Zápis - 31.05.2023

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 31. května 2023

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Petra Davidová, Pavel Kittel, Renata Mádlová, Lucie Petzová, Pavel Pěnička, Vendula Pospíšilová, Mgr. Adam Kulich

Omluveni: Ing. Radek Jelínek

1. Zahájení.

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-pí L. Petzová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí V. Pospíšilová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

Usnesení č. 36/2023 – trvá
Usnesení č. 37/2023 - trvá
Usnesení č. 38/2023 - splněno
Usnesení č. 39/2023 – splněno
Usnesení č. 40/2023 - splněno
Usnesení č. 41/2023 - splněno
Usnesení č. 42/2023 - splněno
Usnesení č. 43/2023 - splněno
Usnesení č. 44/2023 - trvá
Usnesení č. 45/2023- splněno
Usnesení č. 46/2023 - splněno
Usnesení č. 47/2023 - splněno
Usnesení č. 48/2023- splněno
Usnesení č. 49/2023 - splněno
Usnesení č. 50/2023 - splněno – odstoupeno
Usnesení č. 51/2023 - plní se průběžně
Usnesení č. 52/2023 – splněno

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

Schválení programu

1. Zahájení (prezentace, volba ověřovatelů, volby návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu zasedání ZO, schválení programu)

2. Schválení hospodaření a Závěrečného účtu obce Janov nad Nisou za rok 2022

3. Majetkové operace

4. Podněty na změny Územního plánu obce Janov nad Nisou

5. Žádost o dotaci z rozpočtu obce

6. Různé

7. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Schválení hospodaření a Závěrečného účtu obce Janov nad Nisou za rok 2022

a) schvaluje Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2022 - bez výhrad

b) bere na vědomí Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 – s výrokem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 53 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 54 bylo schváleno

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(P. Kittel)

- usnesení č. 55 bylo schváleno

3. Majetkové operace

* Žádost o odkoupení části nebo celého pozemku ppč. 34/8 k. ú. Hraničná nad Nisou

Žadatelé: J.K. a P.K.

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje. Již v roce 2021 bylo panu P.K., že si obec tento pozemek nechá jako rezervu pro případnou změnu ÚP

* Žádost o odkoupení pozemku ppč. 242/7 – trvalý travní porost o výměře 816 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou Zájemci: K.Z.

M.K.

Vyjádření komise: Komise navrhuje nejprve vyzvat majitele stpč. 310 – zbořeniště o výměře 110 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou, jaký mají s pozemkem záměr, jelikož by při prodeji pozemku 242/7 neměli k stpč. 310 přístup.

*Odkoupení části pozemku ppč. 56/7 – ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 4 171 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označeného dle geometrického plánu č. 1486-115/2023 jako 56/49 o výměře 165 m2 od P. K. za dohodnutou cenu 14. 025,- Kč.

Vyjádření komise: komise doporučuje odkoupení pozemku

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 56 bylo schváleno

* Odkoupení části pozemku ppč. 146/9 – trvalý travní porost o celkové výměře 812 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označeného dle geometrického plánu č. 779-014a/2023 jako část d) o výměře 8 m2 od L.V.

Cena činí 28.000,- Kč.

Vyjádření komise: komise odkoupení doporučuje

hlasování: PRO 7 PROTI 1 ZDRŽEL SE 0

(P. Kittel)

- usnesení č. 57 bylo schváleno

* Směna pozemků:

za

část pozemku ppč. 146/5 – trvalý travní porost o celkové výměře 406 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené geometrickým plánem č. 779-014b/2023 jako část a) o výměře 23 m2 v majetku manželů Ing. M. P. a L. P.

Vyjádření komise: komise směnu doporučuje

- část pozemku ppč. 860 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1 102 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označenou geometrickým plánem č. 779-014b/2023 jako část c) o výměře 23 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, IČ: 00262358 za

část pozemku ppč. 146/5 – trvalý travní porost o celkové výměře 406 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označenou geometrickým plánem č. 779-014b/2023 jako část a) o výměře 23 m2 v majetku M. P. a L. P.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 58 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a Dohody o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 86061/IV-12-4024065 na pozemcích ppč. 5/19 a 4 v k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

Cena bude činit 6.303 Kč + DPH v zákonné výši.

Vyjádření komise: Komise doporučuje uzavření smlouvy

Cena bude činit 6.303 Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 59 bylo schváleno

* Žádost o svolení Zastupitelstva obce Janov nad Nisou k jednání o parcele ppč. 873/12 k. ú. Hraničná nad Nisou

Z tohoto důvodu komise nedoporučuje prodat pozemek žadateli, ale jednat s H GLASS s.r.o. o případné směně pozemků.

