Zápis - 30.04.2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 30. dubna  2014

Přítomni: Mgr. Daniel  David, Ing. Olga Hatašová, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich,  Martin Líbal,  Renata Mádlová, Michal Surkov, Ing. Jan Zelenka

Omluven: P. Kordač

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 6 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Kulicha – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David  navrhuje ing. Jelínka – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Jelínek  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje  ing. Zelenku – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  ing. Zelenka  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje p. Líbala – přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Líbal  byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

v 17,05 přichází pí. Mádlová – 7 členů

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- p. M. Líbal –  nemá  připomínky

- p. M. Surkov – nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku

3) Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2013

4) Příkazní smlouva s Janovská o. p. s.

5) Různé a interpelace

6) Závěr

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Program dnešního zasedání byl schválen

V 17,07 přichází ing. Hatašová – 8 členů

2. Prodej majetku obce

* Návrh prodeje části stpč. 19/4 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 563 m2 a části ppč. 44/1 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 2 947 m2  označené dle geometrického plánu jako  44/5 o výměře 259 m2. V ÚP louky – pastviny. Navržená minimální kupní cena 100,- Kč/m2 a jistina ve výši  2. 600,- Kč.

Zájemce: S.V., Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním návrhu prodeje části stpč. 19/4 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 563 m2 a části ppč. 44/1 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 2 947 m2  označené dle geometrického plánu jako  44/5 o výměře 259 m2 a  navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej části pozemku stpč. 318/1 k. ú. Hraničná nad Nisou  - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 629 m2 (v ÚP zastavitelná plocha) označené dle geometrického plánu č. 583-24/2014 jako část a) o výměře 12 m2.

Zájemce: J. M., Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2, oproti návrhu na minulém zasedání, kde bylo navrženo 500,- Kč/m2, jelikož se jedná o scelení pozemku.

Vyvěšeno bylo od 8. 4. do 24. 4. 2014

Jistina byla zaplacena.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku stpč. 318/1 k. ú. Hraničná nad Nisou  - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 629 m2 označené dle geometrického plánu č. 583-24/2014 jako část a) o výměře 12 m2 J. M., Janov nad Nisou za cenu 3. 744,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej pozemku stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m2, ( v ÚP zastavitelná plocha) rozděleného dle geometrického plánu č. 258-733/2011 na část označenou jako 555/1 o výměře 201 m2 a část označenou jako 555/1 o výměře 49 m2.

Zájemci: - V. a J. D., Janov nad Nisou – jistina nebyla zaplacena

- P. M., Smržovka – jistina byla zaplacena

Navržená cena 300,- Kč/m2

Vyvěšeno bylo od 8. 4. do 24. 4. 2014

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části  pozemku stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře  250 m2,  označeného dle geometrického plánu č. 258-733/2011 jako  555/1 o výměře 201 m2  P. M., Smržovka za cenu 62. 712,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

*Bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s bezúplatným převodem pozemků ppč. 260/6, 289, 307, 299/1, 732/4, 732/6, 1355/2, 308/4, 1039/9, 1120/1, 570/11, 732/5, 1297/7, 1374/1, 1395/14, 1395/15 v k. ú. Janov nad Nisou, ppč. 854/1, 849, 854/2 v k. ú. Hraničná nad Nisou a ppč. 1750/2, 1422/7 v k. ú. Loučná nad Nisou od Státního pozemkového úřadu, U Nisy 745/6a, Liberec.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh prodeje pozemku ppč.  1306/19 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha  o výměře 795 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha) a pozemku stpč. 588 k. ú. Janov nad Nisou – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 325 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha).

