Zápis - 30.01.2008

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 30. ledna 2008

Přítomni: Mgr. Daniel David, Marie Blahoutová, Jaroslav Hrabák, Ing. Radek Jelínek, Rudolf Kout, MUDr. Milan Kvasnička, Mgr. Pavel Pilz, Ing. Ivo Richter, Mgr. Jana Tomešová

1.  Z a h á j e n í

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  8 členů ZO (chybí Ing. Ivo Richter)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Pavla Pilze - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Pilz byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu Ing. Radka Jelínka -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  Ing. Jelínek byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise pí. Marii Blahoutovou  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- pí. Blahoutová byla  schválena  členkou návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Mgr. Janu Tomešovou - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Mgr. Tomešová byla schválena druhou členkou návrhové komise

- p. Josef Hanzlovič sděluje p. starostovi, že bude nahrávat dnešní jednání ZO a předkládá mu pověření, které mu vystavila vydavatelka "Janovského Kurýru" Ing. Radka Barborová

- starosta bere na vědomí a oznamuje p. Hanzlovičovi, že se domnívá, že je tomuto občasníku pozastavena činnost a vyzývá pana Hanzloviče, aby na další jednání ZO přinesl doklad o tom, že činnost tohoto periodika není pozastavena

- p. Jiří Mašek oznamuje, že si také bude nahrávat dnešní jednání zastupitelstva

- Mgr. David se dotazuje přítomných občanů a zastupitelů zda souhlasí, aby měl pan Mašek zapnuté nahrávací zařízení z 11 občanů jsou 4 pro, 3 proti a 4 se zdrželi hlasování, z 8 přítomných zastupitelů bylo 0 pro, 7 proti a 1 se zdržel hlasování

- Mgr. David tedy vyzývá p. Jiřího Maška, trvale bytem Hraničná 181, Janov nad Nisou, aby vypnul nahrávací zařízení, pokud tak neučiní, bude nucen zavolat Policii ČR a požádat o součinnost, znovu ho upozorňuje na to, že svým nahráváním narušuje klidný průběh jednání zastupitelstva obce, p. Mašek trvá na svém a říká, že oznamuje, že nahrávací zařízení nevypne

- Mgr. David volá Policii České republiky a žádá o součinnost

Kontrola usnesení

Usnesení č. 106/2007 - na vědomí

Usnesení č. 107 - 114/2007 - splněno

Usnesení č. 115/2007 - na vědomí

Usnesení č. 116 - 119/2007 - splněno

Usnesení č. 120/2007 - na vědomí

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO - nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 12. prosince 2007 Mgr. Jana Tomešová a p. Rudolf Kout také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

2. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

3. Rozpočet obce Janov n. N. na rok 2008 

4. Prodej majetku obce

5. Aktualizace "Programu obnovy vesnice"

6. Stížnost Ing. Radky Barborové

7. Různé a interpelace

8. Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI 0  ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Rozpočet obce Janov n. N. na rok 2008

- Mgr. David uvádí, že je potřebné schválit změnu rozpočtu ještě za rok 2007, jsou to změny, které byly provedeny již v prosinci 2007, ale peníze přišly na účet na konci prosince a tudíž se musejí schválit zpětně, jedná se o doplatek grantu na zahradu Základní školy Janov n. N. ve výši 24.500,- Kč a hospodaření v lesích ve výši 16.850,- Kč

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů, zda má někdo připomínku, nikdo nemá, dává tedy návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje rozpočtovou změnu roku 2007:

P 4122 +24.500,- Kč

V 3113 5331 +24.500,- Kč

P 4122 +16.850,- Kč

V 3749 5169 +16.850,- Kč" a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Ing. Radek Jelínek komentuje navržený rozpočet obce pro rok 2008 a vysvětluje přítomným některé z položek rozpočtu

- v 17.20 hodin přichází Ing. Ivo Richter - 9 členů ZO

- Mgr. David upozorňuje na to, že nám byla již poukázána dotace ve výši 27.250,- Kč na studii proveditelnosti na janovskou kulturní stezku č. 6 a navrhuje, aby se tato částka zařadila do rozpočtu při dnešním jednání, aby se nemusela příští měsíc do programu zařazovat rozpočtová změna, zastupitelé souhlasí

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupiutelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospodaření ve výši 5.986.000,- Kč dorovnává zapojením položky 8115 - stav finančních prostředků z minulých let. Konečná výše na příjmech je 22.866.950,- Kč a na výdajích  22.866.950,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Prodej majetku obce