-zastupitelé s tímto souhlasí

4. Podněty na Změny Územního plánu obce Janov nad Nisou

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a strategického plánování MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět vyhodnotil, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí.

Žadatel o změnu:

Návrh podal R. M.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 455/4 v k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou.

Důvod změny:

Změna na zastavitelnou plochu.

Návrh změny:

Stav dle platného Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 455/4 v k.ú. Janov nad Nisou je zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS

Návrh vlastníka pozemku na změnu:

Změna funkčního využití z Ploch smíšených nezastavěného území NS na zastavitelnou Plochu občanského vybavení – komerční zařízení OK.

Vyjádření pořizovatele :

Podatel uplatnil shodné návrhy na změnu územního plánu v září r. 2022 a následně v březnu r. 2023. Rozhodnutí zastupitelstva obce se tedy bude vztahovat k obou těmto žádostem společně.

Pozemek p.č. 455/4 v k.ú. Janov nad Nisou je zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS, které za určitých podmínek umožňují pouze umístění některých staveb pro ochranu přírody a krajiny, staveb související dopravní a technické infrastruktury a staveb pro zemědělské hospodaření. Žadatel navrhuje změnu funkčního využití z Ploch smíšených nezastavěného území NS na Plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK.

Předmětný pozemek je součástí výměrou rozlehlejší plochy zemědělského půdního fondu, která je však z velké části zarostlá náletovou zelení. Jedná se o pozemek mimo zastavěné území obce, návrh rozšiřuje zástavbu do volné krajiny jihozápadně od silnice bez přímé návaznosti na zastavěné území.

V procesu projednávání ÚP Janov nad Nisou byla uplatněna námitka k veřejnému projednání Územního plánu Janov nad Nisou, týkající se pozemku p.č. 455/15 k.ú. Janov nad Nisou, který s předmětným pozemkem téměř sousedí.

Žadatel navrhoval na pozemku p.č. 455/15 v k.ú. Janov nad Nisou vymezení zastavitelné plochy pro bydlení. S vymezením nových zastavitelných ploch v území zásadně nesouhlasila AOPK ČR, Správa CHKO JH, protože plocha leží ve III. zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny CHKO JH. Pozemek p.č. 455/15 v k.ú. Janov nad Nisou nebyl mezi zastavitelné plochy pro bydlení zařazen. Odůvodnění námitky je uvedeno v příloze důvodové zprávy.

Řešený pozemek p.č. 455/4 v k.ú. Janov nad Nisou leží ve stejné lokalitě jako pozemek p.č. 455/15 v k.ú. Janov nad Nisou a vykazuje tedy obdobné podmínky pro vyhodnocení vymezení zastavitelné plochy z hlediska hodnot a limitů v území.

Závěr:

Pořizovatel nedoporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit z důvodu ochrany přírody, krajiny a zemědělského půdního fondu.

Pokud se zastupitelstvo obce rozhodne návrh na změnu územního plánu podpořit, musí vyhodnocení ve Zprávě o uplatňování územního plánu prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci, aby bylo možné návrh do změny územního plánu zařadit. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci neprokáže, nebude návrh do procesu projednání změny Územního plánu Janov nad Nisou zařazen.

Na pořízení územního plánu nebo jeho změny není právní nárok. I když navrhovatel splní všechny předepsané náležitosti, je na zastupitelstvu obce, aby návrh komplexně posoudilo a rozhodlo o jeho vhodnosti.

Pořízeno dne 7. července 2023

Předkládá: Ing. Jana Kiesewetterová

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 60 bylo schváleno

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a strategického plánování MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět vyhodnotil, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí.

Žadatel o změnu:

Návrh podal R. M.

Předmět podnětu:

Pozemky p.č. 155/1 a 154/1 v k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou.

Důvod změny:

Změna na zastavitelnou plochu.

Návrh změny:

Stav dle platného Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemky p.č. 155/1 a 154/1 v k.ú. Janov nad Nisou jsou zařazeny mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS

Návrh vlastníka pozemku na změnu:

Změna funkčního využití z Ploch smíšených nezastavěného území NS na zastavitelnou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech BV.

Vyjádření pořizovatele :

Podatel uplatnil shodné návrhy na změnu územního plánu v září r. 2022 a následně v březnu r. 2023. Rozhodnutí zastupitelstva obce se tedy bude vztahovat k obou těmto žádostem společně.