Zájemce: Kisses, s. r. o., Molitorovská 324/9, Praha 10

- navržená  minimální kupní cena je 500,- Kč/m2  a jistina ve výši 17. 000,- Kč

- p. Líbal navrhuje prodat pozemek ppč. 1306/19 za cenu 1000,- Kč/m2 a pozemek stpč. 588 za 500,- Kč/m2

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu p. Líbala

hlasování: PRO  1 PROTI  0 ZDRŽEL  7

- návrh p. Líbala  nebyl schválen

- pí. Mádlová navrhuje prodat pozemek ppč. 1306/19 za cenu 800,- Kč/m2 a pozemek stpč. 588 za 500,- Kč/m2

- Mgr. David dává hlasovat o návrhu pí. Mádlové

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  1

- návrh pí. Mádlové  byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním návrhu prodeje pozemku ppč.  1306/19 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha  o výměře 795 m2 a pozemku stpč. 588 k. ú. Janov nad Nisou – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 325 m2   a  navrhuje minimální kupní cenu u pozemku 1306/19  800,- Kč/m2 a u pozemku  stpč. 588 500,- Kč/m2

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  1

- návrh Mgr. Davida byl schválen

*Návrh prodeje části pozemku ppč. 1419/7 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 2535 m2 o značené dle geometrického plánu č. 284-24/2014 jako 1419/8 o výměře 1550 m2.

(v ÚP zastavitelná plocha)

Zájemce: manželé I. a J. Z., Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, navržená minimální kupní cena je 500,- Kč/m2 a jistina 24.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním návrhu prodeje části pozemku  ppč. 1419/7 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 2535 m2 označené dle geometrického plánu č.  284-24/2014 jako  1419/8 o výměře 1550 m2 a  navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Schválení závěrečného účtu obce Janov nad Nisou

- Mgr. David dává slovo  Ing. Jelínkovi - předsedovi Finančního výboru

- Ing. Jelínek informuje, že FV dne 29. 4. 2014 na svém zasedání projednal Závěrečný účet obce za rok 2013 a hospodaření v loňském roce a konstatoval, že nedošlo k významnému překročení či nenaplnění prostředků vůči rozpočtu. FV proto doporučuje zastupitelstvu Závěrečný účet obce roku 2013 schválit bez výhrad

- FV se seznámil i se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janov nad Nisou za rok 2013 , FV doporučuje zastupitelstvu zprávu schválit se závěrem, že při přezkoumání nebyly zjištěny  žádné vážné chyby a nedostatky

- zároveň FV v souvislosti s dobrým výsledkem hospodaření a za dobrou práci při řízení obce navrhuje udělit starostovi obce finanční dar ve výši 2 měsíčních platů

- Mgr. David  dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2013 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-návrh  Mgr. Davida byl schválen

- pí. Mádlová dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou uděluje starostovi obce finanční dar ve výši 2 měsíčních platů v souvislosti s výsledkem hospodaření obce v roce 2013 -  a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 1

- návrh pí. Mádlové byl schválen

- Mgr. David  dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje účetní závěrku obce Janov nad Nisou ke dni 31. 12. 2013

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-návrh  Mgr. Davida byl schválen

4. Příkazní smlouva s Janovská o. p. s.

- Mgr. David sděluje, že při minulé konzultaci o úpravě smlouvy na parkoviště bylo navrženo, že bude připraven dodatek k příkazní smlouvě týkající se roční výpovědní lhůty:

- každá ze smluvních stran by mohla ukončit vztah, výpovědní lhůta by byla 1 rok a běžela by od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi (u obce odvolání příkazu).

- zůstala by zachována možnost ukončit smlouvu i s kratší výpovědní lhůtou vzájemnou dohodou

Zároveň bylo s právníkem řešeno, aby bylo v dodatku zakotveno, že smlouva končí okamžikem, kdy Janovská o. p. s. nebude provozovat sportovní areál v sokolovně.

- Příkazní smlouvou se zabýval i kontrolní výbor

- Mgr. David  dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 103/2011 ve znění: ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu jednat o příkazní smlouvě na provoz parkoviště na Hraběticích s Janovskou o. p. s. a pokud k ní nebudou právní námitky ze strany obecního právníka ani ze strany jednotlivých zastupitelů  i o  jejím uzavření na období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014.

