Zápis - 26.03.2008

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. března 2008.

1.  Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti  7 členů ZO (chybí Mgr. Pavel Pilz a MUDr. Milan Kvasnička)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Rudolfa Kouta - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kout byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu Mgr. Janu Tomešovou -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  Mgr. Tomešová byla schválena druhou ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0  ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Ing. Ivo Richtera - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Ing. Richter byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Usnesení č. 11, 12/2008 - splněno

Usnesení č. 13,14,15,16/2008 - trvá

Usnesení č. 17/2007 - na vědomí

Usnesení č. 18,19,20,21/2008 - splněno

- p. Josef Hanzlovič oznamuje panu starostovi, že bude nahrávat jednání ZO

Usnesení č. 22/2008 - splněno

Usnesení č. 23/2008 - na vědomí

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO - nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 27. února 2008 pí. Blahoutová Marie a Ing. Ivo Richter také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO,

schválení programu)

2. Prodej majetku obce

3. Zpráva Finančního výboru

4. Různé a interpelace

5. Závěr

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- žádost p. Petra Kordače ml., trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 485 o ppč. 20 k. ú. Janov n. N. o výměře 283 m2 - zahrada (v ÚP zastavěná plocha)

- komise doporučuje oddělit část pozemku (cestu), jelikož zde vede přístupová cesta k ostatním pozemkům

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zatupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním GP na rozdělení  pozemku ppč. 20 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 283 m2 - zahrada (v ÚP zastavěná plocha)." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- návrh na odkoupení části pozemku ppč. 174/3 k. ú. Hraničná n. N. o celkové výměře 3 239 m2  označené dle nového GP č. 480-17/2007 jako ppč. 174/3 o výměře 209 m2 od Josefa Holase, Svijany 90,  za navrženou cenu 285,- Kč/m2

- komise doporučuje koupit pozemek za navrženou cenu s podmínkou, že budou uzavřena věcná břemena na právo přístupu k ostatním nemovitostem přes navazující pozemek

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s odkoupením části ppč. 174/3 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 3 239 m2  označené dle nového GP č. 480-17/2007 jako ppč. 174/3 o výměře 209 m2 od Josefa Holase, Svijany 90,  za navrženou cenu 285,- Kč/m2 s tím, že smlouva bude uzavřena až po zřízení věcného břemena na právo přístupu k ostatním nemovitostem přes navazující pozemek ppč. 174/8 k. ú. Hraničná n. N.." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7  PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost o prodej ppč. 815 k. ú. Janov n. N. o výměře 106 m2 - ostatní plocha (v ÚP louky, pastviny) a ppč. 817/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 261m2 - trv. travní porost ( v ÚP louky, pastviny)

- zájemci jsou manaželé MUDr. Martin Machura, trvale bytem Průmyslová 2149/15  Jablonec nad Nisou a Lee Machurová, trvale bytem Na Hranici 2495/5,  Jablonec nad Nisou

- komise prodej doporučila, navrhla jistinu ve výši 4.000,- Kč

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 3. 3. do 19. 3. 2008

- starosta konstatuje, že nebyly splněny podmínky prodeje - nebyla složena jistina, návrh prodeje tedy trvá dál

- prodej objektu č. p. 239 (kulturní dům) a stpč. 13/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 264 m2 - zastavěná plocha (v ÚP zastavěná plocha), za minimální kupní cenu 2. 501 830,- Kč

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 3. 3. do 19. 3. 2008

- jistina byla odsouhlasena ve výši 50.000,- Kč,  nikdo však jistinu nesložil a nebyla podána ani písemná žádost o prodej nemovitosti

- zastupitelé souhlasí s tím, aby nabídka na prodej č. p. 239 trvala do příštího zastupitelstva (30.4.2008)

- prodej části  ppč.1045/10 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.031 m2 - ostatní plocha ( v ÚP zastavitelná plocha), označené novým GP č. 913-279/2007 jako ppč. 1045/10 k. ú. Janov nad Nisou  o výměře 2.241 m2 a 1045/21 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 790 m2

- o ppč. 1045/21 měli zájem manželé Městkovi, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 319, avšak dne 26. 3. 2008 poslali žádost o snížení ceny za pozemek a nabízejí 240.000,- Kč, zastupitelé nesouhlasí s nabídkou a navrhují vyrozumět manželé Městkovi o tom, že obec navrhne k prodeji celý pozemek ppč. 1045/10 k. ú. Janov nad Nisou

- žádot manželů Doc. Mudr. Ivo Matla a Mudr. Věry Matlové, trvale bytem U Křižovatky 314/8, Praha 5 - Velká Chuchle o zřízení věcného břemene na vedení kanalizačního potrubí a právo oprav a údržby kanalizačního potrubí přes pozemek ppč. 1401 k. ú. Janov nad Nisou

- komise souhlasí se zapsáním věcného břemene za jednorázový poplatek 400,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene jehož obsahem bude právo vedení kanalizačního potrubí přes pozemek ppč. 1401 k. ú. Janov nad Nisou dle geometrického plánu č. 902-145/2007 a právo oprav a údržby kanalizačního potrubí na výše uvedeném pozemku pro manžele Doc. Mudr. Ivo Matla a Mudr. Věru Matlovou, U Křižovatky 314/8, Praha 5 - Velká Chuchle za jednorázový poplatek 400,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost Ing. Šmídové Ludmily, trvale bytem Hraničná č. p. 99, Janov n. N. o prodej pozemku ppč. 717/2 (případně i o 706/1, 750/3 a 804/3 k. ú. Hraničná n. N.)

