Zápis - 04.10.2023

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 4. října 2023

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Petra Davidová, Ing. Radek Jelínek, Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, Renata Mádlová, Lucie Petzová, Pavel Pěnička, Vendula Pospíšilová

1. Zahájení.

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 7 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Jelínek byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. P. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. A. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 72/2023 - revokace
Usnesení č. 73/2023 - splněno
Usnesení č. 74/2023 - splněno
Usnesení č. 75/2023 - revokace
Usnesení č. 76/2023 - trvá
Usnesení č. 77/2023 - splněno
Usnesení č. 78/2023 - trvá
Usnesení č. 79/2023 – v platnosti
Usnesení č. 81/2023 - splněno
Usnesení č. 82/2023 - v platnosti Usnesení č. 83/2023 - splněno
Usnesení č. 84/2023 - splněno
Usnesení č. 85/2023 - splněno
Usnesení č. 86/2023 - splněno
Usnesení č. 87/2023 - splněno
Usnesení č. 88/2023 - splněno
Usnesení č. 89/2023 - splněno
Usnesení č. 80/2023 – trvá
Usnesení č. 90/2023 - splněno

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Majetkové operace

3) OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

4) Rozpočtové změny č. 5/2023

5) Podnět na pořízení změny Územního plánu obce Janov nad Nisou

6) Různé

7) Závěr

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Majetkové operace.

* Prodej části pozemku 1348/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 313 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 1488-134/2023 jako 1348/3 o výměře 82 m2.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 91 bylo schváleno

V 17,08 hodin přichází pí V. Pospíšilová – 8 členů

* Prodej části pozemku ppč. 872/17 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 333 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 786-135/2023 jako 872/63 o výměře 205 m2

Zájemce: A. K., Jablonec nad Nisou

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Pospíšilová)

- usnesení č. 92 bylo schváleno

* Návrh prodeje pozemku ppč. 179/2 – trvalý travní porost o výměře 666 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: T. J., Rádlo

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 93 bylo schváleno

* Návrh prodeje:

Zájemce: Osmá projektová, s.r.o., Běžecká 2407/2, 169 00 Praha - Břevnov

Vyjádření komise: komise navrhuje prodat část ppč. 34/2 k. ú. Hraničná nad Nisou, ale část pozemku ppč. 865 navrhuje neprodávat – jedná se o účelovou komunikaci

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 94 bylo schváleno

* Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí CES 1987/2023/PANO o zřízení služebnosti inženýrské sítě: vodovodní a kanalizační řad a s tím související objekty na pozemku ppč. 859 k. ú. Hraničná nad Nisou pro Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice. Dalším účastníkem smlouvy je NOVÁ HAŠLERKA s.r.o., IČ: 09628568, Selská 517, 460 01 Liberec XII. Cena bude činit 41. 600,- Kč + DPH v zákonné výši.

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 95 bylo schváleno

V 17,15 hodin přichází Mgr. P. Davidová – 9 členů

* Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a Dohody o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 105212/IV-12-4023875 na pozemku ppč. 859 v k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

Cena bude činit 8.600 Kč + DPH v zákonné výši.

Z důvodu špatně uvedené ceny je třeba zrevokovat minulé usnesení a schválit nové.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 96 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 97 bylo schváleno

* Návrh na rozdělení pozemku ppč. 1044/2 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 328 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 98 bylo schváleno

3. OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Při této příležitosti Mgr. David navrhuje upravit i sazbu poplatku a to z 0,65 Kč za litr na 0,85 Kč za litr. Důvodem jsou neustále rostoucí ceny, které nám účtuje svozová firma. Od schválení vyhlášky došlo již k 11% navýšení a očekávané navýšení na rok 2024 ještě nebylo vyčísleno. Sazbou poplatku bychom se tak srovnali na úroveň okolních obcí. Jak Jablonec nad Nisou, tak Bedřichov měli sazbu ve výši 0,85 Kč za litr již od roku 2022 (nevíme, jestli budou zvyšovat). Pro představu minimální poplatek se zvyšuje ze současných 468 Kč/rok na 612 Kč/rok. Ceník místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci byl součástí materiálů na ZO. Jediná položka - za pytle se bude upřesňovat dle aktuálního ceníku svozové firmy na příští rok.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 99 bylo schváleno

