Zápis - 03.11.2021

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 3. listopadu 2021

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov

Omluveni:

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 9 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. MUDr. Fejgl byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

Schválení programu

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

  2. Prodej majetku

  3. Podněty na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou

  4. Informace z komisí a výborů

  5. Inventarizace majetku

  6. Žádost o dotaci z rozpočtu obce Janov nad Nisou

  7. Mimořádná odměna dle §76 Zákona o obcích starostovi obce

  8. Různé

  9. Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku

* Návrh prodeje pozemků:

Zájemci: H.V. B., Mgr. P. V.

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje

* Návrh prodeje pozemků:

Zájemce: Ing. P. Š.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 500,- Kč/m2

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 -Usnesení č. 68 bylo schváleno

* Návrh prodeje pozemků:

Zájemce: T. L.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 -Usnesení č. 69 bylo schváleno

* Prodej pozemků:

-1437/11 - trvalý travní porost o výměře 1252 m2 k.ú. Loučná nad Nisou

-1438/3 - trvalý travní porost o výměře 186 m2 k.ú. Loučná nad Nisou

-část pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost o výměře 1368 m2 k. ú. Loučná nad Nisou označený dle geometrického plánu č. 370-347/2021 jako 1437/17 o výměře 168 m2

Pozemky jsou převedené od PÚ a proto budou prodány se služebností.

Zveřejnění prodeje: od 13. 10. 2021 do 28. 10. 2021

Prodej pozemků je podmíněn uzavřením dohody mezi právními zástupci o ukončení soudního sporu.

* Smlouva o výpůjčce nemovité věci č. 7713/ULB/2021

Obec Janov nad Nisou podala žádost u ÚZSVM o bezúplatný převod pozemku ppč. 471/1 k. ú. Janov nad Nisou na kterém se nachází „staré hřiště“.

Úřad nám sdělil, že nejprve musí dojít k uzavření „Smlouvy o výpůjčce nemovité věci“ a poté teprve dojde k bezúplatnému převodu.

Nyní nám byl zaslán návrh „Smlouvy o výpůjčce nemovité věci č. 7713/ULB/2021“ kterou by mělo schválit zastupitelstvo obce.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 -Usnesení č. 70 bylo schváleno

* Žádost o povolení umístění vrchniho vedení optického kabelu na sloupy veřejného osvětlení ve správě obce Janov nad Nisou podél silnice ppč. 882 k. ú. Hraničná nad Nisou.

* Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu „Optické propojení obcí Janov nad Nisou- Bedřichov

Žadatel: Mgr. P. F.

Vyjádření komise: pan Fotul již v srpnu loňského roku požádal o souhlas s provedením stavby: Optické propojení obcí Janov n. N. a Bedřichov a zároveň požádal o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na stavbu „Optické propojení obcí Janov nad Nisou – Bedřichov.

Obec schválila Smlouvu o smlouvě budoucí, ale pan F. ji s obcí neuzavřel.

Před cca 3 týdny najednou navěsil na sloupy veřejného osvětlení kabely, aniž by o tom obec informoval.

Komise nedoporučuje uzavření smlouvy ani nesouhlasí s umístěním kabelů na sloupy veřejného osvětlení.

* Využití zbylé části objektu čp. 517 v Janově nad Nisou

Na minulém zasedání ZO bylo dohodnuto, že se jednotlivé komise a výbory sejdou a vyjádří svůj názor na využití zbylé části objektu čp. 517 v Janově nad Nisou

Na základě těchto výsledků by mělo by být rozhodnuto

hlasování: PRO 7 PROTI 2 ZDRŽEL SE 0 -Usnesení č. 71 bylo schváleno (David, Pěnička)

3. Podněty na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou

Věc: Návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou – p. O. B.

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět zkonzultoval se zástupci obce, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žadatelé o změnu:

Návrh podal p. O. B.

Předmět podnětu:

Pozemky p.č. 60/2, 60/5, 60/6 a st.p.č. 242 v k.ú. Hraničná nad Nisou

Důvod změny:

Změna funkčního využití z objektu hromadné rekreace na rodinný dům

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemky p.č. 60/2, 60/5, 60/6 a st.p.č. 242 v k.ú. Hraničná nad Nisou jsou stabilizovanou plochou OK – plochy občanského vybavení – komerční zařízení.

