Zápis - 05.09.2012

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 5. září 2012

Přítomni: Mgr. Daniel  DAVID, Ing. Olga HATAŠOVÁ, Ing. Radek JELÍNEK,Petr KORDAČ, Mgr. Adam  KULICH,Martin LÍBAL, Renata MÁDLOVÁ, Michal  SURKOV, Ing. Jan ZELENKA

Omluven:

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  8 členů ZO (chybí Ing. Jan Zelenka)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Petra Kordače - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kordač byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Michala Surkova -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  p. Surkov byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

- v 17.06 hodin přichází Ing. Jan Zelenka – 9 členů ZO

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise p. Martina Líbala  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- p. Líbal  byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Ing. Jelínek byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 27. června 2012 Ing. Olga Hatašová a Mgr. Adam Kulich také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

1)  Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2)  Prodej majetku obce

3)  Rozpočtové změny

4)  Podněty občanů

5)  Různé a interpelace

6)  Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

 - žádost pí. P. B., trvale bytem ….. a p. V. B., trvale bytem …... o prodej části pozemku ppč. 1437/12 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 2 736 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha ) označené dle nového geometrického plánu č. 262-641/2012 jako ppč. 1437/12 o výměře  1368 m2

- vyjádření komise: komise navrhla minimální kupní cenu 500,- Kč/m2

- jistina je navržena ve výši 21.000,- Kč, která byla uhrazena

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 4. 7. 2012 do 20. 7. 2012

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 1437/12 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost  o celkové výměře 2 736 m2 označené  dle GP č. 262-641/2012 jako ppč. 1437/12 o výměře 1368 m2 manželům P. a V. B., bytem …... za cenu 704 520,- Kč s tím, že s kupní smlouvou bude zároveň uzavřena smlouva o zřízení práva předkupního na dobu pěti let ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí se závazkem dle usnesení č. 12/2006.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost pí. D. P., trvale bytem …...  o prodej pozemku ppč. 1045/12 k.  ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o výměře 263 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha )

- vyjádření komise: komise navrhla minimální kupní cenu 300,- Kč/m2

- jistina je navržena ve výši 8.000,- Kč, která byla uhrazena

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 4. 7. 2012 do 20. 7. 2012

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 1045/12 k.  ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o  výměře 263 m2  paní D. P., bytem …... za cenu 81. 267,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost pí. J. H., trvale bytem …...  o prodej pozemku ppč. 520/3 k.  ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o výměře 112 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha )

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 300,- Kč/m2  s tím, že navrhuje nechat vypracovat oddělovací plán

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 520/3 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o výměře 112 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost pí. Ž. B., trvale bytem …... a p. J. V., trvale bytem ….. o prodej pozemku stpč. 587/3 k. ú. Janov nad Nisou – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha ) a části pozemku ppč. 296/3 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře  6 550 m2 – ostatní plocha (v ÚP zastavitelná plocha)

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje nechat zpracovat oddělovací plán a navrhuje minimální kupní cenu u stpč. 587/3  300,- Kč/m2 u ppč. 296/3  500,- Kč/m2 

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 296/3 k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu u stpč. 587/3 300,- Kč/m2 a u ppč. 296/3 500,- Kč/m2.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné konunikační sítě na pozemku stpč. 403 a ppč. 300/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, IČ: 601 93 336.

- komise doporučuje, aby cena byla stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm.

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné konunikační sítě na pozemku stpč. 403 a ppč. 300/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, IČ: 601 93 336. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost Lesů ČR, s. p., správy Jablonec nad Nisou se sídlem Novoveská 61, Jablonec nad Nisou o odkup částí lesních cest v majetku Obce Janov nad Nisou

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje, doporučená cena dle pravidel prodeje činí  500,- Kč/m2 , je na zvážení zastupitelů, zda je tato cena adekvátní

- pí. Mádlová upozorňuje na to, že některé cesty nejsou cestami a jsou součástí celistvých pozemků, které zemědělci obdělávají

- Ing. Zelenka namítá, že by se cest podle návrhu Lesů ČR nezbavoval, navrhuje tyto návrhy cest objet a rozhodnout se podle situace na místě zda prodat či ne

- Mgr. odpovídá, že tyto cesty, které jsou v návrhu obec nevyužívá a do budoucna pro obec budou tyto cesty pouze investicí na opravu

- zastupitelé pověřují starostu, aby jednal s Lesy ČR, s. p. o využití a záměru lesních cest a mimo jiné i o ceně  za  m2

