Zápis - 29.05.2013

Zápis z  5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 29. května 2013

Přítomni: Mgr. Daniel DAVID, Ing. Olga HATAŠOVÁ, Ing. Radek JELÍNEK, Mgr. Adam KULICH, Martin LÍBAL, Renata MÁDLOVÁ, Michal SURKOV, Ing. Jan ZELENKA

Omluven: Petr KORDAČ

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti 8 členů ZO (chybí p. Kordač )

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Michala Surkova – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Surkov byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu Ing. Olgu  Hatašovou-  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  Ing. Hatašová byla schválena druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Jana Zelenku  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Zelenka byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Ing. Jelínek byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Usnesení č. 22/2013 – na vědomí

Usnesení č. 23/2013 – splněno

Usnesení č. 24/2013 – trvá (věcné břemeno nebylo doporučeno zřizovat)

Usnesení č. 25/2013 - splněno

Usnesení č. 26/2013 - splněno

Usnesení č. 27/2013 - trvá

Usnesení č. 28/2013 – na vědomí

Usnesení č. 29/2013 - trvá

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 24. dubna 2013 p. Martin Líbal a Mgr. Adam Kulich také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

1)  Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2012

3) Prodej majetku

4) Různé a interpelace

5) Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2012

- Mgr. David dává slovo  Ing. Jelínkovi - předsedovi Finančního výboru

- Ing. Jelínek informuje, že FV dne 21. 5. 2012 na svém zasedání projednal Závěrečný účet obce za rok 2012 a hospodaření v loňském roce a konstatoval, že nedošlo k významnému překročení či nenaplnění prostředků vůči upravenému rozpočtu, FV proto doporučuje zastupitelstvu Závěrečný účet obce roku 2012 schválit bez výhrad

- FV se seznámil i se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janov nad Nisou za rok 2012 , FV doporučuje zastupitelstvu zprávu schválit se závěrem, že při přezkoumání byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky

- zároveň FV v souvislosti s dobrým výsledkem hospodaření a za dobrou práci při řízení obce navrhuje udělit starostovi obce finanční dar ve výši 2 měsíčních platů

- Mgr. David  dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2012 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bez

výhrad.“ a o svém návrhu dává hlasovat

 hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Ing. Jelínek dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou uděluje starostovi obce finanční dar ve výši 2 měsíčních platů v souvislosti s výsledkem hospodaření obce v roce 2012.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 1

-  návrh Ing. Jelínka byl schválen

3. Prodej majetku obce

- žádost o převod pozemků 1382/2 a 1382/3 k. ú. Janov nad Nisou do vlastnictví - Stavby Koláček, s. r. o., jako kompenzaci za pozemek stpč. 145/5 k. ú. Janov nad Nisou, který obci Janov n. N. daroval

- komise navrhuje jistinu ve výši 5.200,- Kč k prodeji ppč. 1382/3 k. ú. Janov nad Nisou

- komise navrhuje jistinu ve výši 4.000,- Kč k prodeji ppč. 1382/2 k. ú. Janov nad Nisou

- Mgr. David navrhuje jako alternativu dlouhodobý pronájem s tím, že nájemce se zavazuje pronajímateli za první rok smlouvy zaplatit roční nájemné ve výši 51.900,- Kč a to do 60 dní od podpisu smlouvy a dále nájemné za každý rok smlouvy navrhuje 1,-Kč za rok s tím, že nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli roční nájemné 1,- Kč a to vždy k výročí podpisu smlouvy na další rok, cena ročního nájmu ve výši 1,- Kč by platila i pro případné  prodlužování smlouvy

- zastupitelé se dohodli na záměru zveřejnit prodej

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku ppč. 1382/3 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha o výměře 173 m2  a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku ppč.  1382/2 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha  o výměře 190 m2 a navrhuje minimální kupní cenu ( 53 m2 za 500,- Kč/m2 a 137 m2 za 100,- Kč/m2).“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David předkládá změnu, která se týká „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou“, návrhem se mění v § 3, odst 3 věta „K vypočtené ceně jsou automaticky připočítávána 3%.“ na „K vypočtené ceně jsou automaticky připočítávána 4%.“