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití pozemků p.č. 60/2, 60/5, 60/6 a st.p.č. 242 v k.ú. Hraničná nad Nisou ze stabilizované plochy OK – plochy občanského vybavení – komerční zařízení na stabilizovanou plochu BV – plochy obytné – bydlení v rodinných domech.

Vyjádření pořizovatele:

Nový Územní plán Janov nad Nisou byl Zastupitelstvem obce Janov nad Nisou vydán dne 19.9.2018.

Pozemky p.č. 60/2, 60/5, 60/6 a st.p.č. 242 v k.ú. Hraničná nad Nisou jsou v územním plánu stabilizovanou plochou OK – plochy občanského vybavení – komerční zařízení. Žadatelé navrhují změnu územního plánu na stabilizovanou plochu BV – plochy obytné – bydlení v rodinných domech z důvodu změny využití objektu na rodinný dům.

V katastru nemovitostí je objekt evidován jako stavba pro rodinnou rekreaci. Žadatel chce stavbu užívat jako rodinný dům. Stavba se nachází v území, kde je obytná zástavba převažujícím funkčním využitím.

Závěr:

Pořizovatel doporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit.

Možnost rozšíření stabilizované plochy pro bydlení na pozemcích p.č. 60/2, 60/5, 60/6 a st.p.č. 242 v k.ú. Hraničná nad Nisou pořizovatel navrhuje prověřit 1. změnou Územního plánu Janov nad Nisou.

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený p. O. B. dle důvodové zprávy. Možnost změny stabilizované plochy OK – plochy občanského vybavení – komerční zařízení na stabilizovanou plochu BV – plochy obytné – bydlení v rodinných domech na pozemcích p.č. 60/2, 60/5, 60/6 a st.p.č. 242 v k.ú. Hraničná nad Nisou bude prověřena 1. změnou Územního plánu Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 72 bylo schváleno

Věc: Návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou – Ing. A. D.

Důvodová zpráva

Oddělení územního a strategického plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět zkonzultoval se zástupci obce, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žadatelé o změnu:

Návrh podala Ing. A. D.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 427/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou o výměře 931 m2

Důvod změny:

Změna pozemku p.č. 427/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou na zastavitelnou plochu

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 427/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou je Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS na zastavitelnou plochu, zřejmě Plochu obytnou - bydlení v rodinných domech BV.

Vyjádření pořizovatele:

Nový Územní plán Janov nad Nisou byl Zastupitelstvem obce Janov nad Nisou vydán dne 19.9.2018. Žadatelka požaduje změnu pozemku p.č. 427/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou o výměře 931 m2 na zastavitelnou plochu.

Pořizovatel shledal, že v platném Územním plánu Janov nad Nisou je pozemek p.č. 427/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Pořizovatel prověřil podmínky v území a shledal, že se jedná o udržovaný pozemek u silnice III. třídy, který je prolukou mezi stávající zástavbou. Od komunikace je oddělen pásem vzrostlých stromů s pozůstatky dřevěného oplocení. V současné době je zřejmě využíván jako zahrada ke stávajícímu rekreačnímu domu. Z urbanistického hlediska se jedná o pozemek vhodný k zastavění, jedná se o proluku mezi zastavěnými plochami, takže umístěním rodinného domu by došlo k doplnění stávající zástavby podél silnice souladu s urbanistickou koncepcí obce. Zastavitelnost předmětného pozemku je však omezena stávajícími limity v území. Pozemek p.č. 427/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou se nachází ve III. zóně CHKO Jizerské hory. Přes pozemek protéká potok.

Vodní toky včetně údolní nivy jsou dle § 3 odst. b) zákona o ochraně přírody a krajiny významnými krajinnými prvky chráněnými ze zákona. Možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na části předmětného pozemku je třeba posoudit ve spolupráci s orgánem ochrany přírody a krajiny, kterým je v CHKO JH Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO JH. Dle vodního zákona je třeba u drobných vodních toků zachovat přístupnost vodního toku v šířce do 6 m od břehové čáry vodního toku. Při vymezování zastavitelné plochy je třeba také zohlednit stávající přípojky el. energie 35 kV a komunikačního vedení.