Pozemky p.č. 155/1 a 154/4 v k.ú. Janov nad Nisou jsou zařazeny mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS, které za určitých podmínek umožňují pouze umístění některých staveb pro ochranu přírody a krajiny, staveb související dopravní a technické infrastruktury a staveb pro zemědělské hospodaření. Žadatel navrhuje změnu funkčního využití z Ploch smíšených nezastavěného území NS na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech BV. Pozemky se nachází ve III. zóně CHKO Jizerské hory.

Předmětné pozemky jsou v současné době zarostlé náletovou zelení, která tvoří přechodové pásmo mezi lesními porosty a stávající rozptýlenou zástavbou. Vzhledem k okrajové poloze na hranici s lesními pozemky jsou pozemky limitovány ochranným pásmem lesa, které představuje kolizi s uvažovaným vymezením zastavitelné plochy pro bydlení. Tuto skutečnost potvrdila na základě ústní konzultace také státní správa lesa MM Jablonec nad Nisou.

Pozemky jsou přístupné z veřejné komunikace. Jedná se však o nezpevněnou

vyježděnou cestu zajišťující přístup ke stávající rozptýlené zástavbě rekreačních domů. Tuto část komunikace územní plán zařadil mezi Komunikace účelové a cesty v krajině DC, kde se předpokládá pouze provoz pěší a nemotorové dopravy (s výjimkou motorové dopravy pro správu a údržbu lesního hospodářství).

Dále se pořizovatel domnívá, že zahušťování zástavby v této lokalitě není žádoucí z hlediska ochrany přírody a krajiny, přičemž k rozvoji zástavby v tomto území je třeba přistupovat uváženě.

Závěr:

Pořizovatel nedoporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit z důvodu urbanistických a přírodních hodnot v území a zejména z s ohledem na střet uvažované zástavby s ochranným pásmem lesa.

Pokud se zastupitelstvo obce rozhodne návrh na změnu územního plánu podpořit, musí vyhodnocení ve Zprávě o uplatňování územního plánu prokázat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci, aby bylo možné návrh do změny územního plánu zařadit. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci neprokáže, nebude návrh do procesu projednání změny Územního plánu Janov nad Nisou zařazen.

Na pořízení územního plánu nebo jeho změny není právní nárok. I když navrhovatel splní všechny předepsané náležitosti, je na zastupitelstvu obce, aby návrh komplexně posoudilo a rozhodlo o jeho vhodnosti.

Pořízeno dne 7. července 2023

Předkládá: Ing. Jana Kiesewetterová

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 61 bylo schváleno

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a strategického plánování MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět vyhodnotil, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí.

Žadatel o změnu:

Návrh podal R. M.

Předmět podnětu:

Část pozemku p.č. 167/1 v k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou.

Důvod změny:

Změna na zastavitelnou plochu pro bydlení

Návrh změny:

Stav dle platného Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 167/1 v k.ú. Janov nad Nisou je zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS

Návrh vlastníka pozemku na změnu:

Změna funkčního využití z Ploch smíšených nezastavěného území NS na zastavitelnou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech BV.

Vyjádření pořizovatele :

Shodnou žádost uplatnil navrhovatel již v 09/2022, zastupitelstvo obce o tuto žádost schválilo dne 25.1.2023, usn. 13/2023 s podmínkou, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování ÚP Janov nad Nisou prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch v obci.

Pozemek p.č. 167/1 v k.ú. Janov nad Nisou je zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS, které za určitých podmínek umožňují pouze umístění některých staveb pro ochranu přírody a krajiny, staveb související dopravní a technické infrastruktury a staveb pro zemědělské hospodaření. Žadatel navrhuje změnu funkčního využití z Ploch smíšených nezastavěného území NS na Plochy obytné – bydlení v rodinných domech BV. Pozemky se nachází ve III. zóně na hranici se IV. zónou CHKO Jizerské hory

Pořizovatel se domnívá, že z hlediska ochrany přírody a krajiny je nutné k zahušťování zástavby v tomto území přistupovat uváženě. Pozemek je prolukou ve stávající rozptýlené zástavbě rekreačních domů a je přístupný z veřejné komunikace (štěrková cesta). Umístění rodinného či rekreačního domu na uvažované části pozemku by nenarušilo založenou urbanistickou strukturu dané lokality dle urbanistické koncepce vyplývající z územního plánu.

Přes uvažovanou část předmětného pozemku je navržená trasa veřejného vodovodu, která by ale umožnila umístění stavby rodinného domu. Předmětnou část pozemku limituje také vedení el. energie 35 kV včetně ochranného pásma, vedení NN el. energie a ochranného pásma lesa. Dá se předpokládat, že i přes uvedené limity by umístění rodinného domu bylo z hlediska urbanistického řešení, funkčního využití a prostorových podmínek možné.

