Zápis - 13.11.2013

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 13. listopadu 2013

Přítomni: Mgr. Daniel  DAVID, Ing. Olga HATAŠOVÁ, Ing. Radek JELÍNEK, Petr KORDAČ, Mgr. Adam KULICH,Martin LÍBAL, Renata MÁDLOVÁ, Michal SURKOV

Omluven: Ing. Jan ZELENKA

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti 7 členů ZO (chybí Ing. Zelenka, Ing. Jelínek)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Adama Kulicha – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Martin Líbal-  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- p. Líbal byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise p. Michala Surkova  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- p. Surkov byl  schválen  členem návrhové komise  

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise p. Petra Kordače  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p.Kordač byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Usnesení č. 70/2013 – trvá

Usnesení č. 71/2013 – splněno

Usnesení č. 72/2013 – splněno

Usnesení č. 73/2013 – trvá

Usnesení č. 74/2013 – splněno

Usnesení č. 75/2013 – trvá

Usnesení č. 76/2013 – trvá

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 9. října 2013 p. Michal Surkov a p. Petr Kordač také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

1)  Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku obce

3) Obecně závazná vyhláška č. 4/2013

4) Inventarizace majetku obce za rok 2013

5) Schválení odměn výborů a komisí

6) Různé a interpelace

7) Závěr

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- žádost p. P. P., trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 55 o prodej pozemku ppč. 56/41- trvalý travní porost k. ú. Janov nad Nisou o výměře 103 m2, v ÚP vedeno jako zastavitelná plocha - účelová komunikace

- vyjádření komise – komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/ m2

- p. starosta vzhledem k tomu, že cesta je v územním plánu vedena ve žluté funkční ploše, navrhuje pověřit Komisi výstavby a rozvoje, aby připravila úpravu “Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou”  ohledně ocenění takto vedených cest – zastupitelé s návrhem souhlasí

- v 17.10 hodin přišel Ing. Radek  Jelínek – 8 členů ZO

3. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013

- Mgr. David na základě žádosti p. Líbala (na minulém jednání zastupitelstva) předkládá zastupitelům návrh vyhlášky (OZV) č. 4/2013 „O regulaci hlučných činností“, p. Líbal žádal omezení hlučných činností v neděli odpoledne

- p. starosta navrhuje, aby v případě schválení vyhlášky č. 4/2013 byl do vyhlášky vpraven dodatek ve znění: „Omezení stanovené v článku 3 této vyhlášky se nevztahuje na používání strojů a zařízení určených k odklízení sněhu (sněžné frézy....apod.)“ - zastupitelé s návrhem souhlasí

- p. Líbal navrhuje posunout čas „klidu“ od 13.00 do 18.00 hodin (v návrhu vyhlášky je od 12.00 do 16.00 hodin)

- Ing. Hatašová navrhuje vyhlášku neodsouhlasovat

- Mgr. Kulich poukazuje na to, zda je tato vyhláška vůbec nějak vymahatelná, když např. nebude zrovna v neděli sloužit Obecní policie

- p. Surkov sděluje přítomným zastupitelům, že si dělal malý průzkum napříč obyvateli Janova a že toto omezení vyhláškou se lidem povětšinou nelíbí

- po diskusi přítomných zastupitelů a občanů Mgr. David dává hlasovat o tom, kdo souhlasí se schválením  Obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 „O regulaci hlučných činností“

 hlasování: PRO  1 PROTI 6 ZDRŽEL 1

- OZV nebyla schválena

4. Inventarizace majetku obce za rok 2013

- pan starosta předkládá zastupitelům návrh příkazu k provedení inventarizace za rok 2013  a dotazuje se, zda k tomu má někdo nějaký dotaz – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o návrhu usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace za rok 2013  – směrnici č. 3.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

5. Schválení odměn vyborů a komisí

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrhy předsedů výborů a komisí na odměny svým členům:

- pí. Jana Frková, předsedkyně  Komise výstavby a rozvoje navrhuje odměny svým členům - paní Mileně Kejzlarové  2.000,- Kč, panu Martinu Líbalovi  2.000,- a Ing. Janu Zelenkovi 2.000,- Kč

- starosta obce navrhuje usnesení: ”Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise výstavby a rozvoje paní Mileně Kejzlarové  2.000,- Kč, panu Martinu Líbalovi  2.000,- a Ing. Janu Zelenkovi 2.000,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- p. David Jelínek, předseda Komise pro kulturu a sport navrhuje odměny svým členům - Jelínkové Lence (Loučná) 1.000,- Kč ,  Lubošovi Doležálkovi st. 500,- Kč, Lubošovi Doležálkovi ml. 0,- Kč, Michalu Surkovovi 1.500,- Kč, Evě Kořánové 0,- Kč a pí. Veronice Střižíkové 1.000,- Kč

- starosta obce navrhuje usnesení: ”Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Komise pro  kulturu a sport Jelínkové Lence (Loučná)1.000,- Kč, Lubošovi Doležálkovi st. 500,- Kč, Michalu Surkovovi 1.500,- Kč a pí. Veronice Střižíkové 1.000,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- p. David Jelínek dále navrhuje odměny za přípravu a organizaci janovského jarmarku:

p. Michalu Surkovovi 5.000,- Kč, p. Davidu Jelínkovi 5.000,- Kč, pí. Lence Jelínkové (Hraničná) 2.500,- Kč, pí. Květoslavě Váchové 2.000,- Kč, p. Hynku Pulcovi 2.000,- Kč