Závěr:

Pořizovatel doporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit. V současné době je však na území obce Janov nad Nisou vymezeno dostatečné množství rozvojových ploch pro bydlení. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci bude vyhodnocena v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu, kterou pořizovatel zpracuje po 4 letech od vydání územního plánu. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch v obci neprokáže, nebude možnost vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení v kategorii BV na části pozemku p.č. 427/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou změnou územního plánu prověřena. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci prokáže, bude možné zastavění předmětného pozemku pro bydlení prověřit změnou Územního plánu Janov nad Nisou.

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený Ing. A. D. dle důvodové zprávy. Možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p.č. 427/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou bude prověřena změnou Územního plánu Janov nad Nisou, a to za podmínky, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 73 bylo schváleno

Věc: Návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou – pí. M. F.

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět posoudil, vyhodnotil úplnost údajů a v souladu se zněním §44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žadatelé o změnu:

Návrh podala pí. M. F.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 407/2 v k.ú. Hraničná n.N.

Důvod změny:

Změna funkčního využití pozemku p.č. 407/2 v k.ú. Hraničná n.N. z důvodu umístění rodinného domu.

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 407/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou je Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS na zastavitelnou plochu pro bydlení, tj. zastavitelné Plochy obytné – bydlení v rodinných domech BV.

Vyjádření pořizovatele:

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o vydání nového Územního plánu Janov nad Nisou dne 19.9.2018, účinnosti nabyl územní plán 3.11.2018. Obecní úřad Janov nad Nisou obdržel návrh na změnu územního plánu dne 11.8.2021. Žadatel neuplatnil v procesu pořizování nového Územního plánu Janov nad Nisou v této věci námitku ani připomínku.

Pořizovatel uvádí, že pozemek p.č. 407/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov nad Nisou, je novým Územním plánem Janov nad Nisou vymezen jako Plocha smíšená nezastavěného území NS. Navrhovatelka požaduje zařazení předmětného pozemku mezi zastavitelné plochy pro bydlení pro umístění rodinného domu.

Pořizovatel uvádí, že pozemek p.č. 407/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou, je součástí rozsáhlé plochy travních porostů na jižním svahu v jihozápadní části obce. Na zastavěné plochy pro bydlení přímo nenavazuje, ale nachází mezi rozptýlenou zástavbou u veřejné komunikace evidované v KN. Ve skutečnosti se však jedná pouze o travnatou nezpevněnou pěší cestu v uvažované části neudržovanou, která v dnešní podobě nemá příznivé parametry pro realizaci a zajištění provozu rodinného domu. Pozemek leží ve III. zóně CHKO Jizerské hory.

Závěr:

Z výše uvedených důvodů pořizovatel ponechává na rozhodnutí Zastupitelstva obce Janov nad Nisou, zdali je v zájmu obce podpořit rozvoj bydlení na předmětném pozemku a návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit či nikoliv.

Pokud zastupitelstvo obce návrh na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p.č. 407/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou schválí, bude předložený návrh prověřen 1. změnou Územního plánu Janov nad Nisou, ale pouze za podmínky, že vyhodnocení v rámci zprávy o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci. Zprávu o uplatňování ÚP Janov nad Nisou pořizovatel zpracuje po 4 letech od vydání územního plánu. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch v obci neprokáže, nebude možnost vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení v kategorii BV na pozemku p.č. 407/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou změnou územního plánu prověřena.

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený pí. M. F. dle důvodové zprávy.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 74 bylo schváleno

Věc: Návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou – pí. M. F.

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět posoudil, vyhodnotil úplnost údajů a v souladu se zněním §44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žadatelé o změnu:

Návrh podala pí. M. F.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 411/1 v k.ú. Hraničná n.N.

Důvod změny:

Změna funkčního využití pozemku p.č. 411/1 v k.ú. Hraničná n.N. na zahradu (rekreační účel)

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 411/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou je Plochou přírodní NP v nezastavěném území

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití z kategorie Plochy přírodní NP na zahradu (rekreační účel).

