Zápis - 25.05.2022

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 25. 5. 2022

Přítomni: Mgr. Daniel David, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov

Omluveni: Mgr. Marie Bürgerová

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- MUDr. Fejgl byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- V. Pospíšilová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 33/2022 - splněno
Usnesení č. 34/2022 - splněno
Usnesení č. 35/2022 - splněno
Usnesení č. 36/2022 - splněno
Usnesení č. 37/2022 - trvá
Usnesení č. 38/2022 - trvá
Usnesení č. 39/2022 - trvá
Usnesení č. 40/2022 - trvá
Usnesení č. 41/2022 - trva
Usnesení č. 42/2022 - splněno
Usnesení č. 43/2022 - splněno
Usnesení č. 44/2022 - splněno
Usnesení č. 45/2022 - splněno
Usnesení č. 46/2022 - splněno

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku

3) Schválení hospodaření a Závěrečného účtu obce Janov nad Nisou za rok 2021

4) Různé

5) Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku

* Žádost o prodej pozemku ppč. 213/3 - ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 84 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou

Zájemce: Manželé O. P. a L. P., 468 11 Janov nad Nisou

Dle ÚP zastavitelný pozemek

Vyjádření komise: Komise prodej doporučuje navrhuje cenu 300 Kč/m2 (jedná se o zcelení dle ÚP stavebního pozemku do 100 m2), komise doporučuje oslovit i majitele sousedního pozemku pč. 213/4 k.ú. Hraničná nad Nisou, jistina ve výši 2.000,- Kč

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 47 bylo schváleno

* Revokace usnesení č. 13/2022

Usnesení č.13/2022 je na jméno P. S. - v žádosti pan S. uváděl, že usnesení chce vystavit na firmu Rekonstrukce domů Staněk s.r.o., IČ: 01856731, Brožíkova 556/9, Nová Ulice, 779 00 Olomouc (i sousední pozemky jsou psané na firmu)

Revokace usnesení č. 13/2022:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 48 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 49 bylo schváleno

* Zveřejnění prodeje části pozemku p.č. 1252/1 trvalý travní porost o výměře 12.930 m2 v k.ú. Janov nad Nisou označeného dle GP ač. 1441-15/2022 ze dne 18. 1. 2022 jako 1252/6 trvalý travní porost o výměře 401 m2 v k.ú. Janov nad Nisou za minimální cenu 91.000,- Kč.

Jistina ve výši 5.000,- Kč.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Usnesení č. 50 bylo schváleno

* Zastupitelé obce byli seznámeni s nájemní smlouvou mezi obcí Janov nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností a.s. IČ: 490 99 469, se sídlem – Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 500

Předmětem nájmu dle této smlouvy je vodní dílo označené jako: „Janov n. N. - vodovodní řady pro zásobování obce Janov n.N“ a „Janov n. N., Hraničná, Loučná n. N., p.p.č. 1402/1 - ČOV, kanalizace“. Účelem této nájemní smlouvy je provozování ČOV pro veřejnou potřebu.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 51 bylo schváleno

3. Schválení hospodaření a Závěrečného účtu obce Janov nad Nisou za rok 2021

Mgr. David sděluje zastupitelům, že obdrželi materiály pro schválení závěrečného účtu a hospodaření obce za rok 2021. V příloze pak nalezli Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2021, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a Hospodaření obce (FIN).

a) schvaluje Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2021 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 – bez výhrad

b) bere na vědomí výrok ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 - byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:

Rozdělení výsledku hospodaření zřizované příspěvkové organizace.

c) nápravné opatření již bylo přijato a Rozdělení výsledku hospodaření zřizované příspěvkové organizace bylo v roce 2022 provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 52 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 53 bylo schváleno

4. Různé

5. Závěr

V 17.30 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 5. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: MUDr. Radek Fejgl, Vendula Pospíšilová

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h