Zápis - 25.05.2011

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 25. května 2011

Přítomni: Mgr. Daniel  DAVID, Ing. Olga HATAŠOVÁ , Ing. Radek JELÍNEK, Mgr. Adam KULICH, Petr KORDAČ, Martin LÍBAL, Renata MÁDLOVÁ, Michal SURKOV, Ing. Jan ZELENKA

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  8 členů ZO (chybí  p. Petr Kordač)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Ing. Olgu Hatašovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Ing. Hatašová byla schválena ověřovatelkou zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Martina Líbala -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  p. Líbal byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Jana Zelenku  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Zelenka  byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Ing. Jelínek byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO - nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 27. dubna 2011 p. Petr Kordač a p. Michal Surkov také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu

z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku obce

3) Schválení OZV č. 1/2011 a 2/2011

4) Různé a interpelace

5) Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- žádost M. a P. P., trvale bytem ..... o prodej části pozemku ppč. 372/1 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 1 561 m2 - zahrada ( v ÚP zastavitelná plocha) označené GP č. 533-4/2011 jako 372/3 o výměře 323 m2

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a  navrhuje cenu  200,- Kč/m2

- Mgr. David navrhuje jistinu ve výši 1.300,- Kč

- Mgr. Daniel David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 372/1 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 1 561 m2 - zahrada označené GP č. 533-4/2011 jako 372/3 o výměře 323 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost Ing. J. S., trvale bytem ..... o prodej pozemků:

- část ppč. 372/1 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 1561 m2 - zahrada ( v ÚP zast. plocha) označeného dle GP č. 533-4/2011 jako 372/1 o výměře 1237 m2

- stpč. 105 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 53 m - zastavěná plocha a nádvoří ( v ÚP zast. plocha)

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- .Kč/m2

- Mgr. David navrhuje jistinu ve výši 12.900,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 372/1 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 1 561 m2 - zahrada označené GP č. 533-4/2011 jako 372/1 o výměře 1.237 m2 a pozemku stpč. 105 k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 53 m2 - zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost manželů K. a P. Ch., trvale bytem ..... o prodej pozemku ppč. 308/3 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1046 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP část zastavitelná plocha, část louky - pastviny)

- vyjádření komise: komise souhlasí s prodejem, doporučuje nechat vypracovat oddělovací plán ( část pozemku je cesta) a navrhuje minimální kupní cenu 500,-  Kč/m2

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 308/3 k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost manželů H. a J. P., trvale bytem ..... o prodej části pozemku ppč. 1620 k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 8 277 m2 - ostatní plocha ( v ÚP záchytné parkoviště)

- vyjádření komise: komise souhlasí s prodejem části pozemku v šíři 4 m, doporučuje nechat vypracovat oddělovací plán a navrhuje minimální kupní cenu 200,-  Kč/m2

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1620 k. ú. Loučná nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- návrh prodeje budovy bývalého kina + přilehlé garáže

- na základě zpracovaného  znaleckého posudku  na budovu bývalého kina a přilehlé garáže Komise rozvoje a výstavby navrhuje nabídnout tyto nemovitosti k prodeji

- komise navrhuje nabídnout:

- budovu bývalého kina za minimální cenu 2. 000. 000,- Kč

- přilehlou garáž za minimální cenu 145. 490,- Kč

- Mgr. David navrhuje jistinu ve výši 43.000,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje objektu čp. 517 v Janově nad Nisou ( bývalé kino) na pozemku stpč. 546 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 868 m2, pozemku stpč. 546 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 868 m2, garáže na stpč. 574/2 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 a  stpč. 574/2 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 za minimální kupní cenu 2. 145.490,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- návrh prodeje objektu č. p. 535 Janov nad Nisou - bývalá hasičárna

- Komise rozvoje a výstavby navrhuje nechat zpracovat znalecký posudek na objekt bývalé hasičárny a poté,  aby byl nabídnut k prodeji

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním znaleckého posudku na objekt č. p. 535 na stpč. 471 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2 a pozemek stpč.  471 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Schválení OZV č. 1/2011 a 2/2011

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity (dále jen OZV)

- doplňuje, že na březnovém zasedání nebyla schválena OZV č. 1/0211 (jako celek 1a 2), protože odbor dozoru a kontroly veřejné správy oddělení dozoru Ministerstva vnitra České republiky nesouhlasil s čl. 6 odst. 2 a chtěl ho z OZV odstranit, což se nelíbilo přítomným zastupitelům

- Ing. Zelenka doporučuje zastupitelům zamyslet se nad výší rekreačního poplatku - doporučuje buď snížit poplatek nebo nabídnout turistům vyšší servis

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011  o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

 - Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity.“ a o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

4. Různé a interpelace

- Mgr. Daniel David srdečně zve na Janovský jarmark, který bude v sobotu 25. 6. 2011

- p. Michal Surkov zve na brigádu ke kapličce v Hraničné a na Dětský den - cesta lesem pohádek, který bude v sobotu 4. června 2011

- p. Surkov dále žádá, zda by mohl p. starosta vstoupit do jednání s Lesy ČR o pokácení stromů na trništi -  starosta se zavazuje, že s nimi o možném pokácení bude jednat

- p. Líbal upozorňuje na práci obecních pracovníků a navrhuje monitoring Multicary, starosta odpovídá, že monitoring se provádí

- p. Líbal upozorňuje na nalomenou suchou větev nad p. Ledrem - hrozí spadnutí - starosta zjistí majitele pozemku

- p. Novák se dotazuje, zda se bude budovat kanalizace v Loučné - starosta odpovídá, že momentálně ne

5. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 5. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v 18.05 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Ing. Olga Hatašová, Martin Líbal

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h