Vyjádření pořizovatele:

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o vydání nového Územního plánu Janov nad Nisou dne 19.9.2018, účinnosti nabyl územní plán 3.11.2018. Obecní úřad Janov nad Nisou obdržel návrh na změnu územního plánu dne 11.8.2021. Žadatel neuplatnil v procesu pořizování nového Územního plánu Janov nad Nisou v této věci námitku ani připomínku.

Pořizovatel uvádí, že pozemek p.č. 411/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov nad Nisou, je novým Územním plánem Janov nad Nisou vymezen jako Plocha přírodní NP, součást lokálního biocentra LBC 25. Navrhovatelka požaduje vymezit předmětný pozemek pro zahradu (rekreační účel). Pořizovatel uvádí, že samostatné plochy pro zahrady se v ÚP Janov nad Nisou neuplatňují. Zahrady jsou zahrnuty společně se stavbami hlavními (většinou rodinné či rekreační domy) do ploch bydlení (popř. jiných ploch zastavitelných či zastavěných). Proto by předmětný pozemek musel být vymezen jako zastavitelná Plocha obytná – bydlení v rodinných domech BV.

Pořizovatel uvádí, že pozemek p.č. 411/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou, je součástí rozsáhlé plochy travních porostů s občasným výskytem skupin keřové či stromové zeleně na jižním svahu v jihozápadní části obce. Na zastavěné plochy pro bydlení nenavazuje, nachází u veřejné komunikace evidované v KN. Ve skutečnosti se však jedná pouze o travnatou nezpevněnou pěší cestu. Pozemek leží ve III. zóně CHKO Jizerské hory. Předmětný pozemek je coby lokální biocentrum LBC 25 součástí územního systému ekologické stability. Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3 písmene a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Vytváření územního systému ekologické stability je podle § 4 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Pro plochy biocenter jsou v územním plánu stanoveny zásady využití, které stanoví neumisťovat nové stavby a zařízení v plochách biocenter a biokoridorů mimo staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury a opatření protipovodňové ochrany, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu za podmínky, že tyto stavby zásadně nenaruší funkčnost a celistvost prvku ÚSES. Na předmětném pozemku tedy není možné připustit takové využití, které by mohlo vést k narušení ekologické stability v území.

Závěr:

Pořizovatel doporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou neschválit z důvodu ochrany přírody a krajiny v území.

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 411/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou předložený pí. M. F. dle důvodové zprávy.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 75 bylo schváleno

Věc: Návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou – Ing. Mgr. P. K.

Důvodová zpráva

Oddělení územního a strategického plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět zkonzultoval se zástupci obce, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žadatelé o změnu:

Návrh podal Ing. Mgr. P. K.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 56/7 v k.ú. Janov nad Nisou

Důvod změny:

Změna pozemku p.č. 56/7 v k.ú. Janov nad Nisou na funkční plochu určenou k zastavění

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 56/7 v k.ú. Hraničná nad Nisou je Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS funkční plochu určenou k zastavění RD nebo rekreační chatou

Vyjádření pořizovatele:

Nový Územní plán Janov nad Nisou byl Zastupitelstvem obce Janov nad Nisou vydán dne 19.9.2018. Žadatel požaduje změnu pozemku p.č. 56/7 v k.ú. Janov nad Nisou na funkční plochu určenou k zastavění RD nebo rekreační chatou.

Pořizovatel shledal, že v platném Územním plánu Janov nad Nisou je pozemek p.č. 56/7 v k.ú. Janov nad Nisou Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Pořizovatel prověřil podmínky v území a shledal, že se jedná pozemek v návaznosti na místní komunikaci, který přímo navazuje na zastavěné území stávající rodinné zástavby. Z urbanistického hlediska se tedy jedná o pozemek vhodný k zastavění. Zastavitelnost předmětného pozemku je však omezena stávajícími limity v území.

