Zápis - 24.06.2020

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 24. června 2020

Přítomni: Mgr. Daniel David, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov, MUDr. Radek Fejgl, Mgr. Marie Bürgerová

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.02 hodin za přítomnosti 9 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- MUDr. Fejgel byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu

- zastupitelé nemají připomínky

- Mgr. David dává hlasovat o programu v tomto pořadí:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Termíny zasedání ZO na druhé pololetí roku 2020 -- 2. 9., 7. 10., 4. 11., 9. 12.

3) Prodej majetku

4) Rozpočtové změny

5) Smlouva o poskytování příspěvku na neinvestiční výdaje provozu MŠ

6) Různé

7) Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termíny zasedání ZO na druhé pololetí roku 2020 -- 2. 9., 7. 10., 4. 11., 9. 12.

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh termínů konání zasedání zastupitelstva na 2. pololetí roku 2020 a to: 2. 9.; 7. 10.; 4. 11.; 9. 12. a dotazuje se, zda má někdo připomínky k navrženým termínům - nikdo nemá

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2020 a to na 2. 9.; 7. 10.; 4. 11.; 9. 12

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 52 bylo schváleno

3. Prodej majetku

* Návrh prodeje části pozemku ppč. 115/2 -- trvalý travní porost o celkové výměře 81 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 663-150/2020 jako část a) o výměře 37 m2.

Zájemce: P.P.

- navržená cena: 100,- Kč/m2, jistina: 2.000,- Kč

- byl dodán geometrický plán

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 115/2 -- trvalý travní porost o celkové výměře 81 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 663-150/2020 jako část a) o výměře 37 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č 53 bylo schváleno

* Návrh prodeje pozemku ppč,. 1476/10 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 1414 m2

Zájemci:

- V. S.

- S. M.

Vyjádření komise: Komise prodej doporučuje, navrhuje zároveň s tímto pozemkem prodat i pozemek ppč. 1476/8 k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 118 m2.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje nechat vypracovat znalecký posudek

Jedná se o pozemky převedené obci bezúplatně od Pozemkového úřadu.

Jistina 5.000,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje a vypracování znaleckého posudku na pozemky ppč. 1476/10 - ostatní plocha o výměře 1414 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou a ppč. 1476/8 - ostatní plocha o výměře 118 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek"), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

2. Služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení" znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická

ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb" znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Zastupitelstvo obce zároveň souhlasí s vyloučením toho zájemce, který již od obce do svého vlastnictví (spoluvlastnictví) nějaký pozemek určený pro stavbu rodinného domu získal. To platí i pro obálkovou metodu.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 54 bylo schváleno

* Návrh prodeje pozemku ppč. 853/1 -- ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 68 m2 a části pozemku ppč. 852/2 -- ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 2215 m2.

Zájemci: I. Š. a . Z. Š.

Vyjádření komise: Komise prodej nedoporučuje z důvodu, že se jedná o cestu (ač v současné době nevyužívanou).

- zastupitelé souhlasí s názorem komise

* Návrh prodeje části pozemku 852/2 -- ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 2 215 m2

Zájemce: M. B.

Vyjádření komise: Komise prodej nedoporučuje z důvodu, že se jedná o cestu (ač v současné době nevyužívanou).

- zastupitelé souhlasí s názorem komise

* Směna pozemků:

- část pozemku ppč. 1631/3 -- ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře 176 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou, označeného dle geometrického plánu č. 345-112/2019 jako 1631/15 o výměře 35 m2 -- v majetku D. G. a P. H.

za

- za část pozemku ppč. 1631/1 -- ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 527 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou, označeného dle geometrického plánu č. 345-112/2019 jako 1631/13 o výměře 10 m2, 1631/14 o výměře 9 m2 a stpč. 673 o výměře 16 m2 - v majetku Obce Janov nad Nisou

Zájemci: D. G.

P. H.

- zveřejnění prodeje 1. 6. - 16. 6. 2020

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou

1. Schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi Obcí Janov nad Nisou, Janov na Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou a D. G. a P. H.

- část pozemku ppč. 1631/3 -- ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře 176 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou, označeného dle geometrického plánu č. 345-112/2019 jako 1631/15 o výměře 35 m2 -- v majetku pana D. G. a P. H.

za

- za část pozemku ppč. 1631/1 -- ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 527 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou, označeného dle geometrického plánu č. 345-112/2019 jako 1631/13 o výměře 10 m2, 1631/14 o výměře 9 m2 a stpč. 673 o výměře 16 m2 - v majetku Obce Janov nad Nisou.

2. Účastníci shodně konstatují, že ceny směňovaných nemovitostí jsou stejné. Po provedení směny budou tedy účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou žádné další nároky.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 55 bylo schváleno

* Návrh prodeje pozemku ppč. 1631/6 -- trvalý travní porost o celkové výměře 1 337 m2

Zájemci:

- G. M.