Závěr:

Pořizovatel doporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit.

Předložený návrh bude prověřen Změnou č. 1 Územního plánu Janov nad Nisou, ale pouze za podmínky, že vyhodnocení v rámci zprávy o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch v obci neprokáže, nebude možnost vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení v kategorii BV na části pozemku p.č. 167/1 v k.ú. Janov nad Nisou změnou územního plánu prověřena.

Na pořízení územního plánu nebo jeho změny není právní nárok. I když navrhovatel splní všechny předepsané náležitosti, je na zastupitelstvu obce, aby návrh komplexně posoudilo a rozhodlo o jeho vhodnosti.

Pořízeno dne 7. července 2023

Předkládá: Ing. Jana Kiesewetterová

hlasování PRO 5 PROTI 3 ZDRŽEL SE 0

( P. Kittel, V. Pospíšilová, P. Davidová)

- usnesení č. 62 bylo schváleno

Důvodová zpráva

Oddělení územního a strategického plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět zkonzultoval se zástupci obce, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žadatel o změnu:

Š. V.

Předmět podnětu:

Část pozemku p.č. 413/1 v k.ú. Janov nad Nisou dle zákresu do situace, 2 varianty řešení

Důvod změny:

Změna části pozemku p.č. 413/1 v k.ú. Janov nad Nisou na zastavitelný pro bydlení

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 413/1 v k.ú. Janov nad Nisou je Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS na zastavitelné Plochy obytné - bydlení v rodinných domech BV.

Vyjádření pořizovatele:

Nový Územní plán Janov nad Nisou byl Zastupitelstvem obce Janov nad Nisou vydán dne 19.9.2018.

Žadatelé požadují změnu části pozemku p.č. 413/1 v k.ú. Janov nad Nisou na zastavitelnou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech BV, a to ve dvou variantách dle předložených situací.

Prioritní návrh zahrnuje variantu 1, která navrhuje k zastavění celou východní část pozemku v návaznosti na přilehlou místní komunikaci o výměře 3770 m2 v prostoru mezi stávající zástavbou. Varianta 2 navrhuje k zástavbě pouze menší část předmětného pozemku o výměře 1520 m2.

Pořizovatel uvádí, že pozemek se nachází ve III. zóně CHKO Jizerské hory, v okrajové lokalitě se zástavbou rodinných a rekreačních objektů volně umístěných podél veřejné místní komunikace, na kterou předmětný pozemek navazuje. Vzhledem ke skutečnosti, že se změna navrhuje v území, kde zástavba není kompaktní a předmětný pozemek limituje ochranné pásmo lesa a vedení el. energie 35 kV včetně ochranného pásma, kde jsou možnosti výstavby výrazně omezené, přiklání se pořizovatel k případnému projednání varianty 2 (menší výměra zastavitelné plochy) změnou územního plánu. Tato varianta respektuje ve větší míře urbanistickou strukturu dané lokality a zohledňuje svým vymezením existující limity v území.

Závěr: Pořizovatel doporučuje návrh varianty 2 na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci bude vyhodnocena v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch v obci neprokáže, nebude možnost vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení v kategorii BV na části pozemku p.č. 413/1 v k.ú. Janov nad Nisou změnou územního plánu prověřena. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci prokáže, bude možnost zastavění části předmětného pozemku pro bydlení prověřena změnou Územního plánu Janov nad Nisou.

Závěr: Pořizovatel doporučuje návrh var. 2 na pořízení změny ÚP Janov nad Nisou schválit.

Předložený návrh bude prověřen 1. změnou Územního plánu Janov nad Nisou, ale pouze za podmínky, že vyhodnocení v rámci zprávy o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch v obci neprokáže, nebude možnost vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení v kategorii BV na části pozemku p.č. 413/1 v k.ú. Janov nad Nisou změnou územního plánu prověřena.

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou na pozemku p.č. 413/1 v k.ú. Janov nad Nisou, předložený Š. V. , dle důvodové zprávy schvaluje a souhlasí s prověřením var.2

návrhu změnou územního plánu za podmínky, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci.

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 63 bylo schváleno

5. Žádosti o dotaci z rozpočtu obce

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 64 bylo schváleno

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 65 bylo schváleno

6. Různé

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 66 bylo schváleno

7. Závěr

V 18.00 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 5. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Lucie Petzová, Vendula Pospíšilová

Zapsala: R. Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h