Pozemek p.č. 56/7 v k.ú. Janov nad Nisou se nachází ve IV. zóně CHKO Jizerské hory. Jihozápadní část pozemku zasahuje ochranné pásmo lesa. V severovýchodní části předmětného pozemku je umístěna trafostanice, jejíž ochranné pásmo limituje převážnou část pozemku v poloze u místní komunikace, kde by bylo možné situovat stavbu rodinného domu. V ochranném pásmu trafostanice nelze rodinný dům realizovat, tento prostor by v případě změny územního plánu bylo možné využívat pouze jako zahradu k rodinnému domu. Jedinou možností pro umístění menšího domu je severozápadní část předmětného pozemku na hranici s hřištěm a místní komunikací. Tato část pozemku není omezena ochrannými pásmy.

Závěr:

Z výše uvedených důvodů pořizovatel ponechává na rozhodnutí Zastupitelstva obce Janov nad Nisou, zdali je v zájmu obce podpořit rozvoj bydlení na předmětném pozemku a návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit či nikoliv. Pokud zastupitelstvo obce návrh na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p.č. 56/7 v k.ú. Janov nad Nisou schválí, bude předložený návrh prověřen 1. změnou Územního plánu Janov nad Nisou, ale pouze za podmínky, že vyhodnocení v rámci zprávy o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci. Zprávu o uplatňování ÚP Janov nad Nisou pořizovatel zpracuje po 4 letech od vydání územního plánu. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch v obci neprokáže, nebude možnost vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení v kategorii BV na pozemku p.č. 56/7 v k.ú. Hraničná nad Nisou změnou územního plánu prověřena.

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený Ing. Mgr. P. K. dle důvodové zprávy.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 76 bylo schváleno

Věc: Návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou – p. M. M.

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět zkonzultoval se zástupci obce, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žadatelé o změnu:

Návrh podali p. M. M.

Předmět podnětu:

Pozemky st.p.č. 142, p.č. 491/4 v k.ú. Janov nad Nisou

Důvod změny:

Využití volných prostorů uvnitř objektu č.p. 38, který je částečně využíván pro stávající lehkou výrobu f. ABGLASSBOHEMIA s.r.o., pro vybudování nových bytových jednotek.

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 491/4 v k.ú. Janov nad Nisou je stabilizovanou Plochou obytnou – smíšenou BS. Pozemek st.p.č. 142 v k.ú. Janov nad Nisou nový ÚP Janov n.N. vymezil jako stabilizovanou Plochu výroby a skladování VS.

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití pozemku st.p.č. 142 v k.ú. Janov nad Nisou na stabilizovanou Plochu centra – smíšenou BC z důvodu realizace nových bytových jednotek ve stávajícím objektu.

Vyjádření pořizovatele:

Nový Územní plán Janov nad Nisou byl Zastupitelstvem obce Janov nad Nisou vydán dne 19.9.2018.

ÚP Janov nad Nisou vymezil pozemek p.č. 491/4 v k.ú. Janov nad Nisou jako stabilizovanou Plochou obytnou – smíšenou BS a st.p.č. 142 v k.ú. Janov nad Nisou jako stabilizovanou Plochu výroby a skladování VS z důvodu lehké výroby a skladu (bižuterie) ve stávajícím objektu. Vzhledem k tomu, že výroba zabírá pouze část objektu o výměře 200 m2, uvažuje vlastník o realizaci nových bytových jednotek v nevyužitých prostorech stávajícího objektu.

Stabilizovaná Plocha výroby a skladování VS se nachází v lokalitě, kde převažují stabilizované Plochy obytné – smíšené BS, které se vyznačují smíšením funkce bydlení, ubytování a občanské vybavenosti. Výroba a skladování je v těchto plochách přípustná za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší a neomezí ostatní funkce ve svém okolí (v tomto případě převážně bydlení), což se u bižuterní výroby nepředpokládá.

Žadatel navrhuje změnu funkčního využití z Ploch výroby a skladování VS na Plochy obytné – centrální BC, které mají podobné funkční využití, ale v dané lokalitě nejsou v platném územním plánu vymezeny. Pořizovatel proto doporučuje změnu funkčního využití na Plochy obytné – smíšené BS. Stávající objekt je v katastru nemovitosti evidován jako objekt k bydlení. Za předpokladu dodržení hygienických limitů je možné objekt využívat k lehké výrobě i k bydlení, pokud funkce bydlení bude převažovat. Navržená změna není v rozporu s urbanistickou koncepcí obce.

Závěr:

Pořizovatel doporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit.