- P. H. a D. G.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, navrhuje zveřejnění prodeje a vypracování znaleckého posudku

jistiny: 5.000,- Kč

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje a vypracování znaleckého posudku na pozemek ppč. 1631/6 -- trvalý travní porost o celkové výměře 1 337 m2 rozděleného na ppč. 1631/16 -- o výměře 331 m2 a ppč. 1631/6 o výměře 1 006 m2.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 56 bylo schváleno

* Návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 4290/ULB/2020 (pozemek p.p č 873/12 v k. ú. Hraničná nad Nisou)

ZO souhlasilo s bezúplatným převodem usnesením č. 75/2017.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 4290/ULB/2020, kterou se převádí pozemek, pozemková parcela č. 873/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, chráněná krajinná oblast, v k. ú. Hraničná nad Nisou, obci Janov nad Nisou z vlastnictví státu do vlastnictví obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 57 bylo schváleno

* Návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 3176/ULB/2020 (pozemek p.p.č. 873/13 v k.ú. Hraničná nad Nisou).

ZO souhlasilo s bezúplatným převodem usnesením č. 75/2017.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 3176/ULB/2020, kterou se převádí pozemek, pozemková parcela č. 873/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, chráněná krajinná oblast, v k. ú. Hraničná nad Nisou, obci Janov nad Nisou z vlastnictví státu do vlastnictví obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 58 bylo schváleno

*Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011123/VB/2 na pozemku ppč. 217/15 k. ú. Hraničná nad Nisou na umístění zařízení distribuční soustavy -- zemního kabele NN pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

Cena: 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ( minimálně 1.000,- Kč + DPH).

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4011123/VB/2 na pozemku ppč. 217/15 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ( minimálně 1.000,- Kč + DPH).

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 59 bylo schváleno

4. Rozpočtové změny

- Mgr. David seznámil zastupitele s následujícími rozpočtovými změnami:

Rozpočtová opatření:

V 5311 5171 40.000,- oprava Yetti
V 6409 5362 31.059,- CÚ -- za vynětí půdy
V 3631 6121 21.000,- MK -- sloupy osvětlení
V 3113 6121 300.000,- škola sociálky vysoutěžená cena je vyšší + PD nebyla součástí
P   4222 270,- doplatek dotace
P 6171 2322 24.000,- pojistné náhrady
P   1334 10.000,- za odnětí půdy
P   1335 1.000,- za odnětí půdy
P 2310 2133 1.210,- nájem
P 3632 2111 2.000,- pohřebnictví
P 3639 2119 8.000,- věcné břemeno
P 3113 2122 30.173,- ZŠ odpisy
P 3113 2229 31.447,- ZŠ vratka
P 6171 2212 3.100,- poplatky
V 6171 6121 - 280.859,-  

Příjem: 111.200,-

Výdej: 111.200,-

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje následující rozpočtová opatřeni č. 2/2020

Rozpočtová opatření:

V 5311 5171 40.000,-
V 6409 5362 31.059,-
V 3631 6121 21.000,-
V 3113 6121 300.000,-
P   4222 270,-
P 6171 2322 24.000,-
P   1334 10.000,-
P   1335 1.000,-
P 2310 2133 1.210,-
P 3632 2111 2.000,-
P 3639 2119 8.000,-
P 3113 2122 30.173,-
P 3113 2229 31.447,-
P 6171 2212 3.100,-
V 6171 6121 - 280.859,-

Příjem: 111.200,-

Výdej: 111.200,-

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 60 bylo schváleno

5. Smlouva o poskytování příspěvku na neinvestiční výdaje provozu MŠ

- Mgr. D. David seznámil přítomné se smlouvou - Smlouva poskytování příspěvku na neinvestiční výdaje provozu školského zařízení -- mateřské školy.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje smlouvu mezi obcemi Janov nad Nisou a Bedřichov o poskytování neinvestičních výdajů provozu školního zařízení -- mateřské školy.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 61 bylo schváleno

6. Různé a interpelace

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že byl schválen Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2019 a Závěrečný účet Dopravního sdružení obcí Jablonecka za rok 2019

- zastupitelé toto berou na vědomí

- Mgr. David informoval o omezeném provozu OÚ ve dnech 1. - 3. 7. 2020 z důvodu obnovy internetových rozvodů

- pan Surkov informoval zastupitele o nutnosti včasného zamluvení vánoční výzdoby pro letošní vánoční svátky

- Mgr. David sdělil přítomným, že 30.6. 2020 začne rekonstrukce sociálního zařízení v janovské škole

- Mgr. David sdělil přítomným, že nové kontejnerové stání u MŠ se začne budovat 29. 6. 2020.

7. Závěr

- na závěr Mgr. David popřál zastupitelům i občanům hezké léto a v 17.35 hodin ukončil 5. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: p. Pavel Pěnička, MUDr. Radek Fejgl

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h