4. Rozpočtové změny č. 5/2023.

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
V 2212 5171 1,000.000,-
V 6171 6121 - 1,000.000,-
V 1039 5169 200.000,-
V 6171 6121 -200.000,-

Příjem: 0,-

Výdej: 0,-

OdPa Pol
V 2212 5171 1,000.000,-
V 6171 6121 - 1,000.000,-
V 1039 5169 200.000,-
V 6171 6121 -200.000,-

Příjem: 0,-

Výdej: 0,-

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 100 bylo schváleno

5. Podnět na pořízení změny Územního plánu obce Janov nad Nisou.

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a strategického plánování MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět vyhodnotil, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí.

Žadatel o změnu:

Návrh podal p. V. O., Liberec

Předmět podnětu:

Západní část pozemku p.č. 431/6 v k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou, o výměře cca 1300 m2 dle přílohy

Důvod změny:

Výstavba rodinného domu.

Návrh změny:

Stav dle platného Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 431/6 v k.ú. Janov nad Nisou je zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS v nezastavěném území.

Návrh vlastníka pozemku na změnu:

Změna funkčního využití z nezastavitelných Ploch smíšených nezastavěného území NS na zastavitelnou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech BV.

Vyjádření pořizovatele :

Pozemek p.č. 431/6 v k.ú. Janov nad Nisou je zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS, které za určitých podmínek umožňují pouze umístění některých staveb pro ochranu přírody a krajiny, staveb související dopravní a technické infrastruktury a staveb pro zemědělské hospodaření. Žadatel navrhuje změnu funkčního využití z Ploch smíšených nezastavěného území NS na plochy umožňující výstavbu rodinného domu v západní části pozemku o výměře cca 1300 m2, tzn. na zastavitelnou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech BV.

Předmětná část pozemku o výměře cca 1300 m2 je trvalým travním porostem v území volné zástavby rodinných a rekreačních domů mezi silnicí III. třídy a ostatní komunikací (dle evidence katastru nemovitostí), z hlediska územního plánu je však zařazena mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS. Je však zřejmé, že nezpevněná cesta je pro obsluhu území běžně využívaná.

Z urbanistického hlediska se jedná o proluku mezi zastavěnými plochami pro bydlení. Plocha pozemku je však významně limitována vedením el. energie 35 kV včetně ochranného pásma vedení, které je trasováno středem pozemku, dále se na pozemku nachází vodní zdroj s vodovodním vedením. Tím se prostor pro výstavbu rodinného či rekreačního domu významně omezuje, proto není tento pozemek pro výstavbu rodinného či rekreačního bydlení vhodný. Z širšího pohledu je předmětný pozemek významný také z hlediska prostupnosti lesozemědělské krajiny s osídlením, které je charakteristické různou hustotou zástavby.

Závěr:

Pořizovatel nedoporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit z důvodu omezených vhodných prostorových podmínek pro umístění rodinného domu a zázemí vlivem existujících limitů v území (vedení el. energie 35 kV včetně ochranného pásma a vodní zdroj s vedením vody).

Pokud zastupitelstvo obce návrh na změnu územního plánu schválí a vyhodnocení ve Zprávě o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci, bude možné návrh do procesu projednání změny územního plánu zařadit. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci neprokáže, nebude návrh do procesu projednání Změny č. 1 Územního plánu Janov nad Nisou zařazen.

Na pořízení územního plánu nebo jeho změny není právní nárok. I když navrhovatel splní všechny předepsané náležitosti, je na zastupitelstvu obce, aby návrh komplexně posoudilo a rozhodlo o jeho vhodnosti.

Pořízeno dne 14. listopadu 2023

Předkládá: Ing. Jana Kiesewetterová

**hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 **

- usnesení č. 101 bylo schváleno

6. Různé.

7. Závěr.

V 18,00 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 8. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Ing. Radek Jelínek, p. Pavel Pěnička

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h