Možnost změny funkčního využití stabilizované Plochy výroby a skladování VS na Plochu obytnou – smíšenou BS na pozemku st.p.č. 142 v k.ú. Janov nad Nisou pořizovatel navrhuje prověřit 1. změnou Územního plánu Janov nad Nisou. Ta bude zahájena nejpozději na základě Zprávy o uplatňování ÚP Janov nad Nisou, která bude zpracována po 4 letech od vydání nového ÚP Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 77 bylo schváleno

Věc: Návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou – Mgr. O. M.

Důvodová zpráva

Oddělení územního a strategického plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět zkonzultoval se zástupci obce, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žadatelé o změnu:

Návrh podal Mgr. O. M.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 421/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou o výměře 1256 m2

Důvod změny:

Změna pozemku p.č. 421/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou na zastavitelnou plochu

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 421/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou je Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS na zastavitelnou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech BV.

Vyjádření pořizovatele:

Nový Územní plán Janov nad Nisou byl Zastupitelstvem obce Janov nad Nisou vydán dne 19.9.2018. Žadatel navrhuje změnu pozemku p.č. 421/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou o výměře 1256 m2 na zastavitelnou plochu.

Pořizovatel shledal, že v platném Územním plánu Janov nad Nisou je pozemek p.č. 421/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Pořizovatel prověřil podmínky v území a shledal, že se jedná o pozemek se vzrostlou zelení, která tvoří přechod mezi zastavěným územím a volnou krajinou. Z urbanistického hlediska se jedná o pozemek vhodný k zastavění. Přímo navazuje na zastavěné území se založenou druhou urbanizační osou se stávající zástavbou. Dle doložené fotodokumentace se na předmětném pozemku historicky nacházely hospodářské budovy. Pozemek je přístupný z obecní komunikace přes pozemky 418/4 a 873/7 v k.ú. Hraničná nad Nisou, ke kterým je pro předmětný pozemek zřízeno věcné břemeno cesty, resp. věcné břemeno chůze a jízdy. Nachází se ve IV. zóně CHKO Jizerské hory a přes pozemek je vedena radioreléová trasa, přesto lze o vymezení zastavitelné plochy na tomto pozemku uvažovat. Jinak předmětný pozemek není zatížen dalšími limity. Umístění rodinného domu by nenarušilo stávající urbanistickou strukturu v území v souladu s urbanistickou koncepcí obce.

Závěr:

Pořizovatel doporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci bude vyhodnocena v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu, kterou pořizovatel zpracuje po 4 letech od vydání územního plánu. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch v obci neprokáže, nebude možnost vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení v kategorii BV na pozemku p.č. 421/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou změnou územního plánu prověřena. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci prokáže, bude možné zastavění předmětného pozemku pro bydlení prověřit změnou Územního plánu Janov nad Nisou.

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený Mgr. O. M. dle důvodové zprávy. Možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p.č. 421/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou bude prověřena změnou Územního plánu Janov nad Nisou, a to za podmínky, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu ÚP Janov nad Nisou prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 78 bylo schváleno

Věc: Návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou – Ing. M. P. a Ing. Z. P.

Důvodová zpráva

Oddělení územního a strategického plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět zkonzultoval se zástupci obce, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žadatelé o změnu:

Návrh podali Ing. M. P. a Ing. Z. P.

Předmět podnětu:

Část pozemku p.č. 144/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou dle zákresu do situace, 2 varianty řešení

Důvod změny:

Změna části pozemku p.č. 144/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou na zastavitelný pro bydlení

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 144/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou je Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS na Plochy obytné - bydlení v rodinných domech – rozptýlené BR.

Vyjádření pořizovatele:

Nový Územní plán Janov nad Nisou byl Zastupitelstvem obce Janov nad Nisou vydán dne 19.9.2018.

Žadatelé požadují změnu části pozemku p.č. 144/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou na zastavitelnou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech - rozptýlené BR z důvodu výstavby rodinného domu, a to ve dvou variantách dle předložené situace.

