Zápis - 15.12.2010

Zápis z 12.  zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 15. prosince 2010

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,05 hodin za přítomnosti 7 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Ing. Hatašovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Hatašová byla  zvolena  ověřovatelkou  zápisu

- Mgr. David  navrhuje Mgr. Kulicha  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje  ing. Zelenku - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  ing. Zelenka  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje p. Líbala - přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Líbal byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- p. P. Kordač - není přítomen, ale žádné připomínky nedodal

- p. M. Surkov - nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Termíny Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí 2011 (26. 1., 23. 2., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 29. 6.)
  3. Prodej majetku obce
  4. Rozpočtové změny
  5. Úprava obecně závazných vyhlášek obce
  6. Různé a interpelace
  7. Závěr

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termíny Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí r. 2011

- Mgr. David informuje zastupitele, že je třeba stanovit termíny konání zasedání ZO na 1. pololetí r. 2011.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2010 a to na  26. 1., 23. 2., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 29. 6./2011

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- ing. Zelenka požaduje, aby tyto termíny byly uvedeny na hlavní stránce obce a zároveň žádá, aby zde byly uvedeny i termíny konání Komise rozvoje a výstavby - a to 17. 1., 14. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 20. 6./2011  od 17,00 hodin. Zároveň zde budou moci občané konzultoval s pověřeným zastupitelem - ing. Zelenkou své dotazy ohledně územního plánu obce.

3. Prodej majetku obce

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 1631/1 v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 527 m2 - ostatní plocha

Zájemce: D. Gorner, Loučná 69, Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje z důvodu, že se jedná o součást cesty

- zastupitelé souhlasí a navrhují vyzvat p. Gornera k vypořádání jeho staveb na obecním pozemku s obcí Janov nad Nisou

* Prodej pozemku stpč. 357/2 k. ú. Loučná nad Nisou  o výměře 352 m2 - zastavěná plocha

Zájemce: Roman Makula, ***

Zveřejnění prodeje: od 29. 11 do 15. 12. 2010

(cena: 200,- Kč/m2 + 5%)

- tento pozemek byl již jednou odsouhlasen k prodeji pro manžele Růženu a Milana Makulovi. Nyní požádali, aby byla kupní smlouva sepsána na syna - Romana Makulu, bytem ***.

- Mgr. David konstatuje, že je nejprve nutné revokovat usnesení č. 133/2003

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 133/2003 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou  schvaluje prodej pozemku stpč.. 357/2 v k. ú. Loučná n. N.  o výměře 352 m2 - zastavěná plocha  manželům Makulovým, *** za cenu  73. 920,- Kč.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou  schvaluje prodej pozemku stpč.. 357/2 v k. ú. Loučná n. N.  o výměře 352 m2 - zastavěná plocha  panu Romanu Makulovi, bytem  *** za cenu 73. 920,- Kč.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Směnná smlouva + Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu

 Z důvodu vyrovnání vlastnických vztahů s pozemky na kterých byl postaven vyrovnávací objekt vodovodu je třeba uzavřít  Směnnou smlouvu a Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou s c h v a l u j e převod vlastnictví pozemků v k.ú. Hraničná nad Nisou směnou  mezi obcí Janov nad Nisou na straně jedné a Ing. Jaromírem Stránským, bytem *** společně s Ing. Václavem Stránským, bytem *** na straně druhé, a to takto:

a)  podle GP č. 525-313/2010 ze dne 8.11.2010 se z  ppč. 863/1 - ostatní plocha  o výměře 1289m2 odděluje budoucí ppč. 863/4 - ostatní plocha o výměře 18m2 ve vlastnictví obce Janov nad Nisou. Takto nově vzniklá ppč. 863/4 se převede do podílového spoluvlastnictví Ing. Jaromíra Stránského a Ing. Václava Stránského, a to každému jednou polovinou,

