prodej ppč. 1366/5 v k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 28 m2 - trvalý travní porost, v ÚP jako zastavitelná plocha

- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální cenu 300,- Kč/ m2 -

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 7. 3. do 23. 3. 2007

- jistina byla složena ve výši 1.000,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 1366/5 v k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 28 m2 - trvalý travní porost, v ÚP jako zastavitelná plocha paní Markétě Mauermannové, trvale bytem Dukelská 221/9, Mladá Boleslav za cenu 8.652,- Kč. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost manželů Miroslava a Andrey Šilhavých, trvale bytem Pod Drinopolem 19/7, Praha 6 (pán) a Nad Zlíchovem 458/20, Praha 5 (paní) o prodej ppč. 229/2v k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1088 m2 - zahrada, v ÚP jako zastavitelná plocha a  ppč. 230/1v k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 657 m2 - ostatní plocha, v ÚP jako zastavitelná plocha

- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální cenu 200,- Kč/ m2

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 7. 3. do 23. 3. 2007

- jistina byla složena ve výši 22.000,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 229/2v k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1088 m2 - zahrada, v ÚP jako zastavitelná plocha a  ppč. 230/1v k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 657 m2 - ostatní plocha, v ÚP jako zastavitelná plocha manželům Miroslavu a Andree Šilhavým, trvale bytem Pod Drinopolem 19/7, Praha 6 (pán) a Nad Zlíchovem 458/20, Praha 5 (paní) za cenu 359.470,- Kč. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost Ing. Jiřího Špitálníka,Csc. trvale bytem Hálova 39, Praha - Satalice o prodej ppč. 1020/1v k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1946 m2 - ostatní plocha, v ÚP jako nezastavitelná plocha a  ppč. 1020/3v k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 3854 m2 - trvalý travní porost, v ÚP jako nezastavitelná plocha

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 7. 3. do 23. 3. 2007

- jistina byla složena ve výši 30.000,- Kč

- komise prodej doporučuje a navrhla na minulém zasedání ZO minimální cenu 500,- Kč/ m2 , Ing. Špitálník písemně požádal o snížení ceny nebo o rozdělení pozemků

- zastupitelé se dohodli o odložení prodeje na příští jednání ZO a požadují od p.- Špitálníka upřesnění žádosti o rozdělení pozemků

- Mgr. David informuje zastupitele s tím, že aby mohlo být přistoupeno k dalšímu prodeji pozemku musí se revokovat usnesení č. 57/2004 ve kterém pozemky již byly odsouhlaseny k prodeji a to obálkovou metodou, ale prodej se neuskutečnil, neboť v daném termínu nebyla doručena žádná obálka s nabídkou

- Mgr. David tedy navrhuje usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 57/2004 ve znění: ZO souhlasí s prodejem pozemků č. 123 o výměře 126 m2 - zastavěná plocha v k. ú. Hraničná, č. 433/1 o výměře 904 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Hraničná a č. 433/4 o výměře 489 m2 - zahrada v k. ú. Hraničná. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou a ZO stanovuje minimální cenu 110.000,-Kč. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7  PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost manželů Kačírkových, trvale bytem Hraničná č. p. 155, Janov nad Nisou o prodej pozemků stpč. 123 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 126  m2 - zastavěná plocha, zbořeniště, v ÚP jako zastavitelná plocha, ppč. 433/4 k. ú. Hraničná n. N. o výměře  489 m2 - zastavitelná plocha, v ÚP jako zastavitelná plocha a ppč. 433/1 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře  904 m2 - trvalý travní porost, v ÚP jako louky a pastviny

- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní ceny: stpč 123 a ppč. 433/4 - 300,- Kč/m2, ppč. 433/1 - 50,- Kč/m2 a navrhuje složení jistiny ve výši 12.000,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se záměrem zveřejnit prodej pozemků stpč. 123 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 126  m2 - zastavěná plocha, zbořeniště, v ÚP jako zastavitelná plocha, ppč. 433/4 k. ú. Hraničná n. N. o výměře  489 m2 - zastavitelná plocha, v ÚP jako zastavitelná plocha a ppč. 433/1 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře  904 m2 - trvalý travní porost, v ÚP jako louky a pastviny a zároveň stanovuje minimální kupní ceny: stpč 123 a ppč. 433/4 - 300,- Kč/m2, ppč. 433/1 - 50,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 12.000,- Kč. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost Sylvy Voháňkové, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 452 o prodej pozemku ppč. 153/1 v k. ú. Janov n. N. označené dle nového geometrického plánu č. 875-279/2006 jako část b) o výměře 5  m2 - zastavěná plocha, zbořeniště, v ÚP jako zastavitelná plocha

- komise prodej doporučuje, navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 150,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se záměrem zveřejnit prodej pozemku ppč. 153/1 v k. ú. Janov n. N. označené dle nového geometrického plánu č. 875-279/2006 jako část b) o výměře 5  m2 - zastavěná plocha, zbořeniště, v ÚP jako zastavitelná plocha a zároveň stanovuje minimální kupní cenu  300,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 150,- Kč. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost Ing. Luboše Vanera, trvale bytem Bedřichov č. p. 321 o prodej pozemku stpč. 254 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře 50  m2 - zastavěná plocha, v ÚP jako zeleň mimo PUPFL

- komise prodej doporučuje, navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 1.000,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se záměrem zveřejnit prodej pozemku stpč. 254 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře 50  m2 - zastavěná plocha, v ÚP jako zeleň mimo PUPFL a zároveň stanovuje minimální kupní cenu  200,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 1.000,- Kč. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádosti Ing. Ludmily Šmídové, trvale bytem Hraničná č. p. 99, Janov nad Nisou na zřízení věcného břemene na právo přístupu a příjezdu přes pozemky ppč. 1609/2 a 1609/4 podél pozemků ppč. 1613, 1614/3 a 1614/4 v nezbytně širokém pruhu pro zajištění bezpečného přístupu na sousední pozemky zemědělskou technikou

- komise doporučuje zřídit věcné břemeno až tehdy, kdy bude jasné jak budou rozmístěny bytové domy na ppč. 1609/2 a 1609/4 v k. ú. Loučná n. N.

- zastupitelé s návrhem komise souhlasí

- Mgr. David předkládá důvodovou zprávu o nabídce Pozemkového fondu ČR o bezúplatném převodu pozemků obci Janov nad Nisou, jde o následující pozemky:

- ppč. 289 v k. ú. Janov n. N. - ostatní plocha - ostatní komunikace

-  ppč. 347/4 v k. ú. Janov n. N. - ostatní plocha - ostatní komunikace

- ppč. 577/4 v k. ú. Janov n. N. - ostatní plocha

- zastupitelé souhlasí a Mgr. David navrhuje usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s bezúplatným převodem těchto pozemků od Pozemkového fondu ČR:

- ppč. 289 v k. ú. Janov n. N. - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 401  m2

-  ppč. 347/4 v k. ú. Janov n. N. - ostatní plocha - ostatní komunikace  o výměře 2.484  m2

- ppč. 577/4 v k. ú. Janov n. N. - ostatní plocha  o výměře 983  m2. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele o schůzce se zástupci CHKO JH, kde se dohodli na základních podmínkách, které by měly splňovat nové bytové domy na pozemcích v Loučné, což je výška - maximálně dvě podlaží + podkroví a 15% zastavitelnost plochy samotnými bytovými domy a do 20% i s parkováním pro návštěvy

- Ing. Jelínek se dotazuje, kolik je zájemců na výstavbu bytových domů, starosta odpovídá, že jsou zatím 2 oficiální žádosti

- zastupitelé se dohodli, že na dubnovém zasedání ZO chtějí prezentaci od všech oficiálních zájemců a na květnovém zastupitelstvu vybrat developerskou firmu podle dohodnutých kritérií

