Zápis - 15.09.2010

Zápis z  9.  zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 15. září  2010

Přítomni: Mgr. Daniel David, p. Jaroslav Hrabák, pí. Marie Blahoutová,  p. Rudolf Kout,  Ing. Radek Jelínek, MUDr. Milan Kvasnička, Mgr. Pavel Pilz, ing. Ivo Richter,Mgr. Jana Tomešová

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 9 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Tomešovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Tomešová  byla  zvolena  ověřovatelkou  zápisu

- Mgr. David  navrhuje p. Kouta  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kout  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje p. ing. Jelínka - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  ing. Jelínek  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje Mgr. Pilze - přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Pilz byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- pí. Blahoutová - nemá připomínky

- p. ing. Richter - nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení ( presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Nákup hasičského vozu

3) Závěr

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Nákup hasičského vozu

-  Mgr. David informuje přítomné, že se obec Janov n. N. dozvěděla, že Město Žlutice získalo dotaci na nové hasičské auto, a z tohoto důvodu prodávají staré. Jedná se o CAS 32 T 815. Zástupci obce a hasičů se byli ve Žluticích podívat a zjistili, že auto je v dobrém stavu. Nabídková cena činí 300.000,- Kč.

- Obec Janov n. N. však není jediným zájemcem a proto Město Žlutice vyhlásilo obálkovou metodu

- Mgr. David předává slovo veliteli hasičů panu R. Nagyovi

- p. Nagy potvrzuje dobrý stav vozidla a zároveň i atraktivní cenu. Konstatuje, že i cena jednou taková by byla stále za takovéto auto přijatelná

- Mgr. David předává slovo ing. Jelínkovi - předsedovi Finančního výboru

- ing. Jelínek  informuje, že o nákupu jednali na FV a závěr je takový, že finanční prostředky v rozpočtu obce na nákup auta jsou a že je to rozumná záležitost.

- Mgr. David dává návrh na podání nabídky ve výši 600. 000,- Kč

- p. Hrabák dává protinávrh na podání nabídky ve výši 605. 800,- Kč

- Mgr. David dává hlasovat o protinávrhu p. Hrabáka - 9 zastupitelů je PRO.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov n. N. schvaluje podání nabídky do výběrového řízení na prodej hasičského vozidla CAS 32 T 815 ve výši 605. 800,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Závěr

Na závěr starosta poděkoval zastupitelům, spolupracovníkům i občanům za spolupráci v tomto volebním období. Připomněl, že se udělala spousta práce ke zlepšení života v obci. Dále popřál mnoho štěstí všem, kteří kandidují v komunálních volbách a těm, kteří nekandidují, poděkoval za jejich dosavadní práci.

V 17,20 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje 9. zasenání Zastupitelstva obce. 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

ověrovatelé: Mgr. Jana Tomešová, p. Rudolf Kout

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h