b) podle GP č. 525-313/2010 ze dne 8.11.2010 se z ppč. 70/3 - ostatní plocha o výměře 5269m2 odděluje budoucí ppč. 70/20 - ostatní plocha o výměře 276m2  a  z ppč. 110/1 - ostatní plocha o výměře 13748m2  odděluje budoucí ppč. 110/10 - ostatní plocha o výměře 160m2  ve vlastnictví Ing. Jaromíra Stránského a Ing. Václava Stránského. Takto nové vzniklé ppč. 70/20 a ppč. 110/10 s uvedenými výměrami se převedou  do vlastnictví obce Janov nad Nisou,

c) podle GP č. 525-313/2010 ze dne 8.11.2010 se z ppč 70/3  - ostatní plocha o výměře 5269m2 odděluje díl  „a” - ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 2m2 a z ppč. 110/1 - ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 160m2 se oděluje díl „b”  - ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 20m2  ve vlastnictví Ing. Jaromíra Stránského a Ing. Václava Stránského. Takto uvedené díly parcel označené dle GP písmeny „a” a „b” se  převedou  na obec Janov nad Nisou 

d) rozdíl mezi hodnotou směňovaných pozemků narovnat částkou ve výši 190.000 Kč ve prospěch  Ing. Jaromíra Stránského a Ing. Václava Stránského

e) v souvislosti s převodem výše uvedených pozemků v k.ú. Hraničná nad Nisou uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídající  věcnému břemenu jako práva věcného ve prospěch obce Janov nad Nisou jako strany oprávněné za  jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč a v rozsahu zaměřeném podle GP č. 525-313/2010 ze dne 8.11.2010

 - s právem vedení vody a kanalizace s právem vstupu za účelem oprav a údržby na budoucí ppč. 70/3 - ostatní plocha 

- s právem vedení elektrické přípojky s  právem vstupu za účelem oprav a údržby na budoucí ppč. 110/11- ostatní plocha

 - s právem vstupu a jízdy na budoucí ppč. 110/12 - ostatní plocha (ostatní komunikace) vzniklé dle výše uvedeného GP,  a to za účelem vstupu k vodojemu nacházejícím se na budoucí stp. č. 431  vzniklé  dle uvedeného GP resp. za účelem vstupu na tuto parcelu

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Mgr. David  dále informuje, že obdržel žádost Obce Rynoltice na odkoupení hasičského vozu Škoda 706 RHT CAS 25 za nabídnutou cenu 50.000,- Kč.  Je to  jediná žádost, která přišla a proto nic nebrání schválení  prodeje

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem hasičského vozu Škoda 706 RHT CAS 25 Obci Rynoltice, Rynoltice 199, PSČ 463 55  za  cenu 50.000,- Kč

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že jelikož se uvolnil byt v Hraničné čp. 180, o velikosti 1+1je třeba tento byt obsadil. Zastupitelé dostali jmenný seznam žadatelů o byt

- p. Líbal navrhuje přidělit tento byt p. Zdeňku Růžičkovi, trvale bytem ***.

- ostatní zastupitelé souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje  přidělení bytu č. 104 v Hraničné čp. 180 panu Zdeňku Růžičkovi, bytem ***.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  1

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Rozpočtové změny

- účetní paní Hobzová předkládá zastupitelům rozpočtové změny.

- Změna rozpočtu:  