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-návrh  Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David  dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Příkazní smlouvu a dodatek k Příkazní smlouvě mezi Obcí Janov nad Nisou a Janovskou o. p. s. na provozování parkoviště na ppč. 756/4 – ostatní plocha v k. ú. Janov nad Nisou, včetně doby trvání Příkazní smlouvy na dobu neurčitou.

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-návrh  Mgr. Davida byl schválen

5. Různé a interpelace

  - Mgr. David předkládá zastupitelům žádost Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Jizerských horách o finanční příspěvek na rok 2014 ve výši 60.000,- Kč, kde 13.000,- Kč činí členský příspěvek a 47.000,- Kč činí poplatek za služby.

- zastupitelé žádají, aby SCRJ nejdříve dodalo vyhodnocení, ve kterém bude doloženo členství jednotlivých subjektů z obce Janov nad Nisou a dále roční vyhodnocení nebo výroční zprávu.

- Mgr. David dále informuje, že byla na zkoušku v obci namontována v některých úsecích led diodová svítidla, jejichž instalace by značně snížila náklady na elektrickou energii. Zároveň dodal, že v rozpočtu obce byl na toto pro letošní rok vyčleněn 1 mil. Kč a  navrhuje, aby v první etapě byla namontována tato světla kolem hlavní silnice.

- ing. Jelínek konstatuje, že finanční výbor rovněž doporučuje instalaci světel

- zastupitelé navrhují, aby v zadání pro výběrové řízení by i posouzení jak silná svítidla na konkrétní místa umístit.

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že proběhlo výběrové řízení na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci kulturního domu čp. 239 v Janově nad Nisou

- bohužel se vrátila jen jedna nabídka od firmy Ing. Otakar Novotný – stavební projekce, Na Hutích 44, Jablonec nad Nisou, kde cena nabídky činila 349.690,- Kč ( s DPH ).

- p. Líbal navrhuje zrušit stávající výběrové řízení a vypsat nové s tím, že se osloví více firem

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou zrušuje stávající výběrové řízení a doporučuje vypsat nové výběrové řízení.

hlasování: PRO  3 PROTI 4 ZDRŽEL 1

- návrh Mgr. Davida nebyl schválen

- ing. Jelínek konstatuje, že bez připravené projektové dokumentace obec nebude moci žádat o případné dotační tituly, bez kterých by rekonstrukci obec sama finančně nezvládla.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO souhlasí s výsledkem výběrového řízení na "Projektovou dokumentaci na rekonstrukci bývalého kulturního domu č. p. 239 v Janově nad Nisou"  a s uzavřením smlouvy s vítězem.

hlasování: PRO  5 PROTI 1 ZDRŽEL 2

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že s Mgr. Kulichem oslovili pana J. Jansu, aby navrhl konstrukci na přístřešek u autobusové zastávky u pošty.

- p. Surkov informuje zastupitele, že se angažuje v pořízení turistických vizitek z několika významných míst v obci a dále upozorňuje na to, že je třeba obnovit texty na turistických stojanech – zejména u "Křížové cesty".

- ing. Hatašová upozorňuje na chybějící chyty na lezecké stěně na hřišti

v 18,58 odchází ing. Hatašová – 7 členů

- p. Hladký se dotazuje, proč byly na jeho pozemcích zrušeny žluté plochy – plochy pro sport a rekreaci bez staveb

- Mgr. David odpovídá, že toto již s panem Hladkým probíral, že je to z důvodu jiného systému značení liniových lyžařských tras v územním plánu.

6. Závěr

V 19,20 hodin ukončuje starosta obce Mgr. Daniel David 4. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

pí. Renata Mádlová, místostarostka

ověřovatelé:  Mgr. Adam Kulich, ing. Radek Jelínek

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h