- dále Mgr. David předkládá zastupitelům návrh Komise rozvoje a výstavby na prodej dvou studní v majetku obce, jedná se o:

- studnu na ppč. 647/14 k. ú. Hraničná nad Nisou (Vyšehrad)

- studnu na ppč. 1488 k. ú. Loučná nad Nisou ( u autobusové zastávky)

- komise doporučuje nechat vypracovat znalecký posudek na obě studny

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhasí s vypracováním znaleckého posudku na studny na pozemcích ppč. 647/14 k. ú. Hraničná nad Nisou a ppč. 1488 k. ú. Loučná nad Nisou." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David předkládá zastupitelům druhý návrh Komise rozvoje a výstavby a to návrh prodeje objektu č. p. 104 v Hraničné na Vyšehradě, konstatuje, že nájemníci tohoto obecního domu již byli vyzváni aby se vyjádřili zda mají zájem o odkoupení jednotlivých bytových jednotek, ale nikdo z nájemníků o koupi neměl zájem

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vpracováním znaleckého posudku objektu č. p. 104 v Hraničné." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI   0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David předkládá zastupitelům nabídku Pozemkové fondu ČR na bezúplatný převod pozemku ppč. 226/3, trvalý travní porost o výměře 237 m2 a o úplatný převod části pozemku ppč. 56/7 – ostatní plocha o výměře 4 171 m2 oba v k. ú. Janov nad Nisou

Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s žádostí obce o bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR.

Obec KÚ Parc. Číslo druh pozemku výměra  m2

Janov n. N. Janov n. N. 226/3 trvalý travní porost 237.” A o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

Mgr. David dává návrh usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s žádostí obce o úplatný převod části pozemku od Pozemkového fondu ČR.

Obec KÚ Parc. Číslo druh pozemku výměra  m2

Janov n. N. Janov n. N. 56/7 ostatní plochat 4 171." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Rozpočtové změny

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh rozpočtové změny:

OdPa

Pol

ÚZ

P

4222

+100.000,-

dotace na územní plán

3635

6119

+100.000,-

územní plán

P

4122

+306.452,-

dotace ZŠ

32533123

P

4122

+ 54.080,-

dotace ZŠ

32133123

3113

5336

+306.452,-

dotace ZŠ

32533123

3113

5336

+54.080,-

dotace ZŠ

32133123

P

4122

+10.000,-

dotace – jarmark

6171

5169

+10.000,-

jarmark

6171

5154

- 32.000,-

vodojemy – elektřina

2310

5154

+32.000,-

vodojemy – elektřina

P

1112

-100.000,-

daň z příjmů ze SVČ

P

1211

-200.000,-

DPH

P

1039

2111

+560.000,-

Příjmy z prodeje lesů

P

2219

2111

+70.000,-

Příjmy z parkoviště rok 2011

P

3113

2122

+50.000,-

škola vratka za odpisy

P

3639

3111

+400.000,-

prodej majetku obce

1039

5169

+170.000,-

lesní hospodářství

2212

5169

+120.000,-

silnice nákup služeb

2212

5171

+460.000,-

silnice opravy

V

6171

5221

+30.000,-

Janovská o. p. s. dotace za rok 2011

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny:

OdPa

Pol

ÚZ

P

4222

+100.000,-

dotace na územní plán

3635

6119

+100.000,-

územní plán

P

4122

+306.452,-

dotace ZŠ

32533123

P

4122

+ 54.080,-

dotace ZŠ

32133123

3113

5336

+306.452,-

dotace ZŠ

32533123

3113

5336

+54.080,-

dotace ZŠ

32133123

P

4122

+10.000,-

dotace – jarmark

6171

5169

+10.000,-

jarmark

6171

5154

- 32.000,-

vodojemy – elektřina

2310

5154

+32.000,-

vodojemy – elektřina

P

1112

-100.000,-

daň z příjmů ze SVČ

P

1211

-200.000,-

DPH

P

1039

2111

+560.000,-

Příjmy z prodeje lesů

P

2219

2111

+70.000,-

Příjmy z parkoviště rok 2011

P

3113

2122

+50.000,-

škola vratka za odpisy

P

3639

3111

+400.000,-

prodej majetku obce

1039

5169

+170.000,-

lesní hospodářství

2212

5169

+120.000,-

silnice nákup služeb

2212

5171

+460.000,-

silnice opravy

V

6171

5221

+30.000,-

Janovská o. p. s. dotace za rok 2011

 hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

4. Podněty občanů

- Mgr. David informuje zastupitele o tom, že jižna minulémjednání ZO  všichni obdrželi podněty od p. Petra Mlejnka jako zástupce petičního výboru s podněty na „Zajištění lepší zimní údržby silnic a dodržování dopravních předpisů v části Malý Semerink“ a podnět na „Šetrnější hospodaření s obecními lesy“, 13. 8.  dorazily tyto podněty jako petice s 38 a 32 podpisy, petice na lepší zajištění zimní údržby byla do 5 dnů (jak ukládá zákon a směrnice S 2/2002 - Pro přijímání a vyřizování petic a stížností) postoupena Libereckému kraji, jako majiteli této komunikace a objednateli zimní údržby