- všichni s návrhem souhlasí

- Mgr. David tedy dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje nové znění „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou“.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- záměr směny + odkoupení části pozemku ppč. 5/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1839 m2 – trvalý travní porost označeného dle GP č. 1102-708/2012 jako 5/18 o výměře 148 m2 a části pozemku ppč. 5/2 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 179 m2 – ostatní plocha označeného dle GP č. 1102-708/2012 jako 5/19 o výměře 151 m2  v majetku pí. M. K., bytem ...  za část pozemku ppč. 12/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 747 m2 – ostatní plocha označené dle GP č. 1102-708/2012 jako 12/13 o výměře 33 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520

- komise odkup + směnu doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu u ppč. 5/1 (5/18) 100,- Kč/m2, u ppč. 5/2 (5/19) 500,- Kč/m2 a u ppč. 12/1 (12/13) 500,- Kč/m2.

- vyvěšeno bylo od 2. 5. do 18. 5. 2013

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje směnu + odkoupení části pozemku ppč. 5/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1839 m2 – trvalý travní porost označeného dle GP č. 1102-708/2012 jako 5/18 o výměře 148 m2 a části pozemku ppč. 5/2 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 179 m2 – ostatní plocha označeného dle GP č. 1102-708/2012 jako 5/19 o výměře 151 m2  v majetku pí. M. K., bytem...  za část pozemku ppč. 12/1 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 747 m2 – ostatní plocha označené dle GP č. 1102-708/2012 jako 12/13 o výměře 33 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520 a obec doplatí rozdíl ve výši 73.800,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

  - návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- návrh prodeje části pozemku ppč. 795/7 k. ú. Janov nad Nisou – lesní pozemek o celkové výměře 23 330 m2 označené dle GP č. 1080-37/2012 jako ppč. 795/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 170 m2.

- zájemce M. K., bytem ...

- komise prodej doporučila a navrhla  cenu 200,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši  3. 400,- Kč do 27. 5. 2013, jistina byla složena

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 2. 5. do 18. 5. 2013

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 795/7 k. ú. Janov nad Nisou – lesní pozemek o celkové výměře 23 330 m2 označené dle GP č. 1080-37/2012 jako ppč. 795/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 170 m2 panu prof. M. K., bytem ... za cenu 35.360,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost Cestovní kanceláře – Sport s. r. o., Mattioliho 3271/4, Praha 10 na uzavření směnné smlouvy 

- jde o směnu pozemku ppč. 204/2 – ostatní plocha  k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1 621 m2 a pozemku ppč. 204/3 – ostatní plocha  k. ú. Janov nad Nisou o výměře 365 m2 v majetku  Cestovní kancelář – Sport s. r. o., Mattioliho 3271/4, Praha 10 za část pozemku ppč. 296/3 – ostatní plocha o celkové výměře 6 550 m2 označené dle GP č. 1109-622/2013 jako 296/22 o výměře 1766 m2 a část pozemku ppč. 296/3 – ostatní plocha o celkové výměře 6 550 m2 označené dle GP č. 1109-622/2013 jako 296/23 o výměře 220 m2

- vyjádření komise: komise směnu doporučuje

- na úřední desce bylo vyvěšeno od 2. 5. do 18. 5. 2013

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje směnu pozemku ppč. 204/2 – ostatní plocha  k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1 621 m2 a pozemku ppč. 204/3 – ostatní plocha  k. ú. Janov nad Nisou o výměře 365 m2 v majetku  Cestovní kancelář – Sport s. r. o., Mattioliho 3271/4, Praha 10 za část pozemku ppč. 296/3 – ostatní plocha o celkové výměře 6 550 m2 označené dle GP č. 1109-622/2013 jako 296/22 o výměře 1766 m2 a část pozemku ppč. 296/3 – ostatní plocha o celkové výměře 6 550 m2 označené dle GP č. 1109-622/2013 jako 296/23 o výměře 220 m2.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- žádost p. L. K., trvale bytem ... o prodej části pozemku ppč. 1020/3- trvalý travní porost k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.854 m2 (v ÚP vedeno jako louka, pastvina)