- starosta obce navrhuje usnesení: ”Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu za přípravu a organizaci janovského jarmarku p. Michalu Surkovovi 5.000,- Kč, p. Davidu Jelínkovi 5.000,- Kč, pí. Lence Jelínkové (Hraničná) 2.500,- Kč, pí. Květoslavě Váchové 2.000,- Kč a p. Hynku Pulcovi 2.000,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- pí. Blahoutová, předsedkyně SPOZu navrhuje odměny svým členům - pí. Vondrové Lence 1.000,- Kč, p. Michalu Surkovovi 1.000,- Kč, pí. Palenčárové Marii 1.500,- Kč, pí. Matěchové Ludmile 1.000,- Kč, pí. Práškové Marii 1.000,- Kč a p. Petru Mikoláškovi 1.000,- Kč

- starosta obce navrhuje usnesení: ”Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům SPOZu pí. Vondrové Lence 1.000,- Kč, p. Michalu Surkovovi 1.000,- Kč, pí. Palenčárové Marii 1.500,- Kč, pí. Matěchové Ludmile 1.000,- Kč, pí. Práškové Marii 1.000,- Kč a p. Petru Mikoláškovi 1.000,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. Kulich jako předseda Kontrolního výboru podává zastupitelům zprávu o činnosti a zároveň navrhuje odměny svým členům – pí. Marii Bürgerové 1.000,- Kč, Ing. Olze Hatašové 1.000,- Kč, p. Martinovi Líbalovi 1.000,- Kč a p. Michalovi Surkovovi 1.000,- Kč

- dále Mgr. Kulich informuje zastupitele obce, že na základě podnětu KV byla ke dni 1. 11. 2013 starostou obce zrušena  Komise péče o krajinu, kterou vedla Ing. Alena Cyhelská,komise byla zrušena z důvodu její nečinnosti

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Kontrolního výboru pí. Marii Bürgerové 1.000,- Kč, Ing. Olze Hatašové 1.000,- Kč, p. Martinu Líbalovi 1.000,- Kč a p. Michalu Surkovovi 1.000,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Ing. Jelínek jako předseda Finančního výboru podává zastupitelům zprávu o činnosti a zároveň navrhuje odměny svým členům: p. Jan Čmejrek 1.500,- Kč, p. Jaroslav Hrabák 1.000,- Kč, p. Petr Kordač 1.000,- Kč, p. Milan Kvasnička 1.500,- Kč, p. Pavel Pěnička 1.500,- Kč a p. Pavel Šarkovský 1.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odměnu členům Finančního výboru p. Janu Čmejrkovi 1.500,- Kč, p. Jaroslavu Hrabákovi 1.000,- Kč, p. Petrovi Kordačovi 1.000,- Kč, p. Milanovi Kvasničkovi 1.500,- Kč, p. Pavlovi Pěničkovi 1.500,- Kč a p. Pavlovi Šarkovskému 1.000,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

6. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele o Smlouvě o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období roku 2014, dále sděluje, že příspěvek obcí na zajištění dopravní obslužnosti LK pro rok 2014 zůstává zachován ve stejné výši jako v minulých letech, tj. 90,- Kč/obyvatel obce/rok 

- Mgr. dává návrh usnesnení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje podepsání Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje.” a o svém návrhu dává hlasovat 

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Ing. Jelínek infomuje o včerejší schůzce (12.11.2013) Finančního výboru (FV) – mimo jiné se FV zamýšlel nad investičním záměrem a to I na základě nedávno zpracovaného Programu rozvoje obce, první tři projekty byly:

- vybudování stezky pro pěší a cyklisty podél hlavní silnice z Jablonce n. N. do Janova n. N.

- oprava místních komunikací

- optimalizace provozu ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o.

- vzledem k projektové připravenosti a možného kladného ovlivnění provozních nákladů FV starostovi obce doporučuje se soustředit na projekt opimalizace ZŠ a  MŠ, projekt zahrnuje rozšíření a zateplení mateřské školy, včetně výměny oken

- Mgr. Kulich se dotazuje kolik  by bylo ušetřeno na energiích

- pí. Mádlová odpovídá, že by byla úspora cca 600 tis

- p. Hanzlovič se dotazuje co by bylo s budovou družiny

- p. starosta odpovídá, že se uvažuje o projektu startovacích bytů pro mladé, či byty pro seniory

- Ing. Jelínek navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce zadáním aktualizace projektu na přemístění jídelny do objektu MŠ za účelem optimalizace provozu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Janov nad Nisou.”, p. starosta o návrhu dává hlasovat  

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Ing. Jelínka byl schválen

- p. starost přeje pěkný zbytek dne a srdečně zve na první adventní neděli, která bude v kostelíku v Loučné 1. 12. 2013  od 17.00 hodin

7. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 9. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.05 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, p. Martin Líbal

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h