Prioritní návrh zahrnuje variantu 1, která navrhuje k zastavění jihozápadní část předmětného pozemku v jeho horní části za účelem většího oslunění a z důvodu atraktivnějších výhledů. Pořizovatel považuje tuto variantu za nevhodnou, a to z důvodu vymezení zastavitelné plochy ve volné krajině bez adekvátního přístupu z veřejné komunikace, v poloze pohledově exponované, z hlediska ochrany přírody a krajiny nepřiměřenou.

Druhotný návrh zahrnuje variantu 2, která navrhuje k zastavění jihovýchodní část pozemku. Pořizovatel považuje tuto variantu za vhodnější, a to z důvodu vymezení zastavitelné plochy u místní komunikace v proluce mezi stávající zástavbou, což by zároveň znamenalo jednodušší napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

Pozemek p.č. 144/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou je limitován nadzemním vedením el. energie 35 kV včetně ochranného pásma a ochranným pásmem lesa. Nachází se ve III. zóně CHKO Jizerské hory, dotčeným orgánem ve věci ochrany přírody a krajiny je tedy Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO JH.

Závěr:

Pořizovatel doporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci bude vyhodnocena v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu, kterou pořizovatel zpracuje po 4 letech od vydání územního plánu. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch v obci neprokáže, nebude možnost vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení v kategorii BR na části pozemku p.č. 144/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou změnou územního plánu prověřena. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci prokáže, bude možnost zastavění části předmětného pozemku pro bydlení prověřena změnou Územního plánu Janov nad Nisou.

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený Ing. M. P. a Ing. Z. P. dle důvodové zprávy. Možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na části pozemku p.č. 144/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou, var. 2, bude prověřena změnou Územního plánu Janov nad Nisou, a to za podmínky, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 79 bylo schváleno

Věc: Návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou – p. K. R.

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět posoudil, vyhodnotil úplnost údajů a v souladu se zněním §44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žadatelé o změnu:

Návrh podal p. K. R.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 42/2 v k.ú. Hraničná n.N.

Důvod změny:

Změna funkčního využití pozemku p.č. 42/2 v k.ú. Hraničná n.N. na zastavitelnou plochu pro stavbu RD

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 42/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou je Plochou smíšenou nezastavěného území NS v nezastavěném území

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití z kategorie NS na zastavitelnou plochu (předpokládá se Plocha obytná – bydlení v rodinných domech – rozptýlené BR)

Vyjádření pořizovatele:

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o vydání nového Územního plánu Janov nad Nisou dne 19.9.2018, účinnosti nabyl územní plán 3.11.2018.

Pořizovatel uvádí, že pozemek p.č. 42/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov nad Nisou, je novým Územním plánem Janov nad Nisou vymezen jako Plocha smíšená nezastavěného území NS. Podatel požaduje vymezit předmětný pozemek jako zastavitelnou plochou pro bydlení za účelem výstavby rodinného domu.

Pořizovatel uvádí, že pozemek p.č. 42/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou úzkého protáhlého tvaru vybíhá směrem od komunikace do volné krajiny. Předmětný pozemek sice přímo navazuje na veřejnou komunikace, přístup je ale vzhledem k příkrému svahu komplikovaný. Na zastavěné území tento pozemek navazuje, ale s ohledem na stávající zástavbu v území by objekt pro bydlení musel být situován ve druhé urbanizační ose. Z hlediska urbanistické struktury v lokalitě, kde je stávající zástavba řazena podél místní komunikace, není vytvoření druhé urbanizační osy i vzhledem ke svažitým terénním podmínkám žádoucí. Navíc je pozemek limitován ochranným pásmem lesa, se kterým po celé délce pozemku přímo sousedí. Dále přes pozemek prochází vedení el.energie 35kV, které by s umístěním rodinného domu nekolidovalo. Pozemek se nachází ve III. zóně CHKO Jizerské hory, dotčeným orgánem v oblasti ochrany přírody a krajiny je tedy AOPK ČR, Správa CHKO Jizerské hory.

Z výše uvedených důvodů pořizovatel doporučuje zachovat stávající funkční využití pozemku p.č. 42/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou v platném Územním plánu Janov nad Nisou a žadateli nevyhovět. Důvodem je urbanisticky nepříznivý charakter předmětného pozemku z hlediska umístění stavby na pozemku, přístupu a limitů v území.

