Zápis - 31.03.2021

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 31. března 2021

Přítomni: Mgr. Daniel David, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov

Omluveni: Mgr. Marie Bürgerová

1. Zahájení.

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 6 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. Mádlová byla zvolena členem návrhové komise

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

v 17, 01 hod. přichází p. Surkov – 7 členů

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

v 17, 03 hod. přichází pí. Pospíšilová – 8 členů

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku

3) Rozpočtové změny č. 1/2021

4) Přidělení dotací v rámci dotačních fondů na rok 2021

5) Žádost o dotaci z dotačního fondu – Program obnovy venkova

6) Změna přílohy č.1 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou p.o.

7) Akční plán na rok 2021 – Komunitní plán sociálních a navazujících služeb Jablonecka 2020 -2023

8) Různé a interpelace

9) Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku.

* Žádost o odkoupení části pozemku ppč. 69/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 558 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou

Zájemce: Manželé R. M. a S. K.

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje

- zastupitelé souhlasí s názorem komise

* Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby: „IZ-12-4000941/VB2 JN-Janov nad Nisou. st.p.č. 114,SVOD+SS100“ na pozemku ppč. 822/2 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IZ-12-4000941/VB2 JN-Janov nad Nisou st.p.č. 114, SVOD+SS100 na pozemku ppč. 822/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 - usnesení č. 19 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na kanalizační přípojku na pozemku ppč. 1631/1 k. ú. Loučná nad Nisou pro vlastníka objektu RD č. p. 70, stpč. 506 a ppč. 1631/4 k. ú. Loučná nad Nisou.

- Zájemce: G. M.

- Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy za cenu 200,- Kč za bm.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na kanalizační přípojku na pozemku ppč. 1631/1 k. ú. Loučná nad Nisou pro vlastníka objektu RD č. p. .., stpč. ... a ppč. ... k. ú. Loučná nad Nisou. Cena bude činit 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 20 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na umístění a provozování komunikačního zařízení a vedení a zařízení na pozemku ppč. 1327/1 k. ú. Janov nad Nisou pro CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

(Smlouva o smlouvě budoucí schválena usn. č. 93/2019, cena 200,- Kč/bm+ DPH v zákonné výši)

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na umístění a provozování komunikačního zařízení na pozemku ppč. 1327/1 k. ú. Janov nad Nisou pro pro CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 za cenu 1.200,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 21 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4011123/VB/2 na pozemku ppč. 217/15 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

(Smlouva o smlouvě budoucí schválena usn. č. 59/2020, cena 200,- Kč za bm + DPH v zákonné výši, min. 1.000,- Kč)

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy ( 2 bm)

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4011123/VB/2 na pozemku ppč. 217/15 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 22 bylo schváleno

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4011202/VB/002 na pozemku ppč. 887 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ( minimálně 1.000,- Kč + DPH).

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 23 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 24 bylo schváleno

* Žádost o snížení či odpuštění nájemného za pronájem pozemků z důvodu epidemie COVID-19 a nemožnosti provozování lyžařských areálů.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 25 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 26 bylo schváleno

3. Rozpočtové změny č. 1/2021.

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
V 6402 5364 32,- vratka za volby
V 2292 5323 1.040,- doprava JB
P 1122 1.164.130,- DPPO
V 6399 5365 1.164.130,- DPPO
V 6171 6121 - 1.072,-

Příjem celkem: 1.164.130,-

Výdej celkem: 1.164.130,-

OdPa Pol
V 6402 5364 32,- vratka za volby
V 2292 5323 1.040,- doprava JB
P 1122 1.164.130,- DPPO
V 6399 5365 1.164.130,- DPPO
V 6171 6121 - 1.072,-

Příjem celkem: 1.164.130,-

Výdej celkem: 1.164.130,-

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 27 bylo schváleno

4. Přidělení dotací v rámci dotačních fondů na rok 2021.

Žadatel Sídlo/bydliště IČ/datum narození Projekt Výše podpory
TJ Sokol Janov z.s. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 6 533,00 Kč
TJ Sokol Janov z.s. 44223692 Turnaj Open 7 058,00 Kč
Janovských 11a 19 km, z.s. Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 km 12 333,00 Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4 Jablonec nad Nisou 79481 Mariánská pouť 6 667,00 Kč
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov nad Nisou 448 60253541 Advent 14 733,00 Kč
Adam Kulich Janov nad Nisou xxx Rozsvěcení vánočního stromu 3 000,00 Kč
Adam Kulich Janov nad Nisou xxx Stezka odvahy 6 500,00 Kč
Žadatel Sídlo/bydliště IČ/datum narození Projekt Výše podpory
TJ Sokol Janov z.s. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 6 533,00 Kč
TJ Sokol Janov z.s. 44223692 Turnaj Open 7 058,00 Kč
Janovských 11a 19 km, z.s. Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 km 12 333,00 Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4 Jablonec nad Nisou 79481 Mariánská pouť 6 667,00 Kč
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov nad Nisou 448 60253541 Advent 14 733,00 Kč
Adam Kulich Janov nad Nisou xxx Rozsvěcení vánočního stromu 3 000,00 Kč
Adam Kulich Janov nad Nisou xxx Stezka odvahy 6 500,00 Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

- Mgr. Kulich konstatuje, že je zde ve střetu zájmů.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

-usnesení č. 28 bylo schváleno (Mgr. Kulich)

Žadatel Adresa Počet členů Požadovaná dotace Získaná dotace
Školní sportovní klub v Janově n. N. Janov nad Nisou 374, 468 11 103 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504, 46811 111 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov n. N. 55 17 500,00 Kč 17 500,00 Kč
Žadatel Adresa Počet členů Požadovaná dotace Získaná dotace
Školní sportovní klub v Janově n. N. Janov nad Nisou 374, 468 11 103 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504, 46811 111 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov n. N. 55 17 500,00 Kč 17 500,00 Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

Hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 29 bylo schváleno

5. Žádost o dotaci z dotačního fondu – Program obnovy venkova.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 30 bylo schváleno

6. Změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 31 bylo schváleno

7. Akční plán – Komunitní plán sociálních a navazujících služeb Jablonecka 2020 – 2023 na rok 2021.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 32 bylo schváleno

8. Různé a interpelace.

9. Závěr.

V 17,25 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: p. Pavel Pěnička, p. Pavel Kittel

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h