Zápis - 19.10.2022

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 19. října 2022 od 17:00 hodin.

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Davidová Petra, Ing. Radek Jelínek, Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, Renata Mádlová, Lucie Petzová, Pavel Pěnička, Vendula Pospíšilová,

1. Zahájení.

Zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno předsedajícím - Mgr. Danielem Davidem v 17:00 hodin za přítomnosti 9 členů ZO

Složení slibu členy zastupitelstva.

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Janov nad Nisou a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva obce ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

ZO Janov nad Nisou určuje ověřovateli zápisu Mgr. Adama Kulicha a Ing. Radka Jelínka a zapisovatelkou paní Milenu Kejzlarovou.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0

usnesení č. 91 bylo schváleno

3. Schválení programu.

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Zahájení

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) volba starosty

e) volba místostarosty

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) volba předsedy finančního výboru

b) volba předsedy kontrolního výboru

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce

7. Diskuse

8. Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 92 bylo schváleno

4. Volba starosty a místostarosty.

a) určení počtu místostarostů

ZO Janov nad Nisou schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 93 bylo schváleno

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) volba starosty

ZO Janov nad Nisou volí starostou obce Mgr. Daniela Davida.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 95 bylo schváleno

e) volba místostarosty/místostarostky/

ZO Janov nad Nisou volí místostarostkou obce pí. Renatu Mádlovou.

hlasování: PRO 6 PROTI 3 ZDRŽEL SE 0

(Kulich, Davidová, Pospíšilová)

- usnesení č. 96 bylo schváleno

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 97 bylo schváleno

a) volba předsedy finančního výboru

ZO Janov nad Nisou volí předsedou finančního výboru p. Pavla Pěničku.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 98 bylo schváleno

b) volba předsedy kontrolního výboru

ZO Janov nad Nisou volí předsedou kontrolního výboru pí. Vendulu Pospíšilovou.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 99 bylo schváleno

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 100 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 101 bylo schváleno

ZO Janov nad Nisou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a komisí ve výši 3.500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru*.*

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 102 bylo schváleno

ZO Janov nad Nisou v souladu s §74 odst. 3 zákona o obcích, že při souběhu výkonu více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet maximálně 3 nejvyšších zastupitelstvem obce stanovených odměn za jím zastávané funkce*.*

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 103 bylo schváleno

7. Diskuse.

-Mgr. David dává návrh usnesení:

ZO Janov nad Nisou schvaluje termín řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 9. 11. 2022 od 17.00 hodin.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 104 bylo schváleno

8. Závěr.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

o v ě ř o v a t e l é : Mgr. Adam Kulich, Ing. Radek Jelínek

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h