- v 17. 20 hodin odchází p. Jaroslav Hrabák - 6 členů ZO

3. Zpráva finančního výboru

- Ing. Jelínek jako předseda Finančního výboru informuje zastupitele o tom, že p. Suchánkovi končí pronájem Kapličky na Hraběticích, p. Suchánek žádá o prodloužení smlouvy jež byla 10.000,- Kč/rok za pronájem objektu kapličky a 40.000,- Kč/rok za pronájem parkoviště

- Finanční výbor navrhuje, aby bylo vypsáno výběrové řízení na dvouletý pronájem Kapličky s tím, že se na parkovišti vybuduje automatické odbavení  aut, obec by tak zprůhlednila příjmy za parkovné a procentuální část za vybrané parkovné by šla do pokladny obce

- pí. Blahoutová dává protinávrh a navrhuje prodloužit smlouvu panu Jiřímu Suchánkovi za pevnou částku a to 10.000,- Kč/rok za objekt kapličky a 45.000,- Kč/rok za pronájem parkoviště

- Mgr. David dává hlasovat o protinávrhu pí. Blahoutové

hlasování: PRO  2 PROTI 2 ZDRŽEL 2

- protinávrh pí. Blahoutové nebyl schválen

- Ing. Jelínek tedy dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou vypíše soutěž na pronájem komplexu kaplička + parkoviště na Hraběticích za podmínek pronájmu 10.000,- Kč/rok za objekt kapličky a % podílu obce na parkovném, který bude součástí kritérií soutěže. Uzávěrka soutěže bude do 24. 4. 2007., Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  3 PROTI 2 ZDRŽEL 1

- návrh Ing. Jelínka nebyl schválen

- zastupitelé odkládají projednání pronájmu kapličky na dubnové jednání ZO

- Ing. Jelínek dále informuje o žádosti Mgr. Jany Tomešové, ředitelky školy o převedení finančních prostředků rezervního fondu, Ing. Jelínek žádá Mgr. Tomešovou o účast na další schůzce Finančního výboru, aby jim objasnila některé nejasnosti

4. Schválení určeného zastupitele

- Mgr. David informuje zastupitele, že dle nového stavebního zákona se stal pořizovatelem Územního plánu obce Janov nad Nisou Městský úřad v Jablonci nad Nisou, z tohoto důvodu je nutné schválit určeného zastupitele, který bude se zpracovatelem při pořizování či změnách Územního plánu obce Janov n. N. spolupracovat

- pí. Blahoutová navrhuje Mgr. Pavla Pilze

- Ing. Jelínek navrhuje p. Jaroslava Hrabáka

- Mgr. David dává hlasovat o protinávrhu Ing. Jelínka - aby určený zastupitel byl p. Hrabák

hlasování: PRO  5 PROTI 0 ZDRŽEL 1

- protinávrh Ing. Jelínka byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje, aby byl určeným zastupitelem ve věci pořizování Územního plánu obce Janov nad Nisou p. Jaroslav Hrabák. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

Mgr. David informuje zastupitele, že je nutné odsouhlasit zadání územní studie Rodinné domy Janov nad Nisou, jde o rozparcelování pozemků na výstavbu rodinných domů v Loučné nad kostelem, na Velkém Semerinku, v Janově n. N. za hřbitovem a na Hraběticích

- Mgr. David navrhuje usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zadání územní studie Rodinné domy Janov nad Nisou v rozsahu tak, jak ho zpracoval Ing. arch. Miloslav Štěpánek. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

5. Programové prohlášení

- Mgr. David předložil zastupitelům návrh programového prohlášení Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na volební období 2006-2010

- nosným cílem činnosti Obecního zastupitelstva na volební období je přispět k dalšímu rozvoji obce Janov nad Nisou:

- rozvojem obce se rozumí naplnění dlouhodobého cíle a tím je dosažení počtu 2 tisíc stálých obyvatel jako základního předpokladu pro možnost zvýšení příjmů do obecního rozpočtu a zlepšení možnosti získání dotací z evropských fondů

- rozvojem obce se také rozumí i aktivní zapojení obce do různých sdružení obcí, Svazků měst a obcí, Svazek obcí Jizerské hory, Sdružení obcí Libereckého kraje …

