Zápis - 09.12.2020

Zápis - 09.12.2020

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 9. prosince 2020

Přítomni: Mgr. Daniel David, p. Pavel Kittel, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov,Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, Mgr. Adam Kulich

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 7 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- MUDr. Fejgl byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 77/2020 - splněno

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

17.01 přichází pí. Bürgerová – zastupitelů 8

Schválení programu

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Termíny zasedání ZO na 1. pololetí roku 2021: 27.1., 24.2., 31.3., 28.4., 26.5., 30.6.

3) Prodej majetku

4) Rozpočtové změny č.5/2020, rozpočtové provizorium na rok 2021

5) Cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu na rok 2021

6) Schválení aktualizace Programu rozvoje obce

7) Skipasy – zimní sezona 2020/2021

8) Návrh spolupráce s obcí Bedřichov

9) Mimořádná odměna dle § 76 Zákona o obcích starostovi obce

10) Různé

11) Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termíny zasedání ZO Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2021

27. 1. 021 , 24. 2. 2021 ., 31. 3. 2021, 28. 4. 2021, 26. 5. 2021, 30. 6. 2021

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 87 bylo schváleno

17.03 přichází pí Mádlová – zastupitelů 9

3. Prodej majetku

Prodej pozemků:

zájemce: P. H.

vyjádření komise: komise prodej doporučuje

Vyvěšeno bylo od: 6. 11. - 21. 11. 2020

Cena dle znaleckého posudku činí: 187.200,- Kč

Vypracování znaleckého posudku činí: 1.716,- Kč

Jistina: byla/nebyla zaplacena

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 88 bylo schváleno

Návrh prodeje pozemku ppč. 249/1 k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: M.V.

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje z důvodu, že dosud nebylo rozhodnuto o prodeji pozemků v této lokalitě. Nejprve musí být vypracována studie.

Návrh směny pozemků (posunutí cesty ppč. 852/2 k. ú. Hraničná n. N., na které stojí vzrostlý jírovec (kaštan).)

Zájemci: S. L. a I. L.

Vyjádření komise: komise směnu doporučuje a navrhuje nechat vypracovat geometrický plán

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č . 89 bylo schváleno

Návrh prodeje pozemku ppč. 1354/1 k. ú. Loučná nad Nisou

Zájemce: I. M. a R.M.

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje z důvodu zanechání pozemku jako rezervy k možnému využití. Navrhuje nabídnout k propachtování.

Návrh prodeje pozemku ppč. 1337/2 k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: Rekonstrukce domů Staněk, s.r..o., Brožíkova 556/9, 779 00 Olomouc

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, bude oznámeno i sousedům

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č . 90 bylo schváleno

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-4011403/002 na pozemku ppč. 1332/1 k. ú. Janov nad Nisou na umístění zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

Cena: 200,- Kč/bm, 2x 1.500,- za překop + DPH v zákonné výši ( minimálně 1.000,- Kč + DPH).

Vyjádření komise: Komise doporučuje uzavření smlouvy

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č . 91 bylo schváleno

4. Rozpočtové změny č. 5/2020, rozpočtové provizorium 2021

rozpočtová opatření č. 5/2020

OdPa Pol ÚZ
P 4216 274.819 dotace na hřiště
P 4121 350.000 dotace Bedřichov
P 4116 32.040 dotace lesy 29014
P 4116 26.583 dotace lesy 29030
P 1211 1,000.000 daně DPH
P 1334 6.127 poplatky za odnětí
P 1381 50.000 VHP
P 2310 2111 63.000 V+S
P 3613 2132 10.000 nájem
P 3632 2111 2.000 hroby
P 3639 2119 29.000 jistiny
P 3639 3111 1,400.000 pozemky
P 3722 2111 71.449 odpad
P 3722 2112 5.000 pytle
P 3725 2324 8.500 Ekokom
P 5311 2212 40.000 pokuty
P 6171 2111 12.000 služby
P 6171 2119 135.000 závora
V 2321 5164 20.000 DPH
V 3319 5139 2.100 SPOZ
V 3632 5171 2.000 hřbitov
V 3722 5139 3.000 pytle
V 3722 5169 140.000 odpad
V 5213 5139 46.000 roušky
V 5311 5169 136.000 kamerový systém
V 5311 5171 3.000 opravy
V 6171 5038 2.000 pojištění
V 6171 5132 7.000 ochranné pomůcky
V 6171 5321 15.000 řešení přestupků smlouva s Jabloncem
V 6320 5163 13.000 pojištění
V 6409 5229 22.000 příspěvky
V 1039 5169 32.040 dotace lesy 29014
V 1039 5169 26.583 dotace lesy 29030
V 6171 6121 3,045.795 majetek

