Zápis - 24.06.2009

Zápis z  6.  zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 24. června 2009

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 7 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje ing. Richtera - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Richter  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David  navrhuje pí. Blahoutovou  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- pí. Blahoutová byla  zvolena  ověřovatelkou  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje p. Kouta - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kout  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje Mgr. Pilze - přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Pilz byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení:

Usnesení č. 25/2009 - splněno Usnesení č. 29/2009 - splněno

Usnesení č. 26/2009 - splněno  Usnesení č. 30/2009 - trvá

Usnesení č. 27/2009 - trvá Usnesení č. 31/2009 - splněno

Usnesení č. 28/2009 - splněno

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- Mgr. Tomešová - nemá  připomínky

- MUDr. Kvasnička  - není přítomen, žádné připomínky nedodal

ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Termíny Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí r. 2009

( 2. 9., 14. 10., 18. 11., 16. 12.)

3) Rozpočtové změny

4) Schválení závěrečného účtu za rok 2008

5) Prodej majetku obce

6) Pořízení územního plánu

7) Použití rezervního fondu ZŠ a MŠ Janov nad Nisou

8) Různé a interpelace

9) Závěr

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termíny Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí r. 2009

- Mgr. David informuje zastupitele, že je třeba stanovit termíny konání zasedání ZO na 2. pololetí r. 2009.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2009 a to na  9. 9., 14. 10., 18. 11., 16. 12./2009

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

V 17,10 hodin přichází ing. Jelínek - 8 členů

3. Rozpočtové změny

- Mgr. David seznamuje zastupitlele s rozpočtovými změnami, které je třeba udělat

Změna rozpočtu:

V  3314  5023 -  13.000 knihovna

V  3314  5021 +  13.000 dohoda o provedení práce

V  6171  5011 - 30.000 úklid

V  6171  5021 + 30.000 dohoda o provedení práce

P 4122 + 4.341 dotace hasiči

V  5512  5169 + 4.341

 - Mgr. David dává návrh usnesení:  ZO schvaluje rozpočtové změny:

V  3314  5023 -  13.000 knihovna

V  3314  5021 +  13.000 dohoda o provedení práce

V  6171  5011 - 30.000 úklid

V  6171  5021 + 30.000 dohoda o provedení práce

P 4122 + 4.341 dotace hasiči

V  5512  5169 + 4.341

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

V 17,12 hodin přichází MUDr. Kvasnička - 9 členů

4. Schválení závěrečného účtu za rok 2008

- Mgr. David předává slovo ing. Jelínkovi, který informoval o konání finančního výboru dne 16. 6. 2009, na kterém se probíral závěrečný účet obce.

V příloze zatupitelé dostali  závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření. Dle výroku auditora měla být částka na penzijní připojištění vyplacena ze sociálního fondu.

Dle doporučení auditora by mělo být revokováno usnesení č. 141/2008 (ZO souhlasí s přiznáním jednorázového příspěvku na ošatné  starostovi obce ve výši 20.000,- Kč.) a schválit usnesení ve znění: "ZO schvaluje finanční dar starostovi obce ve výši 20.000,- Kč“

- dále ing. Jelínek informoval zastupitele i občany , že se FV zabýval problematikou odpadů. Z tohoto jednání vznikl návrh na zrušení poplatků za odpad  a přejít na smluvní princip.

- FV také navrhuje z důvodu příznivého hospodaření obce přiznat starostovi obce odměnu ve výši 2 měsíčních platů.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje:

a)  Závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok s výhradou -  méně závažnou chybou a nedostatkem :

- jinde neuvedená chyba a nedostatek: jednorázový příspěvek na penzijní připojištění starostovi obce

b)  Nápravné opatření:

Chyba nelze zpětně napravit. V případě že obec bude v budoucnu vyplácet tento příspěvek bude postupovat v souladu s § 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 141/2008 ve znění: ZO souhlasí s přiznáním jednorázového příspěvku na ošatné  starostovi obce ve výši 20.000,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida  byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar starostovi obce  výši 20.000,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr.  Davida  byl schválen

- Mgr. Pilz dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí v souvislosti s příznivým hspodařením obce s vyplacením finančního daru starostovi ve výši 2 měsíčních platů.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  1

- návrh Mgr.  Pilze  byl schválen

5. Prodej majetku obce

· Prodej částí pozemku ppč. 804/4 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 385 m2 - ostatní plocha ( v územním plánu zastav. plocha ), označených dle nového GP jako 804/6  o výměře 205 m2 a 804/7 o výměře 63 m2.

Zájemci: P. Klein, Hraničná 1320, Janov nad Nisou

Manželé Blanka a Jiří Houfkovi, Hraničná 173, Janov nad Nisou

Pan P. Klein a manželé Houfkovi byli pozváni na jednání komise, kde se dohodli na rozdělení pozemku, s tím, že si každý koupí část.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje nechat udělat GP na rozdělení pozemku dle  předloženého návrhu.

