Zápis - 11.09.2013

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 11. září 2013

Přítomni: Mgr. Daniel  David, Ing. Olga Hatašová, Mgr. Adam Kulich, Martin Líbal, Renata Mádlová, Michal  Surkov,  Ing. Jan Zelenka

Omluven:Ing. Radek Jelínek, Petr Kordač

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti 7 členů ZO (chybí Ing. Jelínek, p. Kordač )

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Adama Kulicha – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

   hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich byl schválen ověřovatelem zápisu 

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu Ing. Olgu  Hatašovou-  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

   hlasování: PRO  7 PROTI 0  ZDRŽEL  0

-  Ing. Hatašová byla schválena druhým ověřovatelem zápisu 

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Jana Zelenku  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

   hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Zelenka byl  schválen  členem návrhové komise 

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise p. Martina Líbala  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Líbal byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

· Usnesení č. 42/2013 – na vědomí

· Usnesení č. 43/2013 – splněno

· Usnesení č. 44/2013 – trvá 

· Usnesení č. 45/2013 – trvá

· Usnesení č. 46/2013 – trvá

· Usnesení č. 47/2013 – trvá

· Usnesení č. 48/2013 – splněno

· Usnesení č. 49/2013 – trvá

· Usnesení č. 50/2013 – trvá

· Usnesení č. 51/2013 – trvá

· Usnesení č. 52/2013 – splněno

· Usnesení č. 53/2013 – splněno

· Usnesení č. 54/2013 – splněno

· Usnesení č. 55/2013 – splněno

· Usnesení č. 56/2013 – splněno

· Usnesení č. 57/2013 – splněno

 

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 26. června 2013 p. Martin Líbal a p. Petr Kordač také nedodali žádné připomínky

 

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

1)  Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku obce

3) Rozpočtové změny

4) Schválení Programu rozvoje obce

5) Různé a interpelace

6) Závěr

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen 

2. Prodej majetku obce

- žádost p. P. C., trvale bytem ….. o prodej ppč. 237/1 k. ú. Janov nad Nisou – zahrada o výměře 450 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha)

- vyjádření komise – komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 a jistinu ve výši 7.000,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 237/1 k. ú. Janov nad Nisou – zahrada o výměře 450 m2.” a o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. L. K., trvale bytem ….. o prodej části pozemku ppč. 1020/3- trvalý travní porost k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.854 m2 (v ÚP vedeno jako louka, pastvina), označené dle geometrického plánu č. 1116-32/2013 jako 1020/5 o výměře 138 m2

- vyjádření komise – komise prodej doporučila, byl dodán GP

– minimální kupní cena je navržena na 100,-Kč/m2 a jistina ve výši 1.400,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 1020/3 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost  o celkové výměře 3 854 m2 označeného dle geometrického plánu č. 1116-32/2013 jako 1020/5 o výměře 138 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.” a o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost manželů E. B. a K. K., trvale bytem..... o prodej pozemku ppč. 885/3 k. ú. Janov nad Nisou - zahrada o výměře 430 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha)

- vyjádření komise - komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 a jistinu ve výši 6.500,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč.  885/3 k. ú. Janov nad Nisou - zahrada o výměře 430 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.” a o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost fy. Lesy ČR, s. p., se sídlem Přemyslova1106, 501 68  Hradec Králové o prodej pozemků:

- pozemek ppč. 857/1 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o výměře 2 794 m2

- pozemek ppč. 839 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 5 672 m2

- pozemek ppč. 851 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 613 m2

- pozemek ppč. 841 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 2 742 m2

- pozemek ppč. 842 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 527 m2

- pozemek ppč. 840 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 200 m2

- pozemek ppč. 816 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 1 889 m2

- pozemek ppč. 800 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 3 057 m2

- pozemek ppč. 1678/8 k. ú. Loučná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 1 608 m2

- část pozemku ppč. 830 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 572 m2

- označené GP č. 570-651/2013 jako 830/2 o výměře 907 m2

- část pozemku ppč. 826/1 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 5 020 m2, označené GP č. 570-651/2013 jako 826/3 o výměře 1 639 m2

- část pozemku ppč. 843 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 679 m2, označené GP č. 570-651/2013 jako 843/2 o výměře 1 803 m2

- část pozemku ppč. 837/1 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 930 m2, označené GP č. 570-651/2013 jako 837/5 o výměře 747 m2

- část pozemku ppč. 821 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 6 195 m2, označené GP č. 574-651/2013 jako 821/2 o výměře 5 905 m2

- část pozemku ppč. 814/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 5 229 m2, označené GP č. 574-651/2013 jako 814/6 o výměře 4 691 m2

- část pozemku ppč. 1404/1 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 13 791 m2, označené GP č. 1117-652/2013 jako 1404/3 o výměře 4 459 m2

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2 a jistinu ve výši 40.000,- Kč

-  Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemků:

- pozemek ppč. 857/1 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o výměře 2 794 m2

- pozemek ppč. 839 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 5 672 m2

- pozemek ppč. 851 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 613 m2

- pozemek ppč. 841 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 2 742 m2

- pozemek ppč. 842 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 527 m2

- pozemek ppč. 840 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 200 m2

- pozemek ppč. 816 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 1 889 m2

- pozemek ppč. 800 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 3 057 m2

- pozemek ppč. 1678/8 k. ú. Loučná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 1 608 m2

- část pozemku ppč. 830 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 572 m2 označené GP č. 570-651/2013 jako 830/2 o výměře 907 m2

- část pozemku ppč. 826/1 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 5 020 m2, označené GP č. 570-651/2013 jako 826/3 o výměře 1 639 m2

- část pozemku ppč. 843 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 679 m2, označené GP č. 570-651/2013 jako 843/2 o výměře 1 803 m2

- část pozemku ppč. 837/1 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 930 m2, označené GP č. 570-651/2013 jako 837/5 o výměře 747 m2

- část pozemku ppč. 821 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 6 195 m2, označené GP č. 574-651/2013 jako 821/2 o výměře 5 905 m2

- část pozemku ppč. 814/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 5 229 m2, označené GP č. 574-651/2013 jako 814/6 o výměře 4 691 m2

- část pozemku ppč. 1404/1 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 13 791 m2, označené GP č. 1117-652/2013 jako 1404/3 o výměře 4 459 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.”

a o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost Mgr. Z. a RNDr. J. P., trvale bytem ….. o prodej pozemku ppč. 264/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o výměře 159 m2 (v ÚP louky, pastviny)

- komise výstavby prodej doporučila, byla navrhnuta minimální kupní cena 100,- Kč/m2 a jistina ve výši 1.600,- Kč, která byla zaplacena

- prodej byl zveřejněn od 1. 7. do 19. 7. 2013

-  Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 264/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o výměře 159 m2 manželům Mgr. Z. a RNDr. J. P., bytem ….. za cenu 16. 536,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO   7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- návrh na bezplatné převedení části pozemku ppč. 1297/1 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha o celkové výměře 6.035 m2 do majetku obce Janov nad Nisou

- navrhovatelé jsou Karel a Markéta Hubených, Lesní 1622/3, Jablonec nad Nisou

- vyjádření komise: komise doporučila bezplatné převedení části pozemku a byl vypracován geometrický plán 

-  Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku ppč. 1297/10 – ostatní plocha o celkové výměře 6035 m2 označeného dle GP č. 1120-656/2013 jako1297/10 o výměře 149 m2 do majetku Obce Janov nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO 7 PROTI 0  ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- návrh bezúplatného převodu pozemku ppč. 203/6 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o výměře 481 m2 od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

- vyjádření komise: komise převod doporučuje

-  Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s bezúplatným převodem pozemku ppč. 203/6 k. ú. Hraničná nad Nisou do majetku Obce Janov nad Nisou a zároveň souhlasí podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. Rp U/LB/2013/9338.“ a o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

-  návrh prodeje studny na pozemku ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou + pozemku 2x2 m okolo studny + uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení vodovodního potrubí na pozemku ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou

- žadatel - Společenství vlastníků jednotek Hraničná 191

- vyjádření komise: komise doporučuje tento způsob prodeje + uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a doporučuje vypracování geometrického plánu na oddělení pozemku okolo studny

-  Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení části pozemku 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou (2 x 2 m okolo studny) a s vypracováním geometrického plánu na vedení potrubí.“ a o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David předkládá nabídku na převod pozemků od Státního pozemkového úřadu:

Katastrální území Janov nad Nisou

260/6

289

307

299/1

732/4

732/6

1355/2

308/4

318

1039/9

1120/1

1186/3

570/11

732/5

1297/7

1374/1

1395/14

1395/15

Katastrální území Hraničná nad Nisou

854/1

467

849

854/2

Katastrální území Loučná nad Nisou

1750/2 

1758

1422/7

- ing. Zelenka navrhuje, aby pozemky, které budou převedeny na obec a následně si je chtějí občané  odkoupit, aby s nimi byla uzavřena smlouva, kde by se občané zavázali k tomu, že cesty opravdu odkoupí

- p. starosta souhlasí s návrhem, ale dodává, že je potřeba stanovit pevné ceny, za které se nabízené pozemky budou prodávat, protože časté dotazy a reakce občanů byly, že o pozemek mají zájem, ale záleží na ceně

-  Mgr. David navrhuje probrat jednotlivé návrhy pozemků po jednání ZO s tím, že následně osloví právníka o vypracování smluv o smlouvách budoucích – zastupitelé souhlasí

- Ing. Zelenka navrhuje dohodnout se na ceně, za kterou se budou nabízené pozemky prodávat

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou navrhuje cenu 100,- Kč/m2 pro ostatní komunikace, které budou převedeny od Pozemkového úřadu na obec Janov nad Nisou a následný prodej občanům  a pověřuje starostu o uzavření smluv o smlouvě budoucí na prodej pozemků.” a o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Rozpočtové změny

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh rozpočtových změn a komentuje zápis Finančního výboru

OdPa

Pol

V

2321

5171

 - 40.000

převod

V

2310

5171

 40.000

oprava hydrantu

V

6171

5178

- 50.000

splátky-auto

V

5311

5178

 50.000

splátky-auto

V

6171

6121

 - 201.000

převod

V

2310

6121

45.000

vodovodní přípojka

V

5311

5169

35.000

kamerový systém

V

2212

5169

100.000

passport-silnice

V

6320

5163

17.400

pojištění

V

6320

5362

3.600

silniční daň

P

4111

- 7.161

vratka za volby

V

6118

5169

 - 7.161

vratka za volby

Příjem celkem: - 7.161

Výdej celkem: - 7.761

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtové změny:

OdPa

Pol

V

2321

5171

 - 40.000

převod

V

2310

5171

 40.000

oprava hydrantu

V

6171

5178

- 50.000

splátky-auto

V

5311

5178

 50.000

splátky-auto

V

6171

6121

 - 201.000

převod

V

2310

6121

45.000

vodovodní přípojka

V

5311

5169

35.000

kamerový systém

V

2212

5169

100.000

passport-silnice

V

6320

5163

17.400

pojištění

V

6320

5362

3.600

silniční daň

P

4111

- 7.161

vratka za volby

V

6118

5169

 - 7.161

vratka za volby

Příjem celkem :  - 7.161

Výdej celkem :  - 7.761.” a o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

4. Schválení Programu rozvoje obce (PRO)

- p. starosta obce informuje přítomné zastupitele o tom, že 4. 9. 2013 proběhlo seznámení veřejnosti s „Programem rozvoje obce na období 2014 – 2020“ a seznámil přítomné s harmonogramem PRO – jak bylo postupováno při zpracování  analytické a návrhové části

- Mgr. Daniel David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou po projednání:

1. schvaluje Program rozvoje obce ve znění předloženém k projednání

2. ukládá starostovi obce zajistit dopracování Akčního plánu / Operativního plánu pro rok 2014 v přímé návaznosti na schválený Program rozvoje obce a rozpočet obce.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

5. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele o možném poskytování pečovatelské a odlehčovací službě pro občany v obci Janov nad Nisou  od Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

- návrh úhrady za poskytnutou pečovatelskou službu je sazba 47,- Kč/hod pro jednoho občana

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování pečovatelské služby a odlehčovací služby pro obec Janov nad Nisou s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o..” a o svém návrhu dává hlasovat

  hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

6. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 7. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v 19.00 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, Ing. Olga Hatašová

zapsala: Jelínková Lenka