- návrh prodeje dvou částí ppč. 823/5 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 3.143 m2 - trvalý travní porost (v ÚP vedeno jako zastavitelná plocha) označených novým geometrickým plánem č. 911-745/2007 jako

a) 823/5 k. ú. Janov n. N. o výměře 1.571 m2

b) 823/7 k. ú. Janov n. N. o výměře 1.571 m2

- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2  a jistiny ve výši 24.000,- Kč, jelikož se jedná o pozemky převedené od PF ČR, bude nutné v kupní smlouvě upravit podmínky prodeje, v nabídce bude uvedeno, že jeden zájemce smí koupit pouze jeden pozemek

- jelikož je více zájemců, komise navrhuje vypsat výběrové řízení na jejich prodej

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 19. 12. 2007 do 4. 1. 2008

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na prodej dvou částí ppč. 823/5  v k. ú. Janov  n. N. označených dle nového GP č. 911-745/2007 jako ppč. 823/5 o výměře 1.571m2 s minimální kupní cenou 785. 500,-  Kč a ppč. 823/7 o výměře 1.572 m2  s minimální kupní cenou 786.000,- Kč. Termín dodání nabídek do 25. 2. 2008 do 14,00 hodin." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- návrh prodeje dvou částí ppč. 1045/10 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.031 m2 - ostatní plocha (v ÚP zastavitelná plocha) označených dle nového GP č. 913-279/2007 jako:

a) 1045/10 k. ú. Janov n. N. o výměře 2.241  m2

b) 1045/21 k. ú. Janov n. N. o výměře 790 m2, zájemci jsou manželé Městkovi, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 319

- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní ceny 500,- Kč/ m2  a jistiny ve výši: u ppč. 1045/10 ve výši 30.000,- Kč a u ppč. 1045/21 ve výši 20.000,- Kč, jelikož se jedná o pozemky převedené od PF ČR, bude nutné v kupní smlouvě upravit podmínky prodeje

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje  dvou částí  ppč. 1045/10 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.031 m2  označených  dle nového GP č. 913-279/2007 jako ppč. 1045/10 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 2.241 m2  a ppč. 1045/21 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 790 m2 a navrhuje minimální kupní ceny 500,- Kč/m2." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost ing. M. Zemánka a manželů Sehnoutkových, Bedřichov 304 o stpč. 539 k. ú. Janov n. N. o výměře 34 m2  - zbořeniště (v ÚP louky,pastviny) a o část ppč. 486/16 (cca 100 m2) k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 554 m2 trvalý travní porost (v ÚP louky, pastviny)

- komise doporučuje prodej stpč. 539 a dále doporučuje prodat celý ppč. 486/16, navrhuje minimální kupní ceny a jistiny takto:

a) u stpč. 539 k. ú. Janov n. N. 200,- Kč/m2 a jistinu ve výši 700,- Kč

b) u ppč. 486/16 k. ú. Janov n. N. 50,- Kč/m2 a jistinu ve výši 3.000,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje zbořeniště na stpč. 539 k. ú. Janov n. N. o výměře 34 m2  s minimální kupní cenou 200,- Kč/m2 a  ppč. 486/16 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 554 m2 s minimální kupní cenou 50,- Kč/m2." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- návrh prodeje ppč. 590/6 o výměře 1.067 m2  - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha), ppč. 590/7 o výměře 1.386 m2 - ostatní plocha (v ÚP zastavitelná plocha), ppč. 598/3 o výměře 1.741 m2 - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha)

- komise doporučuje počkat s prodejem do vyřešení věcných břemen

- zastupitelé souhlasí s návrhem komise

- žádost Jaroslava Jansy, Hraničná č. p. 152, Janov nad Nisou o dvě části ppč. 68 k. ú. Hraničná n. N. dle nového GP č. 484-1/2008 jako 68/2 o výměře 215 m2  a 68/3 o výměře 46 m2 - trvalý travní porost (v ÚP jako louky, pastviny) dále o ppč. 62 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 123 m2 ostatní polocha (v ÚP označená jako zastavěná plocha) a stpč 202 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 62 m2  - zastavěná plocha a nádvoří (v ÚP označená jako louky, pastviny)

- komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní ceny takto:

- u ppč. 62 k. ú. Hraničná n. N. 200,- Kč/ m2

- stpč. 202 a u ppč. 68/2 a 68/3 k. ú. Hraničná  n. N. 50,- Kč/ m2 a jistinu ve výši 4.000,- Kč

- Mgr. David navrhuje u stpč. 202 cenu 200,- Kč/m2, protože jde o stavební parcelu, zastupitelé souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje dvou částí ppč. 68 v k. ú. Hraničná n. N. označených dle nového GP č. 484-1/2008 jako 68/2 - trvalý travní porost o výměře 215 m2 a 68/3 trvalý travní porost o výměře 46 m2 , ppč. 62 k. ú. Hraničná n. N. - ostatní plocha o výměře 123 m2 a stpč. 202 k. ú. Hraničná n. N. - zastavěná plocha a  nádvoří  o výměře 62 m2 a navrhuje minimální kupní cenu u ppč. 68/2, 68/3  50,- Kč/m2 a u stpč. 202 k. ú. Hraničná n. N. a  ppč. 62 k. ú. Hraničná n. N.  200,- Kč/m2." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- návrh prodeje dvou vývěsních skříněk v parku (naproti poště)