- komise provedla místní šetření a prodej pozemků nedoporučuje i z důvodu, že je zde umístěn vodní zdroj - studna k č. p. Hraničná 104

- zastupitelé souhlasí s doporučením komise

-  Mgr. David žádá zastupitele o schválení následujících usnesení:

"Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v návaznosti na usnesení číslo 15/2008 ze dne 27. 2. 2008, kterým se schvaluje prodej části ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 911-745/2007 jako ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou  o výměře 1. 571 m2 za kupní cenu 1.200 000.- Kč souhlasí s tím, aby kupní smlouva s  manželi Evou a Pavlem Hlaváčkovými, trvale bytem  Chrást nad Sázavou 35, Týnec nad Sázavou byla uzavřena se smlouvou o zřízení práva předkupního na dobu pěti let ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení 12/2006."

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

"Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou v návaznosti na usnesení číslo 16/2008 ze dne 27. 2. 2008, kterým se schvaluje prodej části ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 911-745/2007 jako ppč. 823/7 k. ú. Janov nad Nisou  o výměře 1. 572 m2 za kupní cenu 1.101 200.- Kč souhlasí s tím, aby kupní smlouva s  panem Milošem Pospíšilem, trvale bytem  Skyšice 23, Dolní Bousov byla uzavřena se smlouvou o zřízení práva předkupního na dobu pěti let ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení 12/2006."

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele, o tom, že v lednu proběhlo výběrové řízení na prodej bytu č. 439/1. Vítěznou nabídku dal p. Filip Pavelka za cenu 401.000,- Kč. Při přípravě smlouvy s panem Pavelkou byl úřad upozorněn JUDr. Fedorem Chomčou,advokátem, že pokud bude za těchto podmínek s p. Pavelkou uzavřena kupní smlouva na byt č. 439/1 bude neplatná. Z tohoto důvodu je nutné revokovat všechna dosavadní usnesení, která se vztahují k prodeji bytu č. 439/1

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 42/2006 ve znění: "Zastupitelstvo obce Janov n. N. souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 439/1 v obecním domě č. p. 439 v Janově nad Nisou paní Blance Maturové, trvale bytem Janov n. N. č. p. 439  za celkovou cenu 164.200,- Kč."."a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 44/2007 ve znění: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na prodej bytu č. 439/1 v objektu Janov n. N. č. p. 439 s minimální kupní cenou 181.440,- Kč. Termín dodání nabídek je do 26. 6. 2007 do 14.00 hodin."." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 114/2007 ve znění: "ZO vyhlašuje výběrové řízení na prodej bytu č. 439/1 o velikosti 1+1 v objektu čp. 439 v Janově nad Nisou s minimální kupní cenou 200.000,- Kč. Termín dodání obálek je do 28. 1. 2008 do 14,00 hodin."." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č.7/2008 ve znění: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 439/1 panu Filipu Pavelkovi, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 465 za cenu 401.000,- Kč."." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- dále Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s nabídkou bytu č. 439/1 pí. Maturové Blance, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 439 za cenu 200.100,- Kč na základě předkupního práva." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Zpráva Finančního výboru

- Ing. Radek Jelínek předkládá zastupitelům zprávu z Finančního výboru, kde jedním z bodů byla žádost ředitelky ZŠ Janov n. N. o převedení zlepšeného výsledku hospodaření do RF školy, FV upozorňuje starostu obce na to, že škola účtuje o budově a pozemku školy stejně jako obec, protože o převedení majetku neexistuje žádný doklad, FV apeluje na obě strany, aby učinily nápravu

- Ing. Jelínek navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Janov nad Nisou, příspěvkové organizace za rok 2007 a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 171.980,99 Kč do rezervního fondu."

- starosta o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Ing. Jelínka byl schválen

- dalším bodem jednání FV bylo zřízení obecní policie, FV konstatoval, že finanční nároky na provoz  obecní policie jsou pro obec trvale únosné

- Ing. Jelínek doporučuje starostovi obce, aby s obcí Bedřichov byla sepsána buď smlouva o smlouvě budoucí nebo závazné stanovisko obce Bedřichov o tom, že se bude rovným dílem podílet na nákladech spojené se zřízením a fungováním obecní policie

- Ing. Jelínek navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce přípravou Obecně závazné vyhlášky o obecní policii a souvisejícím jednáním s obcí Bedřichov o organizaci a podílení se na jejím financování."

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  5 PROTI 0 ZDRŽEL 2

- návrh Ing. Jelínka byl schválen

4. Různé a interpelace

- starosta obce informuje zastupitele obce o tom, že dne 5. 3. 2008 proběhlo jednání u Vrchního soudu v Praze ohledně causy Top-Gum, který vrátil causu soudu nižší instance do Ústí nad Labem s doporučením zkoumat časovou souslednost smluv o půjčce a ručení

- v 18.30 hodin odchází Ing. Ivo Richter - 6 členů ZO

5. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.40 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: Mgr. Jana Tomešová, Rudolf Kout

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h