Příjem celkem: 3.515.518,- Kč

Výdej celkem: 3.515.518,- Kč

OdPa Pol ÚZ
P 4216 274.819 dotace na hřiště
P 4121 350.000 dotace Bedřichov
P 4116 32.040 dotace lesy 29014
P 4116 26.583 dotace lesy 29030
P 1211 1,000.000 daně DPH
P 1334 6.127 poplatky za odnětí
P 1381 50.000 VHP
P 2310 2111 63.000 V+S
P 3613 2132 10.000 nájem
P 3632 2111 2.000 hroby
P 3639 2119 29.000 jistiny
P 3639 3111 1,400.000 pozemky
P 3722 2111 71.449 odpad
P 3722 2112 5.000 pytle
P 3725 2324 8.500 Ekokom
P 5311 2212 40.000 pokuty
P 6171 2111 12.000 služby
P 6171 2119 135.000 závora
V 2321 5164 20.000 DPH
V 3319 5139 2.100 SPOZ
V 3632 5171 2.000 hřbitov
V 3722 5139 3.000 pytle
V 3722 5169 140.000 odpad
V 5213 5139 46.000 roušky
V 5311 5169 136.000 kamerový systém
V 5311 5171 3.000 opravy
V 6171 5038 2.000 pojištění
V 6171 5132 7.000 ochranné pomůcky
V 6171 5321 15.000 řešení přestupků smlouva s Jabloncem
V 6320 5163 13.000 pojištění
V 6409 5229 22.000 příspěvky
V 1039 5169 32.040 dotace lesy 29014
V 1039 5169 26.583 dotace lesy 29030
V 6171 6121 3,045.795 majetek

Příjem celkem: 3.515.518,- Kč

Výdej celkem: 3.515.518,- Kč

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 92 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 93 bylo schváleno

- Pravidla hospodaření obce Janov nad Nisou před schválením rozpočtu na rok 2021.

Předkládá : Eva Hobzová

Důvodová zpráva

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pl. znění v § 13 stanoví:

Rozpočet obce Janov nad Nisou na rok 2021 bude předložen ke schválení zastupitelstvu obce až v roce 2021. Do této doby bude hospodařeno dle pravidel rozpočtového provizoria.

Pravidla hospodaření obce Janov nad Nisou před schválením rozpočtu na rok 2021

Tabulka č. 1

Stanovené max. měsíční limity čerpání neinvestičních výdajů

(v tis. Kč)

  Schválený rozpočet neinvestičních výdajů v roce 2020 Upravený rozpočet neinvestičních výdajů v roce 2020 Limit max. měsíčních neinvestičních výdajů v roce 2021
ZŠ a MŠ Janov nad Nisou p.o. 1 600 1 680 134

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 94 bylo schváleno

5. Cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu na rok 2021

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 95 bylo schváleno

6) Schválení aktualizace Programu rozvoje obce

Aktualizovaná rozvojová koncepce obce na období 2021 - 2027, je předkládána ke schválení. Od schváleného znění se odvinou postupné realizační kroky.

K projednání v zastupitelstvu obce je k dispozici kompletní strategická a taktická část aktualizovaného PRO, která se obsahově skládá z následujících oddílů (kompletní dokument mají členové zastupitelstva obce k dispozici jako podklad pro projednávání):

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 96 bylo schváleno

7. Skipasy – zimní sezona 2020/2021

Již v loňském roce poskytovala obec Janov nad Nisou příspěvek na nákup lyžařských permanentek. Navrhuji schválit příspěvek obce na pořízení permanentek na sezónu 2020/2021, pro děti s trvalým pobytem v obci Janov nad Nisou , ve výši:

Příspěvek bude vyplácen na pokladně obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zakoupení permanentky u společnosti SKI BIŽU s.r.o.

ZO Janov nad Nisou:

a) schvaluje příspěvek obce pro děti s trvalým pobytem v obci Janov nad Nisou na vleky provozované jmenovanou společností na zimní sezónu 2020/2021 a to ve výši: dětem ve věku do šesti let částkou 500,-Kč a dětem ve věku do osmnácti let částkou 1.000,- Kč.

b) pověřuje starostu obce Janov nad Nisou zajištěním vyplácení příspěvku pokladnou obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zaplacení permanentky.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 97 bylo schváleno

Přichází paní Renata Van Vleet - aby odpovídala na případné dotazy zastupitelů.

Po krátké diskuzi starosta obce dává návrh na usnesení.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 98 bylo schváleno

9) Mimořádná odměna dle § 76 Zákona o obcích starostovi obce

odchází starosta Mgr. David - 8 členů

Důvodová zpráva

Předkládá místostarostka obce pí. Renata Mádlová

Navrhuji udělení mimořádné odměny starostovi obce Mgr. Danielu Davidovi za

Každý rok zpracovává monitorovací zprávu v rámci udržitelnosti projektu výstavby kanalizace a vodovodu.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 99 bylo schváleno

přichází starosta Mgr. David - 9 členů ZO

10. Různé

- pí. R. Mádlová se omluvila panu Kulichovi za nezveřejnění jeho článku ve Zpravodaji janovské radnice - Mgr. Kulich omluvu přijímá.

hlasování: PRO 6 PROTI 1 ZDRŽEL SE 2

(M. Burgerová ) (P. Pěnička, P. Kittel )

- usnesení č. 100 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 101 bylo schváleno

13) Závěr

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Pěnička

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h