- vyjádření komise – komise prodej doporučuje nechat vypracovat geometrický plán a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/ m2

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení části pozemku ppč. 1020/3 k. ú. Janov nad Nisou.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele o tom, že byl osloven Ing. Zelenkovou s nápadem vybudovat v Janově muzeum lyžování a zároveň IC (zástupci české lyžařské společnosti), z tohoto důvodu navrhuje pozastavení prodeje obecní nemovitosti, konkrétně budovu bývalého kulturáku č. p. 239, Janov n. N., objekt je dlouhodobě na prodej a nedaří se jej prodat a vzhledem k možnému budoucímu využití starosta navrhuje dočasné pozastavení prodeje a zjištění finanční náročnosti na rekonstrukci k požadovanému účelu

- starosta obce  hodnotí záměr jako vhodný pro tento objekt, jen je důležité zjistit finanční náročnost rekonstrukce objektu (projektová dokumentace...atd) a případné úpravy

- Ing. Ivana Zelenková a p. Pavel Benc (reprezentant v běhu na lyžích) představují svůj záměr

- Ing. Jelínek konstatuje, že mu v tomto záměru chybí ekonomické podložení – nějaký finanční rozpočet a záruka funkčnosti a udržitelnosti projektu

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 16/2011 ve znění “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje objektu čp. 239 (Kulturní dům) a stpč. 13/1 o výměře 264 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 1.290.000,- Kč + složení kauce 300.000,- Kč na to, že rekonstrukce objektu proběhne do 3 let od uzavření kupní smlouvy.“.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- zastupitelé se dohodli, že pověřují p. starostu, aby provedl stavebně technický průzkum, případně zjistil aspoň v hrubých číslech případné náklady na rekonstrukci a opravu domu č. p. 239

- Mgr. David na základě konzultace s JUDr. Chomčou a na základě jeho právního rozboru  navrhuje revokaci usnesení č. 24/2013 – právní rozbor je k dispozici, jde o žádost manželů Paulových

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 24/2013 ve znění: “ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy na části  pozemku ppč. 1749 k. ú. Loučná nad Nisou vyznačené na GP č. 263-12/2013 pro majitele objektu čp. 42 na stpč. 351, ppč. 1493/1 a 1497/1 k. ú. Loučná nad Nisou za jednorázový poplatek 5. 700,- Kč + DPH.“.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

4. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele o projektu “Janov nad Nisou – kamera” a zároveň navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje projekt číslo 1920.1 “Janov nad Nisou – kamera” a vlastní spoluúčast obce Janov nad Nisou ve výši 71.000,- Kč.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

- Mgr. David informuje o tom, že od 1. května 2013 máme nového lesního hospodáře – p. Střižíka a představuje lokality, kde se bude těžit a zároveň představuje rozsah činností na LHC Janov n. N. v roce 2013

- Mgr. David dále informuje o tom, že máme opět poničené střechy zastávek a v této souvislosti zjišťoval na kolik by přišla nová střecha z jiného materiálu (oplechování), oprava jedné zastávky by přišla na cca 25 tis (včetně práce), pojišťovna by nehradila novou krytinu, nýbrž opravu ve výši stávajícího materiálu

- zastupitelé navrhují starostovi vyhlásit výběrové řízení a posoudit ceny

- starosta obce dále přítomné informuje, že v rozpočtu obce je na opravu komunikací 2 140 tis Kč – v současné době se připravuje výběrové řízení na opravu cesty v Loučné (“italská ulička”) a na opravu cesty k “eurotelu”

- p. Hanzlovič upozorňuje na již vysoké nálety u hřbitovní zdi, které tuto zeď ničí

- starosta odpovídá, že zařídí vysekání náletů

- Ing. Jelínek informuje o sobotní akci (25. 5. 2013) – slavnostní otevření nových sportovišť – hřiště na volejbal, nohejbal, badminton a nový beach

- Mgr. David všechny srdečně zve na Janovský jarmark, který se koná v sobotu 22. června 2013

5. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 5. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.55 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce 

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Michal Surkov, Ing. Olga Hatašová

zapsala: Jelínková Lenka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h