Zápis - 17.12.2008

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 17. prosince  2008

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,05 hodin za přítomnosti 8 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje pí. Blahoutovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- pí. Blahoutová  byla  zvolena  ověřovatelkou  zápisu

- Mgr. David  navrhuje p. Kouta  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kout byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje Mgr.  Tomešovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Tomešová  byla  zvolena členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje Mgr. Pilze - přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Pilz byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení:

Usnesení č. 110/2008 - splněno

Usnesení č. 119/2008 - splněno 

Usnesení č. 111/2008 - trvá 

Usnesení č. 120/2008 - trvá 

Usnesení č. 112/2008 - splněno

Usnesení č. 121/2008 - trvá 

Usnesení č. 113/2008 - trvá

Usnesení č. 122/2008 - trvá 

Usnesení č. 114/2008 - trvá

Usnesení č. 123/2008 -  splněno 

Usnesení č. 115/2008 - splněno

Usnesení č. 124/2007 - splněno

Usnesení č. 116/2008 - splněno

Usnesení č. 125/2008 - trvá

Usnesení č. 117/2008 - splněno

Usnesení č. 126/2008 - splněno

Usnesení č. 118/2008 - trvá

Usnesení č. 127/2008 - splněno

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- pí. Mgr. Tomešové - nemá  připomínky

- p. ing. Ivo Richter  - nemá  připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu )

2) Termíny Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí r. 2009

( 28. 1., 25. 2., 25. 3., 29. 4., 27. 5., 24. 6./2009)

3) Schválení rozpočtového provizoria

4) Prodej majetku obce

5) Schválení odměn členům výborů a komisí

6) Různé a interpelace

7) Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termíny Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí r. 2009

- Mgr. David informuje zastupitele, že je třeba stanovit termíny konání zasedání ZO v prvním  pololetí 2009.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2009 a to na  28. 1., 25. 2., 25. 3., 29. 4., 27. 5., 24. 6./2009

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3.  Schválení rozpočtového provizoria

- jelikož není schválený rozpočet na rok 2009 je třeba schválit rozpočtové provizorium na rok 2009

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2009 ve výši 2.000.000,- Kč

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Dále Mgr. David informuje zastupitele, že obec již delší dobu nevyužívá účet 154593515/0300

-  vedený u ČSOB, ze kterého se platí pouze poplatky, a že tento  tento účet bude zrušen a jeho zůstatek převeden na účet 155394657/0300.

4. Prodej majetku obce

* Návrh směny pozemků:

část ppč. 673/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 14 041  m2 - trvalý travní porost ( v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace) označené dle nákresu jako část a) o výměře 74 m2

a

část ppč. 724/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 7 937 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace) označené dle nákresu jako část b) o  výměře  405 m2 v majetku TJ Bižuterie, o.s.

za

část pozemku ppč.  1398 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 174 m2 - ostatní plocha ( v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace, občanské vybavení a služby) označené dle nákresu jako část e) o výměře 512 m2 v majetku obce Janov nad Nisou

- vyjádření komise: komise směnu doporučuje

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zpracováním GP na směnu části ppč. 673/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 14 041  m2 - trvalý travní porost ( v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace) označené dle nákresu jako část a) o výměře 74 m2 a části ppč. 724/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 7 937 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace) označené dle nákresu jako část b) o  výměře 405 m2 v majetku TJ Bižuterie, o.s. za část pozemku ppč.  1398 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 174 m2 - ostatní plocha ( v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace, občanské vybavení a služby) označené dle nákresu jako část e) o výměře 512 m2 v majetku obce Janov nad Nisou

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej  ppč. 885/7k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 154 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha - účelová komunikace)

- zájemce E. Tlamková, Kolátorova 1469/8, Praha 6

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje s tím, že na pozemku bude zřízeno věcné břemeno přístupu pro majitele objektu na stpč. 411 a části ppč. 885/2 k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 a jistinu ve výši 5.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem ppč. 885/7 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 154 m2  - trv. tr. porost paní Emílii Tlamkové, trvale bytem Kolátorova 1469/8, Praha 6 za cenu 47.586,- Kč s tím, že na tomto pozemku bude zřízeno  věcné břemeno na právo přístupu pro majitele objektu na stpč. 411 a části ppč. 885/2  k. ú. Janov nad Nisou.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej ppč. 837/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 244 m2 - ost. plocha ( v ÚP zast. plocha)

- zájemce: manželé ing. Karla  Pospíšilová, Šiškova 1225, Praha 8 a ing. Miloš Pospíšil, Skyšice 23, Dolní Bousov

