Zápis - 07.10.2020

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 7. října 2020

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, p. Michal Surkov,p. Pavel Kittel, pí. Vendula Pospíšilová,

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 7 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- P. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- V. Pospíšilová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. A. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- P. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 62/2020 - trvá
Usnesení č. 63/2020 - splněno
Usnesení č. 64/2020 - trvá
Usnesení č. 65/2020 - trvá
Usnesení č. 66/2020 - trvá
Usnesení č. 67/2020 - splněno
Usnesení č. 68/2020 - splněno

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku

3) Rozpočtové změny

4) Darovací smlouva

5) Spolupráce se společností KORID LK spol. s r.o.

6) Různé

7) Závěr

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku

*Prodej částí pozemku ppč. 1631/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 527 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou

Zájemci:

G.M.

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje z důvodu, že přes pozemek vede cesta do lesa

zastupitelé souhlasí s názorem komise

* Prodej pozemku ppč. 451/1 – trvalý travní porost o celkové výměře 33 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce:

O. K.

Vyjádření komise: Prodej byl již jednou schválen usnesením č. 57/2007. Jistina i částka byla uhrazena, ale nedopatřením nedošlo k uzavření kupní smlouvy. Žadatelka požádala tedy znovu o koupi pozemku.

Komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 150,- Kč.

Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 451/1 – trvalý travní porost o celkové výměře 33 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 150,- Kč/m2.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č . 69 bylo schváleno

v 17.09 hod. přichází Mgr. M. Bürgerová – zastupitelů 8

* Prodej pozemku ppč,. 1476/10 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 1414 m2 a pozemku ppč. 1476/8 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 118 m2.

Zájemci:

V. S. – jistina zaplacena

S. M. - jistina zaplacena

- byl vypracován znalecký posudek, podle něhož cena činí: 704.700,- Kč

Jedná se o pozemky převedené obci bezúplatně od Pozemkového úřadu.

Jistina 5.000,- Kč

- zveřejněno bylo od 30 . 6. 2020 do 15. 7. 2020

Jelikož je o pozemek více zájemců, proběhne prodej obálkovou metodou s vyhlášenou minimální kupní cenou 709.000,- Kč bez DPH s termínem dodání obálek do 7. 10. 2020 do 17,00 hodin na OÚ Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. Služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická

ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Zastupitelstvo obce zároveň souhlasí s vyloučením toho zájemce, který již od obce do svého vlastnictví (spoluvlastnictví) nějaký pozemek určený pro stavbu rodinného domu získal. To platí i pro obálkovou metodu.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 70 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-4017617/VB/01

JN, Janov n.N., Loučná, p.č. 1481/3-kNN, SS na pozemcích ppč. 1486/1 a 1796 k. ú. Loučná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

Smlouva o budoucí smlouvě byla schválena usnesením č. 58/2019

Výměra VB činí 129 bm

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4017617/VB/01 JN, Janov n. N., Loučná, p.č. 1481/3-kNN, SS na pozemcích ppč. 1486/1 a 1796 k. ú. Loučná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 25.800,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č . 71 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 72 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 73 bylo schváleno

3. Rozpočtové změny

- Mgr. David seznámil zastupitele s následujícími rozpočtovými změnami:

Na vědomí ZO

Rozpočtová opatření:

P 4111 31.000 volby 98193
V 6115 5029 22.640 odměny 98193
V 6115 5175 1.218 občerstvení 98193
V 6115 5139 6.110 materiál 98193
V 6115 5169 1.032 služby 98193
P 6171 2322 21.000 pojistné náhrady
P 4121 30.000 dotace hasiči
V 5512 5154 3.000 el.
V 5512 5171 27.000 opravy
P 6171 2212 87.500 penále
V 3113 5331 80.000 pánev ZŠ
V 6171 6121 28.500

Příjem: 169.500

Výdej : 169.500

Rozpočtová opatření:

P 4111 31.000
V 6115 5029 22.640
V 6115 5175 1.218
V 6115 5139 6.110
V 6115 5169 1.032
P 6171 2322 21.000
P 4121 30.000
V 5512 5154 3.000
V 5512 5171 27.000
P 6171 2212 87.500
V 3113 5331 80.000
V 6171 6121 28.500

Příjem: 169.500

Výdej : 169.500

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

( R. Mádlová)

-Usnesení č. 74 bylo schváleno

4) Darovací smlouva

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 75 bylo schváleno

5) Spolupráce se společností KORID LK spol. s r.o.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 76 bylo schváleno

v 17.35 hod. přichází MUDr. Radek Fejgl – zastupitelů 9

6. Různé

7. Závěr

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: Pavel Pěnička, Vendula Pospíšilová

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h