- jako základní předpoklad rozvoje obce vidíme další pokračování v budování infrastruktury, inženýrských sítí a prodej parcel pro rodinné a bytové domy

- další rozvoj obecního trojúhelníku - Obecní úřad - Základní škola - OPS Janov nad Nisou a jeho maximální podpora vycházející z reálných možností obce

- dokončení restrukturalizace janovských školních zařízení a pokračování v privatizaci bytového fondu

- další podpora rozvoje turistického ruchu jako významné složky života obce a jejích návštěvníků

- důsledně sledovat stav obecních financí s důrazem na příjmovou stránku rozpočtu a dbát na platební morálku všech plátců obecních poplatků jako významného zdroje obecního rozpočtu

- dále pracovat na zlepšení informovanosti janovských občanů, kterou vidíme hlavně v účasti občanů na jednání Zastupitelstva obce Janov n. N., internetové stránce Janova nad Nisou, širší zapojení občanů do informační sítě sms,  využití rozhlasového výstražného systému obce, zvýšení možnosti občanů v přístupu k internetu a v neposlední řadě uvažujeme o vydávání obecního občasníku, který by občany v širší formě informoval o zásadním dění v obci

- Zastupitelstvo obce chce apelovat na občany Janova nad Nisou, aby se ve výraznější míře podíleli na řešení obecních záležitostí vyšším a hlavně aktivním zapojením do života obce, větší aktivitou a předávání námětů a připomínek, které by v součtu vedly ke spokojenému životu v naší obci

- Ing. Jelínek navrhuje usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Programové prohlášení Zastupitelstva obce Janov nad Nisou pro volební období 2006-2010., Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  5 PROTI 0 ZDRŽEL 1

- návrh Ing. Radka Jelínka byl schválen

6. Podnět Kontrolního výboru

- p. Kout, jako předseda Kontrolního výboru žádá Zastupitelstvo obce o pověření k prošetření žádosti p. Josefa Hanzloviče, p. Hanzlovič žádá o prošetření práce starosty obce při vyměřování a vybírání poplatků za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky obce Janov n. N.

- Mgr. David navrhuje usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje Kontrolní výbor prošetřením podnětu p. Josefa Hanzloviče, který žádá prověřit práci starosty obce při vyměřování a vybírání poplatků za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky obce Janov n. N. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

7. Různé a interpelace

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost SK Viktorie Janov nad Nisou o prominutí poplatků z vybraného vstupného a z lístků prodaných v tombole na fotbalovém plese pořádaného dne 24. 2. 2007 - zastupitelé se žádostí souhlasí

- Mgr. David navrhuje usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prominutím poplatků  z vybraného vstupného a z lístků prodaných v tombole na fotbalovém plese pořádaného dne 24. 2. 2007.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David seznamuje zastupitele s nově zpracovaným Havarijíním plánem obce Janov nad Nisou”, jehož součástí je i složení krizového štábu: Mgr. Daniel David - starosta obce, Jaroslav Hrabák - člen, Radek Nagy - člen, Mgr. Jana Tomešová - člen, MUDr. Milan Kvasnička - člen, Mjr. Jiří Kypta - HZS

- Mgr. David informuje zastupitele o proběhlém jednání u Krajského soudu v Ústí nad Labem ohledně kausy TOP-GUM, až bude doručen písemný rozsudek, žádá zastupitele a urychlenou schůzku, aby mohli být s rozsudkem seznámeni a případně se dohodli na podání odvolání proti rozhodnutí

- Mgr. Tomešová se dotazuje starosty obce, zda se počítá letos s přestavbou školního zařízení, Mgr. David odpovídá, že ano, v současné době se žádá o stavební povolení a s rekonstrukcí se počítá na letní prázdniny

- Mgr. Tomešová dále informuje zastupitele o tom, že se škola zapojila do ekologického programu  a po dohodě s Ing. Cyhelskou se domluvila, že se žáci školy budou starat o nově vzniklý park na břehu Nisy

- v 19.15 hodin odchází Mgr. Jana Tomešová - 5 členů ZO

8. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  19.25 hodin

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: Marie Blahoutová, Mgr. Jana Tomešová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h