Zápis - 03.09.2008

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 3. září 2008

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.04 hodin za přítomnosti  7 členů ZO

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje MUDr. Milana Kvasničku- přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- MUDr. Kvasnička byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu Mgr. Janu Tomešovou -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  Mgr. Tomešová byla schválena druhou ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise pí. Marii Blahoutovou  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- pí. Blahoutová byla  schválena  členkou návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise p. Rudolfa Kouta- přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Kout byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Usnesení č. 81-83/2008 - na vědomí

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO - nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 16. července 2008 p. Rudolf Kout a Ing. Ivo Richter také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2. Rozpočtové změny

3. Prodej majetku obce

4. Různé a interpelace

5. Závěr

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Rozpočtové změny

- Mgr. David informuje zastupitele o navržených rozpočtových změnách:

- Mgr. David se dotazuje zda má někdo ze zastupitelů k předloženým rozpočtovým změnám nějaké dotazy - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o návrhu usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny:

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- dále Mgr. David upozorňuje zastupitele, že z operativního důvodu je nutné schválit usnesení, aby mohl sám starosta provést rozpočtové změny z důvodu přidělené dotace v rozmezí od konání posledního jednání ZO do konce daného roku

- Mgr. Dává tedy návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou podle zákona č. 128/2000, pověřuje starostu obce Mgr.Daniela Davida provést rozpočtové změny , týkající se přidělení dotace, které nastanou v období od posledního jednání ZO v daném roce do konce daného roku." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Prodej majetku obce

- žádost p. Dušana Sýkory, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 378 o prodej ppč. 490/2 v k. ú. Janov n. N. o výměře 393 m2  - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha)

- komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 300,- Kč/m2  a jistinu ve výši 6.000,- Kč

- zastupitelé s návrhem souhlasí, ale doporučují oznámit  návrh prodeje pozemku majiteli samoobsluhy p. Pavienskému

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 490/2 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 393 m2 - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha) a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0  ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost pí. M. Pálkové, trvale bytem Severní I č. 1507/27, Praha 4 o prodej stpč. 59 v k. ú. Janov n. N. o výměře 66 m2  - zastavěná plocha a nádvoří (v ÚP zastavitelná plocha)

- komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 500,- Kč/m2  a jistinu ve výši 4.000,- Kč 

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje stpč. 59 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 66 m2 - zastavěná plocha a nádvoří (v ÚP zastavitelná plocha) a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost pí. MgA. Hany Shánělové, trvale bytem Mladotova 667/7, Praha 10 a paní E. Tlamkové, trvale bytem Kolátorova 1469/8, Praha 6 o prodej ppč. 885/7 v k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 154 m2  - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha)

- komise prodej nedoporučuje, protože jde o cestu, kterou můžou užívat obě zájemkyně 

- zastupitelé s návrhem komise souhlasí

- žádost p. Jindřicha Frimla, trvale bytem Loučná č. p. 69, Janov nad Nisou o prodej ppč. 1631/6 v k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 1337 m2  - trvalý travní porost (v ÚP louky, pastviny)

- p. Friml nejdříve žádal jen o část tohoto pozemku, komise ho oslovila, zda by nekoupil celý pozemek, p. Friml by souhlasil s koupí celého pozemku, ale pouze do maximální výše ceny za celý pozemek 45.000,- Kč, za těchto podmínek komise prodej nedoporučuje

- zastupitelé s návrhem komise souhlasí

- žádost manželů Mirka a Jany Králových, trvale bytem Trojská 175, Praha 7 o prodej ppč. 867 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře 336 m2  - ostastní plocha (v ÚP účelová komunikace)

- komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 100,- Kč/m2  a jistinu ve výši 4.000,- Kč, jistina byla zaplacena

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 30. 6. do 16. 7. 2008

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem  ppč. 867 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 336 m2 - ostatní plocha ( v ÚP účelová komunikace ) manželům Janě a Mirkovi Královým, Trojská 175, Praha 7 za cenu 34.608,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. Petra Kordače ml., trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 485 o prodej části ppč. 20 v k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 283 m2  - zahrada (v ÚP zastavitelná plocha) označené dle nového GP jako ppč. 20 k. ú. Janov n. N. o výměře 238 m2

- komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 250,- Kč/m2  a jistinu ve výši 6.000,- Kč, jistina byla zaplacena