- zájemce je ČSNS, předseda OR ČSNS Jaroslav Jůna, Zásada

- komise  prodej vývěsních skříněk nedoporučuje

- Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou nesouhlasí se zcizením vývěsních skříněk v parku (naproti poště)

- Mgr. David informuje přítomné o výběrovém řízení obálkovou metodou na prodej bytu č. 439/1

- výběrového řízení se zúčastnili 3 zájemci, kteří splnili všechny podmínky:

- p. Filip Pavelka, trvale bytem Janov n. N. č. p. 465, pí. Blanka Maturová, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 439 a fy. OLF Investment, s. r. o., se sídlem Masarykova 614/17, Liberec

- ve výběrovém řízení zvítězil p. Filip Pavelka, který nabídl částku ve výši 401.000,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 439/1 panu Filipu Pavelkovi, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 465 za cenu 401.000,- Kč" a o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

4. Aktualizace "Programu obnovy vesnice"

- Mgr. Daniel David předkládá zastupitelům aktualizaci "Programu obnovy vesnice" a dotazuje se zastupitelů zda mají nějaké návrhy či připomínky

- Mgr. Jana Tomešová žádá do akcí plánovaných na rok 2008 zařadit jako bod č. 11 "rekultivace okolí Základní školy Janov n. N." - zastupitelé souhlasí

- pí. Marie Blahoutová žádá zařadit do odstavce spolky a ostatní aktivity větu o svatbách v kostele v Loučné: "Zajišťuje svatební obřady, o které je u snoubenců z Jablonce a Liberce velký zájem." - zastupitelé souhlasí

- Ing. Radek Jelínek žádá do odstavce volný čas, odpočinek a kultura zařadit informaci o vzniku Janovské o. p. s. : "Za účelem rozvoje možností sportovního využití založila obec Janovskou o. p. s., která v součinnosti s TJ Sokol Janov modernizuje prostor sokolovny a plánuje výstavbu dalších sportovišť v různých částech obce." - zastupitelé souhlasí

- v 18.15 hodin odchází MUDr. Milan Kvasnička - 8 členů ZO

- Mgr. David navrhuje usnesení:"Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje aktualizaci "Programu obnovy vesnice" pro rok 2008." a dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

5. Stížnost Ing. Radky Barborové

- Mgr. Daniel David předkládá zastupitelům stížnost Ing. Radky Barborové na postup starosty při vyřízení odvolání k žádosti o sdělení dle zákona č. 106/1999 Sb., jde o prodej bytové jednotky č. 439/1 - na stanovení jistiny

- Ing. Jelínek v první řadě navrhuje přepracovat "Zásady prodeje majetku obce", protože v současných pravidlech se nepočítá s možností, když obec majetek nabízí a není žádný zájemce, zastupitelé souhlasí

- Ing. Jelínek tedy navrhuje usnesení: " Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje komisi rozvoje a výstavby k doplnění "Zásad prodeje majetku obce" o možnost rozšíření postupu v případě nezájmu o prodej."

- Mgr. David dává hlasovat o navrženém usnesení

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Ing. Radka Jelínka  byl schválen

- v 18.30 hodin vchází do zasedací místnosti Policie ČR a vyzývá pana Jiřího Maška, aby vypnul nahrávací zařízení. Pan Mašek odmítá. Policie tedy vyzývá pana Maška, aby je následoval. Pan Mašek opět odmítá a Policie ČR tedy vyvádí v 18.35 hodin pana Jiřího Maška ze zasedací místnosti.

- Mgr. Tomešová za návrhovou komisi navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje místostarostu p. Jaroslava Hrabáka odpovědí na stížnost Ing. Radky Barborové na postup při vyřízení odvolání."

- Mgr. David o návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 2

- návrh Mgr. Jany Tomešové byl schválen

6. Různé a interpelace

- Ing. Jana Šnytrová vyjádřila svůj nesouhlas s postupem jakým byl vyveden p. Jiří Mašek ze zasedací síně

- p. Šťastný se dotazoval p. starosty zda informoval zastupitele o vyjádření KÚ LK, starosta odpovídá, že neměl možnost, neboť rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování byl doručen až dnes, nicméně konstatoval, že z rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje vyplývá, že v rozhodnutí o stavbě garáže p. MUDr. Milana Kvasničky nepochybila obec Janov n. N., ale Správa CHKO Jizerské hory

- dotazy občanů směřující ke starostovi a členům zastupitelstva

7. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 1. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  19.40 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: Mgr. Pavel Pilz, Ing. Radek Jelínek

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h