Zápis - 27.02.2008

Zápis z  2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. února 2008


1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 7 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje pí. Blahoutovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- pí. Blahoutová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- ing. Richter byl zvolen ověřovatelem zápisu

*Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Mgr. Pilz byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- MUDr. Kvasnička byl zvolen členem návrhové komise

*Kontrola usnesení:

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi připomínky k minulému zápisu.

- p. Mgr. Pilz - nemá připomínky

- p. ing. Jelínek - není přítomen, ale písemně žádné připomínky nedodal

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

  1. Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu )

  2. Prodej majetku obce

  3. Obecně závazná vyhláška obce Janov n. N. č. 1/2008

  4. Rozpočtová změna

  5. Schválení vodného - stočného pro rok 2008

  6. Vrácení půjčky Ministerstvu pro místní rozvoj

  7. Podnět skupiny občanů

  8. Různé a interpelace

  9. Závěr

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

Zájemce: Petr. Mlejnek, Janov n. N. 1214

Vyjádření komise: Komise prodej nedoporučuje, pozemek tvoří zázemí objektu č. e. 1158

- zastupitelé souhlasí s komisí

Zájemce: Manželé Machurovi, Průmyslová 2419/15, Jablonec n. N.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, navrhuje minimální kupní cenu 100,-Kč/m2 a jistinu ve výši 4. 000,- Kč.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Komise rozvoje a výstavby navrhuje nabídnou objekt k prodeji za kupní cenu dle znaleckého odhadu 2. 501 830,- Kč a jistinu ve výši 50. 000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí se zveřejněním prodeje objektu čp. 239 ( Kulturní dům ) a stpč. 13/1 o výměře 264 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 2. 501. 830,- Kč.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Vyjádření komise: komise doporučuje prodej stpč. 539 a dále doporučuje prodat celý ppč. 486/16.

Navrhuje minimální kupní ceny a jistiny takto:

Vyvěšeno bylo od 5. 2. do 22. 2. 2008

Zájemci: Ing. Michal Zemánek,bytem Arbesova 4248/25, Jablonec n. N. a manželé Marcela a Michal Sehnoutkovi, bytem Bedřichov 304

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

Zájemce: Jaroslav Jansa, Hraničná 152

Vyvěšeno bylo od 5. 2. do 22. 2. 2008

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní ceny takto:

( v ÚP louky, pastviny ) panu Jaroslavu Jansovi, trvale bytem Hraničná 152, Janov n. N. za cenu 51. 552,- Kč.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej dvou částí ppč. 1045/10 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.031 m2 - ostatní plocha

( v ÚP zastavitelná plocha) označených novým GP č. 913-279/2007 jako:

a) 1045/10 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 2.241 m2

b) 1045/21 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 790 m2

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní ceny 500,- Kč/m2 a jistiny: u ppč. 1045/10 ve výši 30.000,- Kč a u ppč. 1045/21 ve výši 20.000,- Kč.

Jelikož se jedná o pozemky převedené od PF, bude nutné v kupní smlouvě upravit podmínky prodeje.

Vyvěšeno bylo od 5. 2. do 22. 2. 2008

Jelikož nikdo ze zájemců nesplnil podmínky prodeje, zůstávají pozemky v nabídce.

a) 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.571 m2 s minimální kupní cenou 785. 500,- Kč

b) 823/7 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.572 m2 s minimální kupní cenou 786.000,- Kč.

Vyvěšeno bylo od 19. 12. 2007 do 4. 1. 2008

Bylo vyhlášeno výběrové řízení, ze kterého vzešli následující noví majitelé pozemků:

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem části ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 911-745/2007 jako 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.571 m2 manželům Evě a Pavlovi Hlaváčkovým, trvale bytem Chrást nad Sázavou 35, Týnec nad Sázavou za cenu 1. 200. 000,- Kč dle podmínek schválených usnesením č. 12/2006.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem části ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 911-745/2007 jako 823/7 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.572 m2 panu Miloši Pospíšilovi, trvale bytem Skyšice 23, Dolní Bousov za cenu 1. 101. 200,- Kč dle podmínek schválených usnesením č. 12/2006.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

Na minulém jednání ZO byla Komise rozvoje a výstavby pověřena doplnit " Zásady prodeje pozemků ve vlastvictví obce Janov nad Nisou " o možnost rozšíření postupu v případě nezájmu o prodej.

Komise rozvoje a výstavby navrhuje do " Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou " zařadit do § 4 jako odstavec 8. - V případě nezájmu o prodej nabízeného obecního majetku si obec vyhrazuje právo jiného postupu při prodeji.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Obecně závazná vyhláška obce Janov n. N. č. 1/2008

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Rozpočtová změna

- Mgr. David předkládá zastupitelům rozpočtovou změnu :(Změna paragrafu na nebytové hospodářství)

V 6171 2132 - 150.000,-

V 3613 2132 + 150.000,-

Mgr. David dává návrh usnesení:ZO schvaluje rozpočtovou změnu

V 6171 2132 - 150.000,-

V 3613 2132 +150.000,-

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Schválení vodného - stočného pro rok 2008

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

6. Vrácení půjčky Ministerstvu pro místní rozvoj

V roce 1999 byla obci poskytnuta návratná finanční výpomoc - bezúročná půjčka na základě Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu pro rok 1999 ve výši 800.000,- Kč. Splatnost půjčky je jednorázově do 10 let ode dne převedení částky na účet. Součástí smlouvy byla i pravidla na základě kterých jsme poskytovali půjčky z FRB. V současné době je na účtu FRB 3,015.905,59 Kč a jednorázově budeme vracet částku 492.973,50 Kč (část již musela být vrácena v minulých letech rozhodnutím finančního úřadu, z důvodu neoprávněného čerpání). Zájem občanů o půjčky z FRB v loňském roce nebyl žádný asi i z důvodu, v dnešní době nepříliš vysokých částek, které jsou dané pravidly z roku 1999.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s vrácením návratné finanční výpomoci - bezúročné půjčky podle Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu pro rok 1999 ve výši 492.973,50 Kč, Ministerstvu pro místní rozvoj jako poskytovateli půjčky.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

7. Podnět skupiny občanů

8. Různé a interpelace

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

9. Závěr

V 18,35 hodin starosta obce Mgr. Daniel David končí 2. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta

Jaroslav Hrabák
místostarosta

Ověřovatelé: Marie Blahoutová, Ing. Ivo Richter

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h