Geometrický plán byl dodán.

Komise navrhuje 50,- Kč/m2 a jistinu p. Klein 1.000,- Kč a Houfkovi 500,- Kč.

Zveřejněno bylo od 9. 6. 2009 do 24. 6. 2009

Jistiny byly zaplaceny.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 804/4 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 385 m2 - ostatní plocha označené dle nového GP jako 804/6  o výměře 205 m2 panu Petru Kleinovi, trvale bytem Hraničná 1320, Janov nad Nisou za cenu 10. 558,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 804/4 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 385 m2 - ostatní plocha označené dle nového GP jako 804/7  o výměře 63 m2 manželům Blance a Jiřímu Houfkovým, oba trvale bytem Hraničná 173, Janov nad Nisou za cenu 3. 245,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej

- ppč. 293/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 402 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP louky, pastviny)

- ppč. 236 k. ú. Janov n. N. o výměře 186 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastav. plocha)

- Zájemce: Petr Csikós, Na Petřinách 1769/47, Praha 6

- Vyjádření komise:komise prodej doporučuje  a navrhuje minimální kupní cenu

u ppč. 293/2 ... 50,- Kč/m2 a u ppč. 236 ....250,- Kč/m2 a jistinu  7.000,- Kč.

Zveřejněno bylo od 9. 6. 2009 do 24. 6. 2009

Jistina byla zaplacena.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem  pozemku ppč. 293/2 k. ú. Janov n. N. - trvalý travní porost o výměře 402 m2 a ppč. 236 k. ú. Janov n. N. - trvalý travní porost  o výměře 186 m2 panu Petru Csikósovi , trvale bytem  Na Petřinách 1769/47, Praha 6 za cenu 68. 598,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

*Prodej

- části pozemku ppč. 219/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 353 m2 označené dle nového GP jako 219/5 o výměře 100 m2

- části pozemku ppč. 1376/3 k. ú. Loučná n. N.  o celkové  výměře 1783 m2 označené dle nového GP jako 1376/17  o výměře 132 m2

- části pozemku ppč. 1376/15 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 1156 m2 označené dle nového GP jako část b) o výměře 9 m2

V ÚP  zastavitelné plochy

Zájemce: Ing. A. Klimečková, Sportovní 1279, Smržovka

Vyjádření komise: komise doporučila nechat udělat oddělovací plán.

Geometrický plán  byl dodán.

Komise navrhuje 250,-Kč/m2 a jistinu 6. 500,- Kč.

Zveřejněno bylo od 9. 6. 2009 do 24. 6. 2009

Jistina byla zaplacena.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 219/1 k. ú. Janov n. N. - trvalý travní porost o celkové výměře 353 m2 označené dle nového GP jako 219/5 o výměře 100 m2, části pozemku ppč. 1376/3 k. ú. Loučná n. N.  - trvalý travní porost o celkové  výměře 1783 m2 označené dle nového GP jako 1376/17  o výměře 132 m2 a části pozemku ppč. 1376/15 k. ú. Loučná n. N. - ostatní plocha o celkové výměře 1156 m2 označené dle nového GP jako část b) o výměře 9 m2 paní ing. Andree Klimečkové, trvale bytem Sportovní 1279, Smržovka za cenu 62 058,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Směny pozemků:

část ppč. 673/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 14 041  m2 - trvalý travní porost ( v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace) označené dle GP č. 964-686/2009 jako 673/4 o výměře 74 m2 a část ppč. 724/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 7 937 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace) označené dle GP č. 964-686/2009 jako 724/5 o  výměře 405 m2  v majetku TJ Bižuterie, o.s.  za část pozemku ppč.  1398 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 174 m2 - ostatní plocha ( v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace, občanské vybavení a služby) označené dle GP č. 964-686/2009 jako 1398/2 o výměře 512 m2 v majetku obce Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise směnu pozemků doporučuje

Zveřejněno bylo od 9. 6. 2009 do 24. 6. 2009

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se směnou části ppč. 673/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 14 041  m2 - trvalý travní porost označené dle GP č. 964-686/2009 jako 673/4 o výměře 74 m2 a části ppč. 724/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 7 937 m2 - trvalý travní porost  označené dle GP č. 964-686/2009 jako 724/5 o  výměře 405 m2 v majetku TJ Bižuterie, o.s. za  část pozemku ppč.  1398 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 174 m2 - ostatní plocha  označené dle GP č. 964-686/2009 jako 1398/2 o výměře 512 m2 v majetku obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

· Návrh  uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby " STL plynovod a přípojky pro 8 BD, Rezidence Loučná na ppč. 1609/2 , 1609/4 v k. ú. Loučná nad Nisou".