OdPa

Pol

ÚZ

P

4213

254.933,-

54190877

dotace SFŽP na kanalizaci

P

4216

4.333.860,

54515825

dotace FS na kanalizaci

P

4116

96.878,

54515309

dotace FS - kanalizace

P

4113

5.812,-

54190001

dotace SFŽP - kanalizace

V

2321

6121

4.333.860,-

54515825

kanalizace

V

2321

6121

5.812,-

54190001

kanalizace

V

2321

6121

254.933,-

54190877

kanalizace

V

2321

6121

96.878,-

54515309

kanalizace

V

2321

6121

- 523.412,-

kanalizace podíl obce

V

2321

6121

+ 523.412,-

54100000

kanalizace podíl obce

P

4113

- 5.040,-

27189011

oprava ÚZ silnice Loučná

P

4113

+ 5.040,-

27189017

P

4113

- 20.160,-

27589012

P

4113

+ 20.160,-

27589018

P

4213

- 114.713,-

27189511

P

4213

+ 114.713,-

27189517

P

4213

- 458.851,-

27189512

P

4213

+ 458.851,-

27189518

P

4111

20.000,-

98187

dotace volby

V

6115

5139

 4.806,-

98187

volby materiál

V

6115

5029

13.268,-

98187

volby odměny

V

6115

5032

864,-

98187

volby odvody

V

6115

5156

222,-

98187

volby phm

V

6115

5175

840,-

98187

volby občerstvení

P

4111

 - 18,-

98187

volby vratka

V

6115

5139

 - 18,-

98187

P

 4122

  58.500,-

dotace na lesní porosty

V

1039

5169

 58.500,-

P

 4222

 100.000,-

dotace na územní plán

V

3635

6119

 100.000,-

P

 4111

 10.221,-

dotace na sčítání lidu

V

6149

5139

10.221,-

P

 4122

 12.924,-

dotace na hasiče

V

5512

5167

10.000,-

V

5512

5171

  2.924,-

V

6171

5192

-  200.000,-

ops-změna položky

V

6171

5221

 +  200.000,-

P

3639

2131

-  300.000,-

pronájem pozemku

P

2219

2111

 + 300.000,-

příjem z parkoviště

V

6171

5321

 -  19.000,-

spec.mat.školka

V

3112

5367

 +  19.000,-

V

3314

5023

  - 13.000,-

knihovna odměna

V

3314

5021

 + 13.000,-

P

3639

3111

 + 155.800,-

prodej pozemku

P

6171

3112

 + 450.000,-

prodej hasičárny

V

5512

6123

 + 605.800,-

koupě has. vozu

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny

OdPa

Pol

ÚZ

P

 4213

 254.933,-

54190877

dotace SFŽP na kanalizaci

P

 4216

  4.333.860,

54515825

dotace FS na kanalizaci

P

 4116

 96.878,

54515309

dotace FS - kanalizace

P

 4113

  5.812,-

54190001

dotace SFŽP - kanalizace

V

2321

6121

 4.333.860,-

54515825

kanalizace

V

2321

6121

 5.812,-

54190001

kanalizace

V

2321

6121

 254.933,-

54190877

kanalizace

V

2321

6121

96.878,-

54515309

kanalizace

V

2321

6121

 - 523.412,-

kanalizace podíl obce

V

2321

6121

 + 523.412,-

54100000

kanalizace podíl obce

P

 4113

  - 5.040,-

27189011

oprava ÚZ silnice Loučná

P

 4113

 + 5.040,-

27189017

P

 4113

- 20.160,-

27589012

P

4113

 + 20.160,-

27589018

P

  4213

  - 114.713,-

27189511

P

 4213

 + 114.713,-

27189517

P

 4213

  - 458.851,-

27189512

P

 4213

 +   458.851,-

27189518

P

 4111

  20.000,-

98187

dotace volby

V

 6115

5139

4.806,-

98187

volby materiál

V

6115

5029

 13.268,-

98187

volby odměny

V

6115

5032

 864,-

98187

volby odvody

V

6115

5156

 222,-

98187

volby phm

V

6115

5175

 840,-

98187

volby občerstvení

P

4111

 - 18,-

98187

volby vratka

V

6115

5139

 - 18,-

98187

P

 4122

 58.500,-

dotace na lesní porosty

V

1039

5169

 58.500,-

P

 4222

 100.000,-

dotace na územní plán

V

3635

6119

  100.000,-

P

 4111

 10.221,-

dotace na sčítání lidu

V

6149

5139

 10.221,-

P

 4122

12.924,-

dotace na hasiče

V

5512

5167

 10.000,-

V

5512

5171

 2.924,-

V

6171

5192

 -  200.000,-

ops-změna položky

V

 6171

 5221

 +  200.000,-

P

3639

2131

 -  300.000,-

pronájem pozemku

P

2219

2111

 + 300.000,-

příjem z parkoviště

V

6171

5321

 -  19.000,-

spec.mat.školka

V

3112

5367

 +  19.000,-

V

3314

5023

  - 13.000,-

knihovna odměna

V

 3314

 5021

 + 13.000,-

P

3639

3111

  + 155.800,-

prodej pozemku

P

6171

3112

 + 450.000,-

prodej hasičárny

V

 5512

 6123

 + 605.800,-

koupě has. vozu

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele, že pokud není schválen rozpočet na rok 2011, musí se schválit rozpočtové provizorium, podle kterého bude obec hospodařit do schválení rozpočtu na rok 2011. Rozpočet bude připravovat FV na svém prosincovém zasedání. Návrh rozpočtu bude potom vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů tak, aby mohl být schválen na jednání ZO v měsíci lednu.

 - Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 2. 000. 000,- Kč ( cca 1/12 roku 2010 ) na krytí nejnutnějších výdajů do doby schválení rozpočtu na rok 2011.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- dále Mgr. David informuje zastupitele, že je třeba schválit následující usnesení pro případ, kdy by bylo nutné  udělat do konce letošního roku ještě nějaké rozpočtové změny.

- Mgr. David dává návrh usnesneí:  ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by  nastaly na konci roku 2010. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2011.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Úprava obecně závazných vyhlášek obce

Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy nás upozornilo, že od 1. 1. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád a s ním související zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, což má za důsledek neplatnost Obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích, neboť se odkazují (od 1. 1. 2011) na neplatný daňový zákon. Proto  bylo obci doporučeno tyto vyhlášky přepracovat.

Staré i nové znění vyhlášek bylo zastupitelům zasláno  e-mailem a nové znění vyhlášek je potřeba schválit na jednání ZO. Vyhlášky byly ve spolupráci s pracovníky územního oddělení dozoru Libereckého kraje  přepracovány.

- Mgr. David upozorňuje na to, že nebudou schvalovány vyhlášky o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a o místním poplatku z ubytovací kapacity, které se teprve připravují

- Mgr. David probírá jednotlivé vyhlášky a upozorňuje na změny

- Mgr. David dává návrh usnesení:ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku ze vstupného.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku ze psů.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

6. Různé a interpelace

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že je třeba stanovit obřadní místo, den a dobu, kdy je možné na těchto místech oddávat. (po dohodě jde samozřejmě zvolit i jiný termín)

- Mgr. David dává návrh usnesení:  ZO Janov nad Nisou stanovuje jako obřadní místo pro oddávání zasedací místnost  Obecního úřadu Janov nad Nisou, Janov nad Nisou č. p. 520 a prostor v kostele sv. Josefa v Loučné. Jako obřadní den stanovuje pátek, sobotu a neděli v době od 10.00  do 14.00 hodin.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- p. Surkov se dotazuje, zda by bylo možné  umístit u ZŠ zábradlí z důvodu již několika havárií aut, která spadla  do školní zahrady

- Mgr. David sděluje, že tam zábradlí není z důvodu možného úklidu sněhu v prostranství před ZŠ

- p. Líbal upozorňuje na nově se stavící bilboard v Loučné

- Mgr. David toto prověří

- p. Líbal se dotazuje, zda by nebylo vhodné umístit v Janově n. N. DZ - povinná zimní výbava

- Mgr. David sděluje, že toto zjistí

- Ing. Zelenka se dotazuje, zda by nešlo umístit na křižovatku u Koutů DZ zákaz zastavení

- Mgr. David sděluje, že toto zjistí

- Mgr. Kulich se dotazuje na informační tabule, které se mu zdají neaktuální a nekompletní

- Ing. Zelenka žádá, aby na některé z příštích  zasedání byly připraveny materiály k tomuto tématu

- Ing. Zelenka žádá prověření otevírací doby na Kapličce

- Ing. Zelenka se dotazuje na vraky umístěné na obecním pozemku před kinem

- Mgr. David odpovídá, že tento pozemek je v pronájmu a že obec zatím nenašla  žádné jiné využití. Pokud bude mít někdo nějaký návrh, může toto obec vyřešit jiným způsobem. Zřejmě až v jarním období.

7. Závěr

- Na závěr starosta Mgr. David popřál všem přítomným hezké a klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdaru do nového roku.

V 18,05 hodin starosta obce Mgr. David ukončuje jednání 12. zasedání ZO.

Mgr. Daniel David
starosta obce 

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr.Adam Kulich, ing. Olga Hatašová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h