Závěr:

Pořizovatel doporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou neschválit.

Pokud zastupitelstvo obce návrh na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p.č. 42/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou schválí, bude předložený návrh prověřen 1. změnou Územního plánu Janov nad Nisou, ale pouze za podmínky, že vyhodnocení v rámci zprávy o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci. Zprávu o uplatňování ÚP Janov nad Nisou pořizovatel zpracuje po 4 letech od vydání územního plánu. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch v obci neprokáže, nebude možnost vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení v kategorii BV na pozemku p.č. 42/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou změnou územního plánu prověřena.

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 42/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou předložený p. K. R. dle důvodové zprávy.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 80 bylo schváleno

Věc: Návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou – Bc. V. Z. a Ing. arch. V. Z.

Důvodová zpráva

Oddělení územního a strategického plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět zkonzultoval se zástupci obce, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žadatelé o změnu:

Návrh podali Bc. V. Z. a Ing. arch. V. Z.

Předmět podnětu:

Jihovýchodní části pozemků p.č. 121/2 a 121/10 v k.ú. Janov nad Nisou o výměře cca 700 m2

Důvod změny:

Umístění stavby rodinného domu

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Ćásti pozemků p.č. 121/2 a 121/10 v k.ú. Janov nad Nisou jsou Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS na Plochy obytné - bydlení v rodinných domech BV.

Vyjádření pořizovatele:

Nový Územní plán Janov nad Nisou byl Zastupitelstvem obce Janov nad Nisou vydán dne 19.9.2018. Žadatelé požadují změnu části pozemků p.č. 121/2 a 121/10 v k.ú. Janov nad Nisou o výměře cca 700 m2 na zastavitelnou pro bydlení. Celková výměra předmětných pozemků činí 5180 m2.

Pořizovatel shledal, že v platném Územním plánu Janov nad Nisou jsou předmětné části pozemků p.č. 121/2 a 121/10 v k.ú. Janov nad Nisou Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Jedná o pozemky, které byly upraveny při stavbě stávajícího rodinného domu. Velikost pozemků je dostatečná pro výstavbu dalšího objektu pro bydlení. Předložená plocha přímo navazuje na zastavěnou plochu rozptýleného bydlení v návaznosti na veřejnou účelovou komunikaci, dle názoru pořizovatele by vymezením plochy pro bydlení nedošlo k narušení urbanistické struktury zástavby v území. Předmětné pozemky se nachází ve III. zóně CHKO Jizerské hory a limituje je ochranné pásmo lesa. Možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na části předmětných pozemků by v rámci procesu pořizování změny územního plánu by dále posoudily příslušné dotčené orgány. Je také na rozhodnutí obce, zdali podpoří rozvoj bydlení v tomto území.

Závěr:

Pořizovatel doporučuje návrh na pořízení změny ÚP Janov nad Nisou schválit.

Předložený návrh bude prověřen 1. změnou Územního plánu Janov nad Nisou, ale pouze za podmínky, že vyhodnocení v rámci zprávy o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci. Zprávu o uplatňování ÚP Janov nad Nisou pořizovatel zpracuje po 4 letech od vydání územního plánu. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch v obci neprokáže, nebude možnost vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení v kategorii BV na částech pozemků p.č. 121/2 a 121/10 v k.ú. Janov nad Nisou změnou územního plánu prověřena.

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený Bc. V. Z. a Ing. arch. V. Z. dle důvodové zprávy. Možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení pro jeden rodinný dům na části pozemků p.č. 121/2 a 121/10 v k.ú. Janov nad Nisou bude prověřena změnou Územního plánu Janov nad Nisou, a to za podmínky, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 81 bylo schváleno

4. Informace z komisí a výborů

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 82 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 83 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 84 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 85 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 86 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 87 bylo schváleno

5. Inventarizace majetku

6. Žádost o dotaci z rozpočtu obce Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000,- Kč na akci „Jizerská magistrála 2021/2022“, Jizerské o.p.s.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Jizerskou o.p.s. na projekt „Jizerská magistrála 2021/2022“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 88 bylo schváleno

7. Mimořádná odměna dle §76 Zákona o obcích starostovi obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h