- Mgr. David dává návrh usnesení:  ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby  " STL plynovod a přípojky pro 8 BD, Rezidence Loučná na ppč. 1609/2 , 1609/4 v k. ú. Loučná nad Nisou" za jednorázový poplatek 1.000,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na právo vstupu, chůze a jízdy přes pozemek ppč. 2 k. ú. Janov n. N. k. čp. 542 Janov nad Nisou.

Zájemce: Olga Houžvičková, Janov n. N. 542

Vyjádření komise: komise doporučuje nechat zaměřit věcné břemeno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na zaměření věcného břemene na pozemku ppč. 2 k. ú. Janov nad Nisou.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh na  uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na vodovodní a kanalizační řad mezi Rezidenční Loučná s.r.o., Mrštíkova 399/2a -  Liberec, Obcí Janov nad Nisou, Janov n. N. 520 a Wild Oak s.r.o., Mrštíkova 399/2a - Liberec.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě kupní na vodovodní a kanalizační řad mezi Rezidenční Loučná s.r.o., Mrštíkova 399/2a -  Liberec, Obcí Janov nad Nisou, Janov n. N. 520 a Wild Oak s.r.o., Mrštíkova 399/2a - Liberec a pověřuje starostu jednáním o dokončení smlouvy o smlouvě budoucí.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- až bude smlouva připravena, bude rozeslána zatupitelům e- mailem.

* Návrh na zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy  a uložení kabelu NN na pozemku ppč. 1252/2 k. ú. Janov nad Nisou.

Zájemce: Manželé Slávka a Vladimír Lukešovi, bytem Žitná 828, Liberec

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na právo přístupu a příjezdu a uložení kabelu NN na pozemku ppč. 1252/1 k.ú. Janov nad Nisou ve prospěch vlastníků pozemku ppč. 1252/2 k. ú. Janov nad Nisou dle geometrických plánů č. 938-107/2008 a 933-107/2008 za jednorázový poplatek 10. 000,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

6. Pořízení úzeního plánu

Z důvodu pořízení nového územního plánu obce Janov nad Nisou je třeba přijmout tato usnesení:

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje záměr pořídit  nový Územní  plán obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou určuje pro kontakt s úřadem územního plánování Jablonec nad Nisou ve věci pořizování nového Územního plánu obce Janov nad Nisou pana Jaroslava Hrabáka

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

7. Použití rezervního fondu ZŠ a MŠ Janov nad Nisou

Vzhledem k přečerpání prostředků na vodné a stočné žádá ředitelka školy Mgr. J. Tomešová o možnost převodu chybějicí částky z rezervního fondu ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, příspěvková organizace na účet č. 502 004 - vodné, stočné.

Mgr. Tomešová dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s převodem částky 27. 594,- Kč z rezervního fondu školy na účet č. 502 004.

hlasování: PRO  9 PROTI  0   ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Tomešové byl schválen

8. Různé a interpelace

- Mgr. David sděluje zatupitelům, že obdrželi Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2008.

- Zastupitelé obce berou na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2008.

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že se snažil kontakatovat bankovní ústavy o možnosti instalace bankomatu v obci. Bohužel se s nikým nedohodl vzhledem k vysokým finančním požadavkům

- Mgr. David informuje zastupitele i občany, že již byla podepsána smlouva s SFŽP na dotaci na vodovod a kanalizaci  v obci.

- Mgr. David sděluje, že se účastnil jednání  Nejvyššího soudu v Praze, který  potvrdil rozhodnutí Krajského soudu ohledně kauzy TOP GUM, tzn. že mají být obci uhrazeny soudní výlohy cca 1 mil. Kč. Protistrana se však bude dovolávat k Vrchnímu soudu a to může trvat až 2 roky.

- ing. Jelínek se znovu vrací k problematice odpadů, sděluje, že dluh činí cca 440 tis. Kč, z toho je cca 100 tis. Kč nevymahatelných.

- navrhuje dát dlužníkům šanci do konce roku své pohledávky uhradit, podud se tak nestane, přistoupí obec k exekuci

- dále navrhuje, aby starosta obce do září s právníkem připravil návrh smlouvy na likvidaci odpadů s občany

- pí. Blahoutová trvá na tom, aby se dále posílaly platební výměry dlužníkům

V 18,35 hodin odchází MUDr. Kvasnička - 8 členů

- Dále starosta obce odpovídá na dotazy občanů

9. Závěr

Na závěr starosta obce všechny přítomné pozval na sobotní jarmark a popřál všem hezké prázdniny a dovolenou.

- V 19,05 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 6. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: Ing. Ivo Richter, pí. Marie Blahoutová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h