- k podnětu (petici) na šetrnější hospodaření s obecními lesy Mgr. David odpovídá, že se připravuje odpověď

- p. Mlejnek komentuje důvod svojí petice

- Mgr. David informuje p. Mlejnka, že v odpovědi mimo jiné bude, že rozbitá silnice bude do konce září opravena, turistická stezka již opravena byla, co se týká p. Mottla -  má na část lesa, kde jsou instalovány lanové překážky, nájemní smlouvu, ve které je specifikováno, že lanové překážky jsou přístupné všem a bez poplatku, dle názoru p. starosty je to další aktivita, která může podpořit turistický ruch v obci, bude však provedena konzultace s odborníkem, zda je možné tuto atrakci v lese ponechat, smlouva s p. Zackem je k nahlédnutí na OÚ Janov n. N. ……dále p, starosta cituje z protokolu o kontrolním zjištění České inspekce životního prostředí , Oblastního inspektorátu Liberec, kde se mimo jiné píše, že inspekce nezjistila žádné škody nebo nedostatky na plnění funkcí lesů jako základní složce životního prostředí

- dále Mgr. David informuje o „Zprávě o hospodaření v obecních lesích Janova nad Nisou za období od 1. 1. 2003 do 28. 8. 2012“

- Ing. Jelínek navrhuje ukončit debatu a navrhuje zorganizovat samostatné jednání (schůzku) se zástupci obce, petičního výboru, CHKO JH, p. Zackem, fy. Ekoles projekt, s. r. o. ……..zastupitelé s návrhem souhlasí

5. Různé a interpelace

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh občanů z Hraničné – části Vyšehrad o zřízení Osadního výboru Vyšehrad, přílohou žádosti je „Jednací řád Osadního Výboru Vyšehrad“ a 30 podpisů občanů Vyšehradu

- jako členy navrhují občané Vyšehradu zvolit, p. Michala Kuthana, p. Petra Kleina, p. Davida Jelínka, pí. Marii Klémovou a pí. Blanku Houfkovou s tím, že jako předsedu navrhují zvolit p. Petra Kleina

- Mgr. David navrhuje usnesení: „ Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou a) zřizuje Osadní výbor Vyšehrad, b) určuje členy osadního výboru -  p. Michala Kuthana, p. Petra Kleina, p. Davida Jelínka, pí. Marii Klémovou a pí. Blanku Houfkovou a za c) volí předsedu Osadního výboru Vyšehrad p. Petra Kleina.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David informuje o tom, že veřejné projednání konceptu ÚP Janov nad Nisou, které bylo plánováno na 10. 9. 2012  bylo zrušeno a to s ohledem na obsahovou neúplnost dokumentace „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“ 

- p. Surkov žádá o mimořádnou odměnu organizátorům za realizaci Janovského jarmarku a to Květě Váchové, Hynkovi Pulcovi po 3.000,- Kč, Michalu Surkovovi, Davidovi Jelínkovi po 5.000,- Kč a upozorňuje na novou akci – rozloučení s prázdninami, kterou pořádali p. Surkov + hasiči

- Mgr. David odpovídá, že s odměnami počítá, ale až na listopadovém ZO

-p. Hanzlovič se dotazuje na provozování vodovodu – zda je vybrána fy. na provozování vodovodu a kanalizace

- p. starosta odpovídá, že dne  28. 9. 2012 se budou otevírat obálky k  výběrovému řízení 

- p Khail se dotazuje na omezení rychlosti u Hotelu Praha

- p. starosta odpovídá, že omezení rychlosti se bude realizovat a to na 30 km/hod, jen se ještě neví od kterého úseku 

- p. Hanzlovič se dotazuje na kouření žáků před zahájením školy – zda na to Obecní policie bude dohlížet

- p. starosta odpovídá, že jsou strážníci instruováni a dozor nad školáky provádějí

6. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 7. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  19.10 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Petr Kordač, p. Michal Surkov

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h