Zápis - 07.09.2022

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 7. září 2022

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov

Omluveni: Mgr. Adam Kulich

1. Zahájení.

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 6 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. Pospíšilová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. MUDr. Fejgl byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

v 17,06 hodin přichází Mgr. M. Bürgerová – 7 členů

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku

3) Rozpočtové změny č. 4/2022

4) Žádost o dotaci z rozpočtu obce Janov nad Nisou

5) Podněty na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou

6) Různé

7) Závěr

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce.

* Prodej části pozemku ppč. 523/1 – trvalý travní porost o celkové výměře 326 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označený geometrickým plánem č.1452-40/2022 jako 523/1 o výměře 230 m2

Žadatelé: S.a Z. K.

cena činí 61. 000,- Kč

zveřejněno bylo od 1.7.2022 do 16.7.2022

jistina byla uhrazena ve výši 5.000,- Kč

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 74 bylo schváleno

* Prodej části pozemku ppč. 523/1 – trvalý travní porost o celkové výměře 326 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označený geometrickým plánem č. 1452-40/2022 jako 523/7 o výměře 96 m2

Žadatel: J. K.

cena činí 26. 100,- Kč.

zveřejněno bylo od 1.7.2022 do 16.7.2022

jistina byla uhrazena ve výši 5.000,- Kč

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 75 bylo schváleno

* Prodej pozemku ppč. 854/2- ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 154 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou

Zájemce: M. S.

Zveřejněno: 9.5.2022 – 25.5.2022

Cena dle znaleckého posudku: 46.810,- Kč

Cena za vypracování znaleckého posudku: 1.870,- Kč

zveřejněno bylo od 9.5.2022 do 25.5.2022

Jistina byla uhrazena ve výši 5.000,- Kč

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 76 bylo schváleno

* Žádost o prodej části pozemku ppč. 832/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 372 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 709-149/2022 jako 832/5 o výměře 267 m2.

Zájemci: Manželé K.

Vyjádření komise: Komise prodej doporučuje, GP byl dodán, znalecký posudek byl vypracován.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 77 bylo schváleno

* Žádost o uzavření směnné smlouvy na pozemky takto:

v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, IČ: 00262358

za

v majetku Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451

zájemce: Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

vyjádření komise: komise směnu doporučuje a navrhuje nechat vypracovat geometrický plán a znalecké posudky

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 78 bylo schváleno

v 17,15 hodin přichází p. M. Surkov – 8 členů

* Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-4000941/VB/02na ppč. 822/2 k. ú. Hraničná nad Nisou na umístění, provozování a opravy Zařízení distribuční soustavy (podzemní kabelové vedení NN) pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874//, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 3.100,- Kč + DPH v zákonné výši.

(Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením č. 58/2021.)

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 79 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4020621/VB/03 na ppč. 826/1 k. ú. Hraničná nad Nisou na umístění, provozování a opravy Zařízení distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN) pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874//, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

(Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením č. 49/2021.)

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 80 bylo schváleno

*Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IP-12-4013886/VB1 JN-Janov n. N. Hraničná 713/13 – svod, SS100 na pozemku ppč. 805/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 2.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 81 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na umístění, provozování a opravy vedení vodovodního potrubí na pozemku ppč. 1470/1 k. ú. Loučná nad Nisou pro majitele objektu čp. - Loučná nad Nisou

Výměra VB činí 44 m

Cena bude činit 4.400,- Kč + DPH v zákonné výši.

Žadatelé manželé K.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 82 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 83 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 84 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 85 bylo schváleno

3. Rozpočtové změny č. 4/2022.

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
P 3639 2119 5.000,- VB
P 4111 3.283,10 dotace 98043
P 1112 100.000,- daně
P 1334 1.000,- za odnětí půdy
P 1335 3.000,- za odnětí půdy
P 1342 200.000,- rekreační poplatky
P 1356 7.000,- dobývání nerostů
P 3639 2131 20.000,- pronájem
P 3639 3111 1.600.000,- prodej pozemků
P 6171 2321 1.700,- dar
P 6310 2141 45.000,- úroky
V 2212 6121 - 4.700.000,- MK
V 2212 5171 4.700.000,- MK
V 3399 5169 11.000,- jarmark
V 5311 5171 11.000,- oprava
V 6171 5021 32.000,- odměny komisím
V 6171 5163 30.000,- poplatky
V 6171 6121 1.901.988,10

Příjem celkem: 1.985.983,10

Výdej celkem: 1.985.983,10

. OdPa Pol
P 3639 2119 5.000,-
P 4111 3.283,10
P 1112 100.000,-
P 1334 1.000,-
P 1335 3.000,-
P 1342 200.000,-
P 1356 7.000,-
P 3639 2131 20.000,-
P 3639 3111 1.600.000,-
P 6171 2321 1.700,-
P 6310 2141 45.000,-
V 2212 6121 - 4.700.000,-
V 2212 5171 4.700.000,-
V 3399 5169 11.000,-
V 5311 5171 11.000,-
V 6171 5021 32.000,-
V 6171 5163 30.000,-
V 6171 6121 1.901.988,10

Příjem celkem: 1.985.983,10

Výdej celkem: 1.985.983,10

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 86 bylo schváleno

4. Žádost o dotaci z rozpočtu obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 87 bylo schváleno

5. Podněty na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou.

- Návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou – pí. M. B.