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/ m2 a jistinu ve výši 6. 000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí  s prodejem ppč. 837/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 244 m2 - ost. plocha manželům ing. Karle Pospíšilové, trvale bytem Šiškova 1225, Praha 8 a ing. Miloši Pospíšilovi, trvale bytem Skyšice 23, Dolní Bousov  za cenu 125.660,- Kč s tím, že s kupní smlouvou bude zároveň uzavřena smlouva o zřízení práva předkupního na dobu neurčitou ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej pozemku ppč. 1354/10 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 33  m2 - trv. tr. porost - ( v ÚP zast. plocha)

Zájemce: J. Ulč, Náměstí Žižkovo 13, Liberec 1

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/ m2 a jistinu ve výši 2. 000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí  s prodejem ppč. 1354/10 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 33 m2 - trv. tr. porost panu Janu Ulčovi, trvale bytem Náměstí Žižkovo 13, Liberec 1 za cenu 16.995,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh manželů Radostových na vyřešení letitého problému nevyřešených majetkových vztahů u objektu Janov n. N. 347 ( Truhlárna Radosta).

- V současné době byl dán na Katastrální úřad návrh na zapsání budov do katastru nemovitostí, po zapsání bude obec jednat s manželi Radostovými o narovnání majetkových vztahů.

5. Schválení odměn členům výborů a komisí

- p. D.  Jelínek žádá odměny pro členy Komise pro kulturu a sport:  Lenka Jelínková - 1.000,- Kč, Luboš Doležálek - 1.000,- Kč, Michal Surkov - 1.500,- Kč, Pavel Zange 500,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje odměny členům Komise pro kulturu a sport ve výši:  Lenka Jelínková - 1.000,- Kč, Luboš Doležálek - 1.000,- Kč, Michal Surkov - 1.500,- Kč, Pavel Zange 500,- Kč.

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- ing. R. Jelínek  žádá odměny pro členy Finančního výboru: Jan Čmejrek - 1.000,- Kč, MUDr. Kvasnička - 1.000,- Kč, Renata Mádlová - 1.000,- Kč, ing. Pavel Šarkovský - 1.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje odměny členům Finančního výboru ve výši: Jan Čmejrek - 1.000,- Kč, MUDr. Kvasnička - 1.000,- Kč, Renata Mádlová - 1.000,- Kč, ing. Pavel Šarkovský - 1.000,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- pí. Jana Frková žádá odměny pro členy Komise rozvoje a výstavby: František Křůmal - 2.000,- Kč, Jaroslav Hrabák - 2.000,- Kč, Milena Kejzlarová - 2.000,- Kč.

- p. Hrabák žádá o vyškrtnutí svého jména ze seznamu odměňovaných

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje odměny členům Komise rozvoje a výstavby ve výši: František Křůmal - 2.000,- Kč,  Milena Kejzlarová - 2.000,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- pí. Marie Blahoutová žádá odměny pro členy SPOZ: Marie Palenčárová - 1.500,- Kč, Zdena Krausová - 1.000,- Kč, Lenka Vondrová - 1.000,- Kč, Martina Nagyová - 1.000,- Kč, Michal Surkov - 1.000,- Kč, Ludmila Matěchová - 1.500,- Kč, Petr Mikolášek - 1.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje odměny členům SPOZ ve výši:  Marie Palenčárová - 1.500,- Kč, Zdena Krausová - 1.000,- Kč, Lenka Vondrová - 1.000,- Kč, Martina Nagyová - 1.000,- Kč, Michal Surkov - 1.000,- Kč, Ludmila Matěchová - 1.500,- Kč, Petr Mikolášek - 1.000,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- p. Rudolf Kout žádá odměny pro členy Kontrolního výboru ing. Martin Janoušek - 2.000,- Kč, Mgr. Pavel Pilz - 2.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje odměny členům Kontrolního výboru ve výši: ing. Martin Janoušek - 2.000,- Kč, Mgr. Pavel Pilz - 2.000,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David navrhuje odměnu pro předsedkyni Komise péče o krajinu ing. Alenu Cyhelskou ve výši 5.000,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje odměnu  předsedkyni Komise péče o krajinu ing. Aleně Cyhelské ve výši 5.000,- Kč

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

6. Různé a interpelace

- Mgr. David seznamuje zastupitele s vánočním provozem Obecního úřadu, který je zveřejněn na budově OÚ a na úřední desce.

- Změna územního plánu obce Janov nad Nisou

- jelikož se do dnešního dne nashromáždilo již cca 30 žádostí o změnu územního plánu obce, je třeba vyhlásil další změnu ÚP obce. Z tohoto důvodu je třeba oznámit ukončení přijímání podnětů ke změnám.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO oznamuje ukončení přijímání podnětů ke změnám územního plánu obce Janov nad Nisou do 28. 2. 2009.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele, že dnes proběhla schůzka s Pieterem A. H. Gerrits, na které navrhuje financování přípojky kanalizace a vodovodu pro projekt " Rezidence Loučná".

Nabízí, že pokud obec použije na vodovod a kanalizaci v této lokalitě peníze z prodeje těchto pozemků ( cca 4.7 mil Kč.) od firmy Rezidenční Loučná s.r.o., uhradí firma zbytek částky cca. 5.3 mil. Kč ( z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)

- zároveň Mgr. David promítá zastupitelům plán rozmístění domů v této lokalitě

- ing. Jelínek informuje zastupitele, že FV při sestavování rozpočtu s částkou za tyto pozemky nepočítal a že by případně mohla být k tomuto účelu použita, to je však otázkou dalších jednání

- Dále ing. Jelínek informuje zastupitele o přípravě rozpočtu na příští rok a doporučuje, aby starosta  podnikl kroky k vymáhání dluhů za odvoz komunálního odpadu, jelikož tento dluh značně zatěžuje rozpočet

- ing. Jelínek dále navrhuje motivovat starostu k další dobré práci přiznáním ošatného ve výši 20.000,- Kč a příspěvkem k penzijnímu připojištění ve výši 24.000,- Kč.

- Mgr. Pilz dává návrh usnesení: ZO souhlasí s přiznáním jednorázového příspěvku na ošatné  starostovi obce ve výši 20.000,- Kč.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  1

- návrh Mgr. Pilze byl schválen

- Mgr. Pilz dává návrh usnesení: ZO souhlasí s přiznáním jednorázového příspěvku na penzijní připojištění  starostovi obce ve výši 24.000,- Kč.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  1

- návrh Mgr. Pilze byl schválen

- ing. Jelínek dále informuje zastupitele, že z důvodu ukončení funkčního období je třeba z funkce člena správní rady o. p. s. odvolat p. R. Vitvara a zároveň na jeho místo navrhuje zvolit p. P. Zangeho.

- Ing. Jelínek dává návrh usnesení: ZO odvolává z funkce člena správní rady o. p. s. pana R. Vitvara a na jeho místo jmenuje pana P. Zangeho.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh ing. Jelínka byl schválen

- ing. Richter se dotazuje, zda se počítá s opravou silnice na Vyšehrad ( kolem knoflíkárny)

- starosta odpovídá, že na opravu této komunikace v současné době obec peníze nemá.

- Mgr. Pilz se dotazuje, zda hrozí obci nějaká dopravní omezení v době konání Mistrovství světa v lyžování - starosta odpovídá že ne

v 18,10 hodin odchází ing. Jelínek - 7 členů

- pí.  Blahoutová poděkovala ředitelce ZŠ Mgr. Tomešové za uspořádání akce "Vánoční dílna" o minulém víkendu ve škole

- p. Líbal se dotazuje, zda by nešla zrušit "jednosměrka" od ŠD ke křižovatce u Nieweltů

- zastupitelé zásadně nesouhlasí z důvodu bezpečnosti dětí, které tudy chodí ze školy do družiny.

- pí. Řehořková poděkovala zastupitelům za Svaz žen, že se můžou scházet v bývalé vinárně, kde pořádají různé přednášky a kulturní akce.

- Mgr. Tomešová informuje zastupitele o uzavření ZŠ a MŠ v době vánočních prázdnin tj. od 22. 12. 2008 do 2. 1. 2009

- dále se Mgr. Tomešová ptá zastupitelů, zda může v době vánočních prázdnin ubytovat pionýrskou skupinu Arnika

- Mgr. David sděluje, že ve zřizovací listině toto uvedeno není, a tudíž to není možné povolit

- p. Bujárek sděluje zastupitelům, že se dozvěděl o prodeji pozemků - bývalé koupaliště a žádá, aby v případě stavby na těchto pozemcích obec upozornila na to, že cesta není přizpůsobená vjezdu nákladních automobilů a těžké technice a na to, že v těsné blízkosti cesty je studna, která tímto může být ohrožena

- Mgr. David sděluje p. Bujárkovi, že na toto upozorní, ale až v rámci případného stavebního povolení u kterého by měl být účastníkem řízení i sám pan Bujárek - jako vlastník sousední nemovitosti.

- Mgr. David dále seznamuje zastupitele se stížností majitelů garáží pod radnicí na to, že se zde schází žáci základní školy, kouří zde a dokonce došlo k poničení pojistkové skříňky

- k tomuto Mgr. David sděluje, že strážníci obecní policie nyní pravidelně chodí toto místo kontrolovat

- závěrem starosta obce popřál zastupitelům i občanům klidné a spokojené Vánoce a šťastný nový rok

- k tomuto přání se připojil i místostarosta p. J. Hrabák

7. Závěr

V 18,35 hodin starosta obce Mgr. D. David končí 11. zasedání Zastupitelstva obce

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

ověřovatelé: Marie Blahoutová, Rudolf Kout

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h