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 30. 6. do 16. 7. 2008

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části ppč. 20 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 283 m2 - zahrada (v ÚP zastavitelná plocha)  označené dle nového GP jako ppč. 20 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 238 m2  panu Petru Kordačovi ml., Janov nad Nisou 485 za cenu 61. 285,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- prodej ppč. 836/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 719 m2  - trvalý travní porost (v ÚP louky, patsviny)

- zájemci jsou : pí. Markéta Mauermannová, trvale bytem Dukelská 836/2, Mladá Bolesav, Zdeněk a Helena Martínkovi, trvale bytem Sdružení 835/18, Praha 4 - Nusle a p. Jan Ulč, trvale bytem Žižkovo náměstí 13, Liberec

- komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 250,- Kč/m2  a jistinu ve výši 9.000,- Kč, jistina byla zaplacena všemi zájemci

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 30. 6. do 16. 7. 2008

- komise doporučuje prodej obálkovou metodou

- starosta navrhuje upřednostnit manželé Martínkovi z důvodu dlouhodobého pronájmu

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 836/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 719 m2  - trvalý travní porost (v ÚP louky, pastviny) Zdeňkovi a Heleně Martínkovým, trvale bytem Sdružení 835/18, Praha 4 - Nusle za cenu 259.200,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 1

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost pí. Renaty Hornové, trvale bytem Sněhová 19, Jablonec nad Nisou o prodej ppč. 1414/5 v k. ú. Loučná n. N. o výměře 1.543 m2  - zahrada (v ÚP louky, pastviny)

- jako druhý zájemce se přihlásil p. Pavel Krátký, trvale bytem Hraničná č. p. 35, Janov nad Nisou

- komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 80,- Kč/m2  a jistinu ve výši 6.000,- Kč, jistina byla zaplacena oběma zájemci

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 3. 6. do 19. 6. 2008

- komise doporučuje prodej pozemku obálkovou metodou

- starosta navrhuje upřednostnit pí. Renatu Hornovou z důvodu dlouhodobého pronájmu a navrhuje prodej za  150,- Kč/m2  

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem ppč. 1414/5 v k. ú. Loučná n. N. o výměře 1.543 m2  - zahrada (v ÚP louky, pastviny) paní Renatě Hornové, trvale bytem Sněhová 19, Jablonec nad Nisou za cenu 238.394,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  4 PROTI 0 ZDRŽEL 3

- návrh Mgr. Daniela Davida nebyl schválen

- p. Hrabák navrhuje tedy prodej obálkovou metodou a dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na prodej ppč.  1414/5 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 1543 m2 - zahrada ( v ÚP louky, pastviny) s minimální kupní  cenou 123. 440,- Kč.  Termín dodání nabídek do 6. 10. 2008 do 14,00 hodin."

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 1

- návrh p. Jaroslava Hrabáka byl schválen

- žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení včetně příslušenství plynovodní přípojka pro objekt č. p. 80, Loučná nad Nisou

- starosta obce dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení včetně příslušenství plynovodní přípojka pro objekt čp. 80, Loučná nad Nisou za 50,- Kč za běžný metr." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost o zřízení věcného břemene na umístění "PZ“ pro stavbu plynárenského zařízení STL plynovodu a přípojek včetně příslušenství - Plynofikace obce Janov nad Nisou 6.stavba pod povrchem pozemků 847 k. ú. Hraničná n. N. a 1394, 486/12 a 486/17 v k. ú. Janov n. N. za jednorázový poplatek 500,- Kč pro SČP Net, s.r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem zastoupenou společností Severočeská plynárenská, a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem

- starosta dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zřízením věcného břemene na umístění "PZ" pro stavbu plynárenského zařízení STL plynovodu a přípojek včetně příslušenství - Plynofikace obce Janov nad Nisou 6. stavba pod povrchem pozemků 847 k. ú. Hraničná n. N. a 1394, 486/12 a 486/17 v k. ú. Janov n. N. za jednorázový poplatek 500,- Kč pro SČP Net, s.r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem zastoupenou společností Severočeská plynárenská, a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost Ing. Milana Zemánka o prodej části ppč. 823/5  k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143  m2 - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 911-745/2007 jako 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.571 m2   

- Mgr. David dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části  ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 911-745/2007 jako 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.571 m2  panu ing. Milanu Zemánkovi, trvale bytem  Arbesova 4248/25, Jablonec nad Nisou  za cenu 1. 105. 984,- Kč s tím, že s kupní smlouvou bude zároveň uzavřena smlouva o zřízení práva předkupního na dobu pěti let ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení č. 12/2006." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost ing. J. Zity, trvale bytem Šimonovice 29, Liberec o prodej ppč. 883/7 v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.021 m2  - ostatní plocha (v ÚP zastavitelná plocha)

- komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 500,- Kč/m2, jistinu ve výši 15.000,- Kč a zároveň upozornila na skutečnost, že jde o pozemek převedený od PF ČR a bude tedy nutné v kupní smlouvě upravit podmínky prodeje  dle usnesení č. 12/2006

- dále p. Zita žádal prodej ppč. 883/6 v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 388 m2  - ostatní plocha (v ÚP zastavitelná plocha)

- komise prodej doporučila a navrhla minimální kupní cenu 500,- Kč/m2, jistinu ve výši 2.000,- Kč a zároveň upozornila na skutečnost, že jde o pozemek převedený od PF ČR a bude tedy také nutné v kupní smlouvě upravit podmínky prodeje  dle usnesení č. 12/2006

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 3. 6. do 19. 6. 2008

- po zveřejnění na úřední desce p. Zita složil jistinu pouze na pozemek ppč. 883/7 k. ú. Janov n. N.

- zastupitelstvo navrhlo vyzvat p. Zitu ke koupi obou pozemků

- p. Zita souhlasí s odkoupením obou pozemků, ale u pozemku ppč. 883/6 k. ú. Janov n. N. vzhledem k jeho velikosti navrhuje kupní cenu 200,- Kč/m2

- zastupitelé s cenovou nabídkou p. Zity nesouhlasí a schodují se s tím, že do vyřešení prodeje ppč. 883/6 k. ú. Janov n. N. pozastaví i prodej ppč. 883/7 k. ú. Janov n. N.

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost o směnu části ppč. 415/1 a části stpč. 117/2 k. ú. Janov n. N. ve vlastnictví pí. Baxové Jany, trvale bytem Janov nad Nisou č. event. 1219 za část ppč. 1333 k. ú. Janov n. N. ve vlastnictví obce Janov nad Nisou

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se záměrem směnit pozemky okolo chalupy č. ev. 1219, Janov nad Nisou." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7  PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

4. Různé a interpelace

- Mgr. David předkládá zastupitelům žádost ředitele Janovská o. p. s. p. Davida Jelínka o dotaci na provoz sportovního areálu Janovská sokolovna ve výši 100.000,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje příspěvek pro Janovskou o. p. s. na provoz sportovního areálu Janovská sokolovna ve výši 100.000,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David předkládá zastupitelům  návrh dodatku smlouvy p. Josefa Hanzloviče na prodloužení nájmu Kapličky a ppč. 756/4, včetně automatického parkovacího systému a to k datu 31. července 2010, s tím, že pokud nebude parkovací systém v průběhu pronájmu fungovat, bude se smlouva o dobu závady automaticky prodlužovat

- Mgr. David potvrzuje, že ze začátku provozu byly nějaké technické problémy, které jsou však již vyřešeny a proto navrhuje prodloužit smlouvu s p. Hanzlovičem o jeden měsíc a to do 30. června 2010, zastupitelé s návrhem souhlasí a berou na vědomí, že bude s p. Josefem Hanzlovičem podepsán tento dodatek na pronájem Kapličky  a ppč. 756/4, včetně automatického parkovacího systému

- starosta obce představuje zastupitelům a přítomným občanům nové strážníky Obecní policie, je to p. Vratislav Lelek a p. Aleš Fiala, dále informuje o práci policistů a o tom, že bylo zakoupeno policejní auto a dva služební telefony, jejichž čísla jsou uvedeny na webových stránkách obce a na vývěsce Obecního úřadu, policisté jsou společně pro obec Janov nad Nisou a Bedřichov

- Mgr. Jana Tomešová informuje zastupitele o tom, že jí ve škole stoupl počet dětí na 127 a proto nebude žádat obec o finanční příspěvek na mzdy

- dále upozorňuje na to, že se v říjnu bude volit nová školská rada a proto žádá zastupitele, aby se na říjnovém jednání zastupitelstva zvolili dva noví členové z řad zastupitelů 

- na závěr pan Hrabák informuje zastupitele o tom, že do pátka tohoto týdne, tedy do 5. 9. 2008, sbírá materiály pro nové číslo Zpravodaje janovské radnice

5. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 8. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.05 hodin.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: MUDr. Milan Kvasnička, Mgr. Jana Tomešová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h