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a strategického plánování MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět vyhodnotil, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí.

Žadatel o změnu:

Návrh podal pí. M. B.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 25/3 v k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou.

Důvod změny:

Změna z ostatní plochy na stavební pozemek (dle KN).

Návrh změny:

Stav dle platného Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 25/3 v k.ú. Janov nad Nisou je zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS

Návrh vlastníka pozemku na změnu:

Změna funkčního využití z Ploch smíšených nezastavěného území NS na stavební pozemek, konkrétní využití není v žádosti uvedeno.

Vyjádření pořizovatele :

Pozemek p.č. 25/3 v k.ú. Janov nad Nisou je zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS, které za určitých podmínek umožňují pouze umístění některých staveb pro ochranu přírody a krajiny, staveb související dopravní a technické infrastruktury a staveb pro zemědělské hospodaření. Výstavba rodinných a rekreačních domů není přípustná. Žadatelka navrhuje změnu funkčního využití z Ploch smíšených nezastavěného území NS na stavební pozemek, ale neuvádí konkrétní předpokládané využití. Pořizovatel se domnívá, že vzhledem k funkčnímu zařazení okolní zástavby, se z pohledu funkčního využití ploch s rozdílným způsobem využití jako nejpříhodnější nabízí kategorie BS Plochy obytné – smíšené.

Pořizovatel se však domnívá, že předmětný pozemek není vhodný pro rozvoj zástavby v území. Jedná se o samostatný pozemek o výměře 1078 m2, mimo zastavěné území. Vymezení zastavitelné plochy na pozemku by představovalo narušení založené urbanistické struktury obce, protože vybíhá do volné krajiny lesních pozemků. S tím je spojená skutečnost, že se celý pozemek nachází v ochranném pásmu lesa. Na základě konzultace se státní správou lesů MM Jablonec nad Nisou pořizovatel konstatuje, že by příslušný dotčený orgán vzhledem k situaci v území s umístěním stavby na předmětném pozemku z důvodu ochranného pásma lesa nesouhlasil. Pozemek se nachází ve III. pásmu CHKO Jizerské hory.

Dále je třeba upozornit, že pro vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v územním plánu je třeba prokázat dle § 55 odst. 4 stavebního zákona potřebu jejich vymezení. Vyhodnocení zastavěnosti bude součástí Zprávy o uplatňování ÚP Janov nad Nisou.

Závěr:

Pořizovatel nedoporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit z důvodu ochranného pásma lesa na předmětném pozemku a umístění pozemku mimo urbanistickou strukturu obce.

Pokud se zastupitelstvo obce rozhodne návrh na změnu územního plánu podpořit, musí vyhodnocení ve Zprávě o uplatňování územního plánu prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci, aby bylo možné návrh do změny územního plánu zařadit. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci neprokáže, nebude návrh do procesu projednání změny Územního plánu Janov nad Nisou zařazen.

Na pořízení územního plánu nebo jeho změny není právní nárok. I když navrhovatel splní všechny předepsané náležitosti, je na zastupitelstvu obce, aby návrh komplexně posoudilo a rozhodlo o jeho vhodnosti

Pořízeno dne 23. listopadu 2022

Předkládá: Ing. Jana Kiesewetterová

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

- usnesení č. 88 bylo schváleno ( p. Kittel)

- Návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou – pí. L. K.

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a strategického plánování MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět vyhodnotil, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí.

Žadatel o změnu:

Návrh podala pí. L. K.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 361/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov nad Nisou.

Důvod změny:

Změna na stavební pozemek

Návrh změny:

Stav dle platného Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 361/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou je částečně zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS, částečně mezi stabilizované Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené BR

Návrh vlastníka pozemku na změnu:

Změna funkčního využití z Ploch smíšených nezastavěného území NS na stavební pozemek, konkrétní záměr není v žádosti uveden.

Vyjádření pořizovatele :

Pozemek p.č. 361/1 v k.ú. Hraničná nad Nisou je zařazen částečně mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS, částečně mezi stabilizované Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené BR. Podatelka požaduje změnu předmětného pozemku na stavební, tedy změnu nezastavitelné části pozemku zařazené v územním plánu mezi plochy NS. Zastavitelná část pozemku tvoří zázemí k rodinnému domu na pozemku st.p.č. 189 v k.ú. Hraničná nad Nisou.

Žadatelka navrhuje změnu funkčního využití z Ploch smíšených nezastavěného území NS na stavební pozemek, ale neuvádí konkrétní předpokládané využití. Pořizovatel se domnívá, že vzhledem k funkčnímu zařazení okolní zástavby, se z pohledu funkčního využití ploch s rozdílným způsobem využití nabízí kategorie Plochy obytné – bydlení v rodinných domech - rozptýlené BR, kde je přípustným využitím bydlení v rodinných, popř. rekreačních domech.

Pořizovatel uvádí, že z hlediska urbanistické koncepce a struktury obce předmětný pozemek navazuje na zastavěné území a přímo navazuje na veřejnou komunikaci. Přístup však značně omezuje poměrně strmý břeh se vzrostlou náletovou zelení, který by pro využití pozemku k zástavbě znamenal značnější terénní úpravy a odstranění zeleně. Navíc předmětný pozemek limituje vedení el. energie 35 kV včetně ochranného pásma.

Pořizovatel dále uvádí, že v procesu pořizování ÚP Janov nad Nisou byly v návrhu ke společnému jednání v r. 2014 v uvažovaném území navrženy lok. N.68, N.74, N.92 a N.121 jako Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené BR (viz příloha). Svymezením ploch N.68, N.74, N.92 a N.121 pro bydlení v územním plánu ve svém stanovisku k návrhu ke společnému jednání nesouhlasila AOPK ČR Správa CHKO Jizerské hory z následujících důvodů:

„lok. N.68,N.74, N.92, N.121 jsou nově navržené jako zastavitelné, leží ve 3. zóně, jedná se o louky mezi volně rozptýlenou zástavbou tradičního charakteru v hřebenové pohledově exponované poloze Hraničné. Jedná se o louky mezi volně rozptýlenou zástavbou tradičního charakteru v hřebenové pohledově exponované poloze Hraničné; návrh rozšiřuje zástavbu do volné krajiny a zahušťuje tradiční strukturu zástavby v pohledově exponované poloze; návrh je v rozporu se zásadami Plánu péče o CHKO JH (vyloučit rozvoj a zahušťování rozptýlené zástavby v krajině, pro novou zástavbu přednostně využívat IV. zónu a zastavěné plochy ve III. zóně, maximálně chránit nelesní krajinu - louky a pastviny), s ochranou kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona, s uchováním harmonicky utvářené krajiny s dochovanými památkami historického osídlení ve smyslu § 25 a s ochranou vzhledu oblasti podle Výnosu MKI ČR č. 13853/67.“ Proto byly uvedené lokality z návrhu územního plánu vypuštěny.

Pořizovatel se domnívá, že předmětný pozemek vykazuje velmi podobné podmínky jako lok. N.121 a N.74, které byly v procesu pořizování ÚP Janov nad Nisou vypuštěny. Jedná se o pozemek se složitějšími terénními podmínkami ve značně exponované poloze luk a pastvin v rozptýlené zástavbě tradičního charakteru.

Závěr:

Pořizovatel nedoporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit z důvodu ochrany přírodních a kulturních hodnot v území.

Je třeba upozornit, že pro vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v územním plánu je třeba prokázat dle § 55 odst. 4 stavebního zákona potřebu jejich vymezení. Vyhodnocení zastavěnosti bude součástí Zprávy o uplatňování ÚP Janov nad Nisou.

Pokud se zastupitelstvo obce rozhodne návrh na změnu územního plánu schválit, musí vyhodnocení ve Zprávě o uplatňování územního plánu prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci, aby bylo možné návrh do změny územního plánu zařadit. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci neprokáže, nebude návrh v procesu projednání změny Územního plánu Janov nad Nisou projednán.

Na pořízení územního plánu nebo jeho změny není právní nárok. I když navrhovatel splní všechny předepsané náležitosti, je na zastupitelstvu obce, aby návrh komplexně posoudilo a rozhodlo o jeho vhodnosti

Pořízeno dne 23. listopadu 2022

Předkládá: Ing. Jana Kiesewetterová

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

- usnesení č. 89 bylo schváleno (Mgr. Bürgerová)

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 90 bylo schváleno

6. Různé.

7. Závěr.

V 17,45 hodin starosta obce Mgr. David ukončuje 7. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: pí. Vendula Pospíšilová, MUDr. Radek Fejgl

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h