Zápis - 06.10.2021

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 6. října 2021

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov

Omluveni:

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.56 hodin za přítomnosti 9 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Bürgerová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. Pospíšilová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 55/2021 -- revokace Usnesení č. 56/2021 - splněno Usnesení č. 57/2021 - revokace Usnesení č. 58/2021 - splněno Usnesení č. 59/2021 -- splněno Usnesení č. 60/2021 - splněno Usnesení č. 61/2021 - splněno

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu p. Pěničky a MUDr. Fejgla, zda mají připomínky k minulému zápisu -- nemají, ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

Schválení programu

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu

- zastupitelé nemají připomínky

- Mgr. David dává hlasovat o programu v tomto pořadí:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku

3) Rozpočtové změny

4) Nařízení č.1/2021

4) Různé

5) Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku

Žádost o odkoupení pozemků v k.ú. Loučná nad Nisou

-1437/11 - trvalý travní porost o výměře 1252 m2

-1438/3 - trvalý travní porost o výměře 186 m2

-1437/17 - trvalý travní porost o výměře 168 m2, viz nový geometrický plán

- zájemce: J. M.

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje, navrhuje prodat ppč. 1438/3 a 1437/17 za stejnou cenu jako ppč. 1437/11 k. ú. Loučná nad Nisou.

Pozemky jsou převedené od PÚ a proto budou prodány se služebností.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemků: 1437/11 - trvalý travní porost o výměře 1252 m2, ppč.1438/3- trvalý travní porost o výměře 186 m2 a část pozemku ppč. 1437/13 - trvalý travní porost o celkové výměře 1368 m2 označené dle GP č. 370-347/2021 jako ppč. 1437/17 o výměře 168 m2 a navrhuje cenu 460,- Kč/m2.

hlasování: PRO 6 PROTI 2 ZDRŽEL SE 1

(P. Kittel, MUDr. R. Fejgl) (Mgr. M. Bürgerová)

-Usnesení č. 62 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu Mgr. D. Davida k zajištění vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku č. 1750/1 k.ú. Loučná nad Nisou .

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 63 bylo schváleno

Využití zbylé části objektu čp. 517 v Janově nad Nisou

Na minulém zasedání ZO starosta vyzval zastupitele, aby se zamysleli nad využitím zbylé části objektu čp. 517 v Janově nad Nisou

V podstatě jsou 3 možnosti:

- objekt prodat

- nechat vypracovat projekt a prodat s projektem s tím, že musí být projekt dodržen

- nechat vypracovat projekt a realizaci by provedla obec

Vyjádření komise: komise přenechává výběr možností na zastupitelích

Po diskuzi o návrzích různým možností se zastupitelé shodli na tom, že starosta Mgr. David osloví Studio Raketoplán, pana Ing. arch Pavla Nalezeného, s žádostí o vypracování projektu na „nádvoří" bez sousedícího obecního domu č.p. 517. A to, dle časových možností Studia Raketoplán, do příštího zasedání ZO Janov nad Nisou.

Žádost o příspěvek na vybudování kanalizační přípojky.

Žadatel: P. P.

délka kanalizační přípojky: 51 m

Vyjádření komise: komise souhlasí s poskytnutím příspěvku

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vybudování kanalizační přípojky k objektu čp. 218 Hraničná nad Nisou ve výši 15.300,- Kč paní P. P.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 64 bylo schváleno

Žádost o příspěvek na vybudování kanalizační přípojky.

Žadatel: V. K.

délka kanalizační přípojky: 19 m

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vybudování kanalizační přípojky k objektu čp. 201 Hraničná nad Nisou ve výši 5.700,- Kč panu V. K.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 65 bylo schváleno

3. Rozpočtové změny č. 4/2021

- Mgr. David seznámil zastupitele s následujícími rozpočtovými změnami:

Věc: změna rozpočtu č. 4/2021

Předkládá: Eva Hobzová

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
P 1121 267.800,- daně
P 4111 31.000,- volby 98071
V 6114 5029 23.194,- 98071
V 6114 5139 676,- 98071
V 6114 5175 1.274,- 98071
V 6114 5169 5.856,- 98071
P 4116 573.959,09 103533063
P 4116 101.286,91 103133063
V 3113 5336 573.959,09 103533063
V 3113 5336 101.286,91 103133063
V 2321 6129 37.800,- přípojka
V 2212 5171 230.000,- opravy silnic

Příjem celkem: 974.046,-

Výdej celkem: 974.046,-

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č. 4/2021

- OdPa Pol
P 1121 267.800,-
P 4111 31.000,-
V 6114 5029 23.194,-
V 6114 5139 676,-
V 6114 5175 1.274,-
V 6114 5169 5.856,-
P 4116 573.959,09
P 4116 101.286,91
V 3113 5336 573.959,09
V 3113 5336 101.286,91
V 2321 6129 37.800,-
V 2212 5171 230.000,-

Příjem celkem: 974.046,-

Výdej celkem: 974.046,-

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 -Usnesení č. 66 bylo schváleno

4. Nařízení č. 1/2021

- Mgr. David seznámil zastupitele s nařízením, kterým se vymezuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků, a kterým se vymezují místní komunikace a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Z důvodu stále se opakujících žádostí občanů o zařazení do plánu zimní údržby, předkládá aktualizované nařízení pod č. 1/2021. Jedná se hlavně o aktualizaci seznamu udržovaných a neudržovaných -- důvodová zpráva přiložena.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje nařízení č. 1/2021.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 67 bylo schváleno

5. Různé

- Mgr. Daniel David ukázal zastupitelů a přítomným návrh nové fasády na na místní poště -- č.p. 354, Janov nad Nisou s tím, že projekt na zateplení a fasádu se připravuje

- Mgr. Daniel David požádal členy komisí, aby do příštího zasedání ZO ( tj. 3. 11.2021) připravili zprávy o jejich činnosti v tomto roce

6. Závěr

V 17.50 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 8. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: Vendula Pospíšilová, Mgr. Marie Bürgerová

Zapsala: R. Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h