Zápis - 23.02.2022

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 23. 2. 2022

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov

Omluveni:

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Bürgerová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byla zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

17.01 -- přichází pí. Mádlová -- zastupitelů 9

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 1/2022 - splněno
Usnesení č. 2/2022 - splněno
Usnesení č. 3/2022 - trvá
Usnesení č. 4/2022 - revokace
Usnesení č. 5/2022 - trvá
Usnesení č. 6/2022 -- splněno
Usnesení č. 7/2022 - splněno
Usnesení č. 8/2022 - splněno
Usnesení č. 9/2022 - splněno

Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu pí. Pospíšilové a p. Kittela zda mají nebo obdrželi připomínky k minulému zápisu - nemají, ani ostatní zastupitelé připomínky nemají.

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

Schválení programu

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu

- zastupitelé nemají připomínky

- Mgr. David dává hlasovat o programu v tomto pořadí:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku

3) Stanovení cen vodného a stočného pro rok 2022 (Hrabětice, Hraničná č.p. 180)

4) Ceník č. 1/2022 za pronájem a služby na veřejném pohřebišti Janov nad Nisou

5) Různé

6) Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku

- Mgr. David dále předkládá zastupitelům Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 866/ULB/2022.

- jedná se o převod pozemku na kterém se nachází „staré hřiště"

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje bezúplatný převod pozemku v k. ú. Janov nad Nisou: - pozemkové parcely č. 471/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, chráněná krajinná oblast II. - IV. zóna, z vlastnictví státu do vlastnictví obce Janov nad Nisou, včetně znění Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva a o zřízení věcného práva č. 866/ULB/2022.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 10 bylo schváleno

* Žádost o zřízení zástavního práva

Z důvodu změny označení prodávaných pozemků panu T. L. je třeba revokovat usnesení č. 72/2018 a přijmout nové.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 72/2018 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zřízením zástavního práva k pozemku p.č. 1437/13 -- trvalý travní porost v k.ú. Loučná nad Nisou ve prospěch Raiffeisenbank a. s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn B 2051, pro účely poskytnutí hypotéky na úhradu kupní ceny za převod vlastnických práv k zastavenému pozemku kupujícímu: T. L.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2

(Mgr. Bürgerová, p. Kittel)

- usnesení č. 11 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zřízení zástavního práva k pozemku ppč. 1437/13 -- trvalý travní porost o celkové výměře 1 368 m^2^ označeného dle GP č. 323-46/2019 jako část b) o výměře 1 189 m^2^, část pozemku ppč. 1438/3 -- trvalý travní porost o celkové výměře 186 m^2^ označené dle GP č. 323-46/2019 jako část c) o výměře 20 m^2^ a část pozemku ppč. 1750/1 -- ostatní plocha o celkové výměře 2 014 m^2^ označené dle GP č. 323-46/2019 jako část g) o výměře 140 m^2^ -- celkově sloučených do pozemku označeného jako ppč. 1437/13 o výměře 1349 m^2^ v k. ú. Loučná nad Nisou ve prospěch Raiffeisenbank a. s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn B 2051, pro účely poskytnutí hypotéky na úhradu kupní ceny za převod vlastnických práv k zastavenému pozemku kupujícímu: T. L.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2

(Mgr. Bürgerová, p. Kittel)

- usnesení č. 12 bylo schváleno

* Prodej pozemku ppč. 1337/2 -- ostatní plocha o výměře 135 m^2^ v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: P. S.

Vyjádření komise: Komise prodej doporučuje

(znalecký posudek byl již vypracován, když o pozemek žádal jiný zájemce, který od prodeje nakonec odstoupil)

(cena dle znaleckého posudku činí 81.000,- Kč) K ceně bude připočtena částka za vypracování znaleckého posudku ve výši 1. 720,- Kč.

jistina byla uhrazena

Zveřejnění prodeje: od 20. 12. 2021 do 4. 1. 2022

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 1337/2 -- ostatní plocha o výměře 135 m^2^ k. ú. Janov nad Nisou P. S. za cenu 81.000,- Kč. K ceně bude připočtena částka 1.720,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 13 bylo schváleno

* Prodej pozemků:

- ppč. 36/5- trvalý travní porost o výměře 77 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

- ppč. 36/3- ostatní plocha o výměře 466 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: J. V.

Zveřejnění prodeje: od 20. 12. 2021 do 4. 1. 2022

Cena dle znaleckého posudku činí: 179. 000,- Kč

Cena za vypracování znaleckého posudku: 1.820,-

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 36/5- trvalý travní porost o výměře 77 m^2^ v k. ú. Janov nad Nisou a pozemku ppč. 36/3- ostatní plocha o výměře 466 m^2^ v k. ú. Janov nad Nisou J. V. za cenu 180.820,- Kč.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 14 bylo schváleno

* Prodej pozemků:

- ppč. 36/8- ostatní plocha o výměře 140 m^2^ v k. ú. Janov nad Nisou

- ppč. 44/6- trvalý travní porost o výměře 175 m^2^ v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemci: J. V.

Z. P.

D. P.

Zveřejnění prodeje: od 20. 12. 2021 do 4. 1. 2022

Cena dle znaleckého posudku činí: 220.000,- Kč.

Cena za vypracování znaleckého posudku: 1.500,- Kč

Komise navrhuje prodej uskutečnit obálkovou metodou

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemků ppč. 36/8 -- ostatní plocha o výměře 140 m^2^ v k. ú. Janov nad Nisou a pozemku ppč. 44/6 -- trvalý travní porost o výměře 175 m^2^ v k. ú. Janov nad Nisou obálkovou metodou za minimální kupní cenu 222.000,- Kč s využitím bodu č.6 Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce ze dne 5.9.2019.

( Cit.: Při schvalování prodeje může být z důvodů zvláště zřetele hodných upřednostněn zcela nebo částečně ten zájemce, mající ve vlastnictví (spoluvlastnictví) nemovitost sousedící s pozemkem nabízeným k prodeji. ).

Termín dodání obálek je do 30. 3. 2022 do 17,00 hodin na OÚ Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 15 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene -- služebnosti č. IP-12-4011202/VB/01 na umístění, provozování, opravy a udržování zařízení distribuční soustavy na pozemku ppč. 887 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena usnesením č. 24/2021

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene -- služebnosti č. č. IP-12-4011202/VB/01 na umístění, provozování, opravy a udržování zařízení distribuční soustavy na pozemku ppč. 887 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 3.406,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 16 bylo schváleno

3) Stanovení cen vodného a stočného pro rok 2022 (Hrabětice, Hraničná č.p. 180)

- Mgr. David informuje přítomné zastupitele o nákladech na vodné a stočné za rok 2021, na zastupitelstvu je teď schválit cenu vodného a stočného na rok 2022

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje náklady na vodné v roce 2021 ve výši 32,03 Kč/m^3^ bez DPH a náklady na stočné v roce 2021 ve výši 26,56 Kč/m^3^ bez DPH.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 17 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2022 ve výši - vodné 34,27 Kč bez DPH (37,70 Kč/m^3^ s DPH) a stočné 28,42 Kč bez DPH (31,26 Kč/m^3^ s DPH).

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 18 bylo schváleno

4. Ceník č. 1/2022 za pronájem a služby na veřejném pohřebišti Janov nad Nisou

- Z důvodu dlouhodobě nízkého poplatku za pronájem a služby na veřejném pohřebišti byl navržen nový ceník za tyto služby, který bude platný od 1. 3. 2022.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Ceník č. 1/2022 za pronájem a služby na veřejném pohřebišti Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 19 bylo schváleno

5. Různé

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že je třeba schválit Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu (dále jen „Rámcová smlouva") mezi obcí Janov nad Nisou se sídlem [Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou

a

Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, a níže uvedená právní jednání související s Rámcovou smlouvou:

- uzavírání, změny, doplnění nebo ukončování Rámcové smlouvy;

- uzavírání transakcí pod Rámcovou smlouvou a podepisování konfirmací včetně rámcových platebních instrukcí k uzavřeným transakcím;

- možnost pověřit další osoby k uzavírání transakcí ve vztahu k Rámcové smlouvě a/nebo k podepisování konfirmací k uzavřeným transakcím včetně rámcových platebních instrukcí, a to tak, že je v Rámcové smlouvě označí jako osoby oprávněné k uvedeným činnostem; možnost tyto oprávněné osoby kdykoliv během účinnosti této Rámcové smlouvy změnit nebo odvolat;

- podepisování dalších dokumentů (včetně investičního dotazníku přiměřenosti nebo vhodnosti);

- případně jakákoliv další právní jednání související s výše uvedeným.

Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce k podpisu Rámcové smlouvy a výše uvedených právních jednání souvisejících s Rámcovou smlouvou.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 20 bylo schváleno

- Mgr. David předložil zastupitelům návrh budoucí nájemní smlouvy pro MUDr. M. P. na nebytové prostory v budově radnice.

Zastupitelé se se smlouvou seznámili a písemně pošlou své připomínky k budoucí nájemní smlouvě.

- Mgr. David seznámil zastupitele s možností získání dotace - opravu obecních prostor -- pro lékařskou ordinaci v budově radnice. Dotace může dosáhnout výše až 300tis. Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti pod názvem „Zřízení ordinace praktického lékaře v objektu radnice Janov nad Nisou 520" do Dotačního fondu: Program 2.1 - Program obnovy venkova ve výši 1,200.000,- Kč požadovaná výše dotace je 300.000,-. Vlastní podíl bude hrazen z prostředků rozpočtu roku 2022, kde je s opravou počítáno v paragrafu 3613 Nebytové hospodářství, v rozpočtu roku 2022 je alokována částka na celou opravu.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 21 bylo schváleno

6. Závěr

V 17.45 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 2. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Marie Bürgerová, Pavel Pěnička

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h