Zápis - 16.12.2009

Zápis z  10.  zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 16. prosince  2009

Přítomni: Mgr. Daniel David, pí. Marie Blahoutová,  p. Rudolf Kout,  Ing. Radek Jelínek, MUDr. Milan Kvasnička, Mgr. Pavel Pilz, ing. Ivo Richter,

Omluveni: p. Jaroslav Hrabák, Mgr. Jana Tomešová

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 7 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje ing. Richtera - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Richter  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

-Mgr. David  navrhuje p. MUDr. Kvasničku  – přijímá

-Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. MUDr. Kvasnička  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

-Mgr. David navrhuje p. ing. Jelínka – přijímá

-Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Ing. Jelínek  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje Mgr. Pilze – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7  PROTI  0 ZDRŽEL  0

-Mgr. Pilz byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení:

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

-Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

pí. Blahoutová - nemá připomínky

-Mgr. Tomešová - není přítomná, ale žádné  připomínky nedodala

-ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

-Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

-Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1)Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2)Termíny Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí r. 2010

( 27. 1., 24. 2., 31. 3., 28. 4., 26. 5., 23. 6.)

3)Prodej majetku obce

4)Rozpočtové změny

5)Schválení rozpočtového provizoria

6)Zvýšení regulovaného nájemného

7)Různé a interpelace

8)Závěr

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termíny Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí r. 2010

- Mgr. David informuje zastupitele, že je třeba stanovit termíny konání zasedání ZO na 1. pololetí r. 2010.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2010 a to na  27. 1., 24. 2., 31. 3., 28. 4., 26. 5., 23. 6./2010

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Prodej majetku obce

* Návrh na prodej nemovitosti na stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou (bývalá hasičárna ) o výměře 104 m2.

Zájemce: Petr Kordač ml., Janov nad Nisou 485

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje nechat udělat znalecký odhad

-Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním znaleckého odhadu na nemovitost na stpč. 365 k. ú. Loučná nad Nisou.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh na  uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na  za účelem zřízení přípojky el. energie pro pozemek p.č. 174/19 v katastrálním území Hraničná nad Nisou.

Předběžně bylo toto věcné břemeno schváleno usnesením č. 21/2009 za jednorázový poplatek 2.900,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zemní kabelové vedení NN přes pozemek ppč. 174/9 k. ú. Hraničná nad Nisou za  účelem zřízení přípojky el. energie pro pozemek p.č. 174/19 v katastrálním území Hraničná nad Nisou pro majitele pozemku ppč. 174/19 k. ú. Hraničná nad Nisou za jednorázový poplatek 2. 900,- Kč.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

* Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 1381/5 k. ú. Janov nad Nisou  ve  vlastnictví Povodí Labe, s. p.  pro Obec Janov nad Nisou na umístění vodovodu a kanalizace a vstupování na pozemky ppč. 1381/5 k. ú. Janov nad Nisou a ppč. 730 k. ú. Bedřichov za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami,revizemi, rekonstrukcí apod.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 1381/5 k. ú. Janov nad Nisou a ppč. 730 k. ú. Bedřichov ve  vlastnictví Povodí Labe, s. p.  pro Obec Janov nad Nisou na umístění vodovodu a kanalizace a vstupování na pozemky ppč. 1381/5 k. ú. Janov nad Nisou a ppč. 730 k. ú. Bedřichov za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami, revizemi, rekonstrukcí apod.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Rozpočtové změny

-účetní paní Hobzová předkládá zastupitelům rozpočtové změny, které se týkají UZ ( číslo za částkou) které požaduje KÚ Lbc.

Změna rozpočtu:

P 4113 17.669 54190001 dotace ZŠ

P 4116 300.374 54515370 dotace ŽŠ

V 3113 6121 17.669 54190001

V 3113 6121 300.374 54515370

V 3113 6121 -35339

V 3113 6121 +35339 54100000 obec vlastní podíl

P 4113 11.624 54190001 dotace kanalizace

P 4116 197.599 54515309 dotace kanalizace

P 4213 1.615.952 54190877 dotace kanalizace

P 4216 27.471.177 54515825 dotace kanalizace

V 2321 6121 11.624 54190001

V 2321 6121 197.599 54515309

V 2321 6121 1.615.952 54190877

V 2321 6121 27.471.177 54515825

V 2321 6121 -3.255.151

V 2321 6121 +3.255.151 54100000 obec vlastní podíl

P 4116 -50.668 36514008 vratka - Czech Point

V 6171 5137 -50.668 36514008 vratka - Czech Point

V 6171 5137 +4.998 36100000 oprava ÚZ u Czech Point

V 6171 5137 -4.998

V 6171 5169 +150 36100000 oprava ÚZ u  Czech Point

V 6171 5169 -150

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny:

P 4113 17.669 54190001 dotace ZŠ

P 4116 300.374 54515370 dotace ŽŠ

V 3113 6121 17.669 54190001

V 3113 6121 300.374 54515370

V 3113 6121 -35339

V 3113 6121 +35339 54100000 obec vlastní podíl

P 4113 11.624 54190001 dotace kanalizace

P 4116 197.599 54515309 dotace kanalizace

P 4213 1.615.952 54190877 dotace kanalizace

P 4216 27.471.177 54515825 dotace kanalizace

V 2321 6121 11.624 54190001

V 2321 6121 197.599 54515309

V 2321 6121 1.615.952 54190877

V 2321 6121 27.471.177 54515825

V 2321 6121 -3.255.151

V 2321 6121 +3.255.151 54100000 obec vlastní podíl

P 4116 -50.668 36514008 vratka - Czech Point

V 6171 5137 -50.668 36514008 vratka - Czech Point

V 6171 5137 +4.998 36100000 oprava ÚZ u Czech Point

V 6171 5137 -4.998

V 6171 5169 +150 36100000 oprava ÚZ u  Czech Point

V 6171 5169 -150

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

-dále paní účetní Hobzová navrhuje schválit následující usnesení pro případ, že by obec získala ještě nějakou dotaci a bylo by třeba provést rozpočtovou změnu: ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2009. Zastupitelstvu obce pak budou dány na vědomí na příštím zasedání ZO v lednu 2010.

-Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2009. Zastupitelstvu obce pak budou dány na vědomí na příštím zasedání ZO v lednu 2010.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Schválení rozpočtového provizoria

-Mgr. David informuje zastupitele, že pokud není schválen rozpočet na rok 2010, musí se schválit rozpočtové provizorium, podle kterého bude obec hospodařit do schválení rozpočtu na rok 2010. Rozpočet bude připravovat FV na svém lednovém zasedání. Návrh rozpočtu bude potom vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů tak, aby mohl být schválen na jednání ZO v měsíci lednu.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 5. 300. 000,- Kč ( cca 1/12 roku 2009 ) na krytí nejnutnějších výdajů do doby schválení rozpočtu na rok 2010.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

6. Zvýšení regulovaného nájemného

Návrh na zvýšení nájemného z bytů dle ustanovení zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů od 1. 4. 2010

u standardních bytů:

-u bytů, kde nájemník doposud platí 15,08  Kč/m2 o 95,95 %,  tj.  29,55  Kč/m2

-u bytů, kde nájemník doposud platí 16,86 Kč/m2 o 75,27  %, tj.  29,55 Kč/m2

-u bytů, kde nájemník doposud platí 18,35 Kč/m2 o 61,03  %, tj.  29,55 Kč/m2

-u bytů, kde nájemník doposud platí 20,20 Kč/m2 o 46,29  %, tj.  29,55 Kč/m2

u bytů se sníženou kvalitou:

-u bytů, kde nájemník doposud platí 14,06 Kč/m2 o 89,18  %, tj. 26,60 Kč/m2

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zvýšením nájemného z bytů dle ustanovení zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů od 1. 4. 2010 takto:

u standardních bytů:

-u bytů, kde nájemník doposud platí 15,08  Kč/m2 o 95,95 %,  tj.  29,55  Kč/m2

-u bytů, kde nájemník doposud platí 16,86 Kč/m2 o 75,27  %, tj.  29,55 Kč/m2

-u bytů, kde nájemník doposud platí 18,35 Kč/m2 o 61,03  %, tj.  29,55 Kč/m2

-u bytů, kde nájemník doposud platí 20,20 Kč/m2 o 46,29  %, tj.  29,55 Kč/m2

u bytů se sníženou kvalitou:

-u bytů, kde nájemník doposud platí 14,06 Kč/m2 o 89,18  %, tj. 26,60 Kč/m2

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

7. Různé a interpelace

-Mgr. David informuje zastupitele, že musí být schválen nový cenový výměr  za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu pro území Obce Janov nad Nisou z důvodu navýšení DPH od 1. 1. 2010 z 9%  na 10%.

-Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 71/2009 ve znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje  cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu pro území Obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

-  Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje nový cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu pro území Obce Janov nad Nisou z důvodu navýšení DPH od 1. 1. 2010 z 9%  na 10%.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

-dále Mgr. David informuje zastupitele, že na doporučení auditora je třeba schválit usnesení v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje, že zaměstnancům není v době služební cesty vypláceno stravné.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje, že zaměstnancům není v době služební cesty vypláceno stravné.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

-Mgr. David informuje zastupitele, že ač bylo přijato usnesení č. 140/2008 - ZO oznamuje ukončení přijímání podnětů ke změnám územního plánu obce  Janov nad Nisou do 28. 2.  2009, lze přijímat další žádosti do té doby, dokud nebude schváleno zadání územního plánu.

-Mgr. David přečetl zastupitelům žádost paní Moniky Bílé, ve které žádá obec o půjčku ve výši 20 tis. Kč.

-zastupitelé se domnívají, že tyto krizové situace občanů by měly řešit jiné orgány, a nesouhlasí s poskytnutím půjčky paní Monice Bílé.

-ing. Jelínek sděluje zastupitelům, že členové správní rady smí setrvat ve funkci maximálně 2x3 roky a poté musí alespoň na jeden rok tuto funkci opustit.

-proto ing. Jelínek navrhuje, aby byl odvolán z funkce člena správní rady Janovské o. p. s. a na jeho místo na návrh TJ Sokol Janov n. N. navrhuje pana Romana Vitvara.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou odvolává z funkce člena správní rady Janovské o. p. s. pana Radka Jelínka a na jeho místo na návrh TJ Sokol Janov n. N. jmenuje pana Romana Vitvara.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-návrh Mgr. Davida byl schválen

-ing. Richter navrhuje, aby se obec pokusila znovu přesvědčit paní M. Bikárovou, aby se nechala vyšetřit u lékaře

-Mgr. David sděluje, že se obec o toto již jednou pokoušela. Na místě byla lékařka, pracovnice sociálního odboru, policie, veterinářka ( pro zajištění psa paní Bikárové), a paní Bikárová, ač nejprve s tímto souhlasila, nakonec odmítla kohokoliv pustit do bytu a odvoz připravenou sanitkou odmítla.

-Mgr. David ale přislíbil, že se pokusí tuto akci zorganizovat znovu.

-p. Hanwald se ptá proč nebyl jeho pozemek zařazen do změny ÚP

-Mgr. David panu Hanwaldovi odpovídá, že to bylo z důvodu, že na tomto pozemku je  vodní plocha  a zároveň sděluje, že občané mohou stále dávat své připomínky, které se budou ještě projednávat.

-p. Líbal upozorňuje na nedostatečné značení jednosměrky v Hraničné

-Mgr. David sděluje, že bude umístěna značka slepá ulice u Hotelu Praha.

- dále Mgr. David a zastupitelé odpovídají na dotazy pana Líbala

V 18, 25 hodin odcházejí pí. Blahoutová a MUDr. Kvasnička  - 5 členů

-p. Hanzlovič se dotazuje, zda má obec plán zimní údržby a jak bude obec pečovat o chodníky v zimním období

-Mgr. odpovídá že obec má plán zimní údržby a o chodníky se bude starat jako doposud.

6. Závěr

-Na  závěr starosta obce Mgr. Daniel David poděkoval zastupitelům za celoroční práci, občanům za jejich připomínky a podněty, popřál všem klidné vánoce, hodně zdraví v novém roce a v 19,45 hodin ukončuje jednání 10. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

p. Jaroslav Hrabák
místostarosta

ověřovatelé: p. ing. Ivo Richter, p